Statistiska centralbyrån, SCB

Land- och vattenarealer: Sveriges yta mindre enligt ny beräkningsmodell

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 09:43 CET

Sverige har inte krympt, men ett mer detaljerat underlag samt en annan beräkningsmetod har gett en landareal som är något mindre än tidigare. Landarealen beräknas vara ca 3 000 km2 mindre än vid den senaste beräkningen.

Sveriges totalareal är 528 447 km2. Resultatet av mätningarna ger en landareal på 407 340 km2, inlandsvatten (insjöar och vattendrag) 31 236 km2, de fyra stora sjöarna 8 844 km2 samt havsvatten 81 027 km2. Tillsammans ger detta en totalareal innanför territorialgränsen på 528 447 km2.

Land- och vattenarealer den 1 januari 2012 för län och riket. Kvadratkilometer
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330364.aspx

[1] Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.
[2] Exklav – område som geografiskt ligger utanför den kommun området tillhör.

Mindre areal land

De nya uppgifterna har varit möjliga att sammanställa med hjälp av geodata med  högre detaljeringsgrad än vid tidigare beräkningar. Dels har drygt 4,2 miljoner fastighetsgränser hanterats tillsammans med uppdaterad information om vattnet. Arealen för sjöar och vattendrag har därmed kunnat beräknas på ett säkrare sätt och innefattar ytor som tidigare inte ingått i dessa arealuppgifter. Sjöar och vattendrag är föränderligt över tid och påverkas dels genom landhöjning och stranderosion. Men även indämningar, igenväxning och sjösänkningar har betydelse för förändringen av vattenarealen.

Resultatet efter beräkningar av det nya underlaget ger en ökning av vattenarealerna i förhållande till tidigare uppgifter. Speciellt märks detta i Norrlandslänen med dess stora vattenarealer. Detta i kombination med att arealerna nu har mätts med en sfärisk metod till skillnad från förra gångens kartesiska, resulterar i att Sverige nu har en landareal som beräknas vara ca 3 000 km2 mindre än vid den senaste beräkningen, motsvarande 0,7 procent mindre.

87 kommuner har havsvatten

87 kommuner är kustkommuner och har havsvatten inom sina gränser. Bland kommunerna har Gotlands kommun i särklass mest havsvatten med 12 076 km2. Detta motsvarar ca 15 procent av allt havsvatten inom Sveriges territorialgräns.

De fyra stora sjöarna

Ofta redovisas de fyra stora sjöarnas sammanlagda areal för sig, utan att vara uppdelad på de omkringliggande kommunerna och länen. Vänerns vattenyta har en areal på 5 428 km2, Vättern 1 877 km2, Mälaren 1 072 km2och Hjälmaren 467 km2. 49 kommuner gränsar till någon av de fyra stora sjöarna och har således arealer från dessa sjöar inom sina gränser. Säffle kommun med 1 140 km2vattenyta i Vänern ligger i topp, vilken utgör 21 procent av Vänerns totala yta.

Första gången antalet exklaver redovisas

De områden som tillhör en kommun men geografiskt ligger inom en annan kommun kallas för exklaver. Förutom de 290 kommunerna finns det ytterligare 790 externa områden med en kommuntillhörighet. Exklaver är mest förekommande i Norrbottens och Dalarnas län.

Exemplet nedan illustrerar antalet exklaver som är en del av Faluns kommun men geografiskt ligger inom Leksands kommun.

Detaljerat underlag

Underlaget för beräkningarna har utgjorts av de ytbildade fastighetsgränserna från fastighetskartan i skala 1:10 000. Antalet ingående fastigheter är drygt 4,2 miljoner. Informationen om vatten är hämtade från den digitala fastighetskartan i skala 1:10 000 (några mindre områden i fjällen är i skala 1:50 000). Underlaget har erhållits från Lantmäteriet. De fastigheter som tillhör en kommun men geografiskt är skilt från kommunen har hanterats separat i beräkningarna. Totalt rör det sig om 1 080 områden som bildar 290 kommuner. Ytterligare 23 okända områden tillkommer vilka enbart är kopplade till län.

Det detaljerade underlaget gör att mindre sjöar och vattendrag ingår i vattenarealerna. Detta är främst tydligt i fjällvärlden där en större del av sjöarna numera är karterade i skala 1:10 000. Med det nya underlaget har en justering av de totala kommunarealerna kunnat ske till aktuella uppgifter.

Publikation

Läs mer i Statistiskt meddelande som finns tillgängligt på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Regionala tjänster och indelningar
701 89, Örebro

Förfrågningar

Stefan Svanström
Tfn 08-506 945 58
E-post stefan.svanstrom@scb.se

Tina Hodell
Tfn 019-17 60 87
E-post tina.hodell@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.