Socialdepartementet

Lagrådsremiss om kommunernas ansvar för stöd och hjälp vid äldres semestervistelser med mera

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:47 CET

- Enligt socialtjänstlagen har vistelsekommunen det yttersta ansvaret för att människor får stöd och hjälp. Oklarheter om hur långt vistelsekommunens ansvar sträcker sig har genom åren bidragit till tvister mellan kommuner. Tolkningsproblem uppstår till exempel då äldre personer med hemtjänst vill bo i sitt fritidshus i en annan kommun. Det kan även handla om hemlösa personer eller våldsutsatta kvinnor som tagit sig till ett skyddat boende i en annan kommun. Lagändringarna syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet. Regeringen vill skapa ett tydligare regelverk och därigenom minska antalet tvister om vilken kommun som ska ha ansvaret. Det säger Barn- och äldreminister Maria Larsson med anledning av att regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss.

Några av huvudförslagen i lagrådsremissen är:

Bosättningskommunen ansvarar för stöd- och hjälpinsatser även om den enskilde tillfälligt vistas i en annan kommun. Vistelsekommunens ansvar begränsas därmed till akuta situationer.

Vistelsekommunen blir skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med utredning och verkställighet i vissa fall. Det gäller exempelvis vid äldre personers semestervistelse i annan kommun. Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för sådan tillfällig verkställighet enligt sin egen ersättningsnivå.

Om det inte finns någon eller är osäkert vilken kommun som är bosättningskommun, till exempel för hemlösa, behåller vistelsekommunen ansvaret till dess det är klarlagt.

I lagrådsremissen föreslås ett skriftlig förfarande vid begäran om överflyttning av ärenden, och tidsgränser för avgörande av sådana frågor.

I LSS föreslås undantag från bosättningskommunens ansvar när en kommun verkställer en boendeinsats i annan kommun. För att verkställa ett beslut i en annan kommun krävs särskilda skäl och den kommun som beslutat om boendet behåller ansvaret både för boendeinsatsen och för andra insatser som personen kan behöva enligt LSS.

Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att följa upp och utvärdera utvecklingen och konsekvenserna av regeringens förslag.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 maj 2011.

Kontakt:
Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig
hos Maria Larsson
070-257 67 86