Finansdepartementet

Lagrådsremiss: Omedelbart avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 15:22 CEST

Regeringen överlämnade på onsdagen en lagrådsremiss med förslag att det i inkomstskattelagen (1999:1229) uttryckligen klargörs att i inkomstslaget näringsverksamhet får utgifter för reparation och underhåll av byggnader och markanläggningar dras av omedelbart även till den del utgiften har fördelats på flera år i räkenskaperna. Den skattskyldige har alltså en valmöjlighet. Beträffande byggnader bör detta även gälla för utgifter som omfattas av det s.k. utvidgade reparationsbegreppet. Därmed förstås ändringsarbeten som är normala i den skattskyldiges näringsverksamhet förutsatt att åtgärden inte innebär en väsentlig förändring av byggnaden. Regeln har bl.a. en positiv effekt för mindre företag som befinner sig i expansionsskeden.

Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 januari 2004 och tillämpas retroaktivt från och med 2002 års taxering.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25

Johan Svanberg
Departementsråd
08-405 16 01

Per Classon
Kammarrättsassessor
08-405 16 88

Hela remissen finns på:
www.finans.regeringen.se