Socialdepartementet

Lagrådsremiss: Personlig assistans - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 13:21 CETRegeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS.  Två viktiga delar i förslagen är att barnperspektivet i LSS stärks och att en försöksverksamhet kring daglig verksamhet för personer med psykiska funktionshinder ska genomföras. Detta säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Den röda tråden i lagrådsremissen är att öka kvalitet och trygghet i den personliga assistansen.

Regeringens förslag utgår från fyra s.k. pelare som handlar om att LSS ska finnas kvar som rättighetslag, huvudmannaskapet ändras inte, kostnadsdämpande åtgärder bör övervägas för att säkerställa reformens hållbarhet, men ska göras med varsamhet. Tillsynen måste förstärkas för att öka kvalitet och trygghet.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att en bestämmelse införs i LSS som innebär att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Hänsyn ska tas till barnets åsikter i förhållande till barnets ålder och mognad.

En meningsfull vardag behövs för personer med psykisk funktionsnedsättning. Regeringen beräknar att avsätta 35 miljoner kronor per år under tre år till försöksverksamhet för kommunernas arbete med att utveckla innehållet i insatsen daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vidare föreslås att det ska krävas tillstånd för att enskilda assistansanordnare ska få bedriva verksamhet med personlig assistans. De bestämmelser som finns i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, om tillståndsmyndighet, sanktionsmöjligheter och överklaganderätt föreslås gälla även i fråga om tillstånd för verksamhet med personlig assistans. De assistansberättigade som är arbetsgivare åt sina assistenter ska vara skyldiga att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.

Regeringen lämnar dessutom förslag till en ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder. Förslaget innebär att den som bedriver verksamhet enligt LSS och utför insatser åt barn inte ska få anställa någon om inte register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister har kontrollerats. Skyldighet att kontrollera belastningsregister ska också gälla för den som, utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande inom sådan verksamhet. Skyldigheten att kontrollera belastningsregister gäller inte vid anställning av administrativ personal eller av en förälder som utför insatser åt sitt barn.

Regeringen föreslår också regler som innebär att när en person har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, får detta beviljas under förutsättning att möjligheterna att tillgodose behovet genom bostadsanpassning eller andra hjälpmedel har utretts.

Det föreslås även ändringar i LSS som avser främst kommunernas ansvar. Den enskilde ges rätt att vid ett personligt sammanträffande med socialnämnden eller annan beslutsfattare framföra uppgifter i ett ärende om insatser enligt LSS. Vidare förtydligas en kommuns ansvar för en person som beviljas boende enligt LSS eller socialtjänstlagen (2001:453) som tillhandahålls inom en annan kommuns gränser.

Vidare föreslås att när en kommunal insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas en individuell plan med beslutade och planerade insatser som upprättas i samråd med henne eller honom.

Socialstyrelsens anslag tillförs 15 miljoner kronor för effektivare tillsyn och arbete med tillståndsgivning för  personlig assistans.

De föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.


Kontakt:
Göran Holmström
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00
070-515 57 60

Amanda Rafter
Pressassistent
08-405 33 71
070-320 38 78