Finansdepartementet

Lagrådsremiss om skatt på avfallsförbränning

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:29 CET

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet om ett första steg i den avfallsförbränningsskatt som aviserades i budgetpropositionen 2006. Skatten på avfallsförbränning syftar till att öka återvinningen av material och på det sättet bidra till att minska utsläppen av koldioxid. Syftet är också att åstadkomma en ökning av kraftvärmeproduktionen, som innebär samtidig produktion av el och värme.

Avfall är ett bränsle bland flera vid framställning av el och värme. Fossila bränslen beskattas men fossilt avfall är i princip helt skattebefriat. Därför är det motiverat att skattemässigt jämställa förbränningen av fossila ämnen, oavsett om koldioxidutsläppen kommer från förbränning av avfall eller direkt från olja. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen, vilket innebär att skatten för hushåll och företag sänks lika mycket som skatten inbringar.

Lagförslaget innebär att fossilt kol i visst hushållsavfall ska beskattas om det förbrukas för uppvärmning. Avfallets kolinnehåll beräknas enligt en schablon. Energiskatt tas ut med 150 kr per ton fossilt kol och koldioxidskatt med 3 374 kronor per ton fossilt kol.

Dessutom kompletteras reglerna om skattskyldighet enligt lagarna om skatt på gödselmedel respektive bekämpningsmedel.

Avfallsförbränningsskatten föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.


Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Tomas Eurenius
Ämnessakkunnig
08-405 25 76