Länsstyrelsen i Östergötlands län

Landmärke i Ydre skyddas

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:15 CET

Den skogsklädda 130 meter höga förkastningsbranten vid sjön Östersjön mellan Österbymo och Kisa ingår numer i Herbergshults naturreservat. Den artrika branten erbjuder en magnifik utsikt och rika upplevelser för besökaren.

Det nya reservatet, som beslutades av Länsstyrelsen den 21 februari, är 72 hektar stort och består till största delen av en brant sydvästsluttning. Branten har varit svår att utnyttja till skogsbruk och därför har denna naturskogsrest lämnats. Reservatsområdet är kuperat och består till största delen av en brant sydvästsluttning delvis mot sjön Östersjön.

- Det sydvända läget ger ett varmt lokalklimat vilket gynnar ädellövskog och många i övrigt ovanliga smådjur och växter, säger Mikael Hagström, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Naturreservatet domineras av skog, både barrskog och ädellövskog. Längst i väster ligger även en fårbetad ek- och asphage som varit skyddad som domän- och naturreservat sedan länge. Området ligger både inom en biologiskt värdefull barr- och lövskogstrakt. Området mellan Sommen och Skirsjön är ovanligt rikt på gamla naturskogsartade blandskogar och har därför särskilt goda förutsättningar att hysa och långsiktigt bevara en stor biologisk mångfald knutna till den naturtypen.

– Naturvårdsverket har under 2006 köpt in 34 områden från Sveaskog i Östergötland och detta är det första vi bildar naturreservat av, säger länsråd Magnus Holgersson. När dessa har fått ett formellt skydd är vi nära att ha 1 procent av länets skogsmark skyddad i naturreservat. Detta utgör ett viktigt steg i uppfyllelsen av miljömålet ”Levande skogar”.

Nere vid sjön Östersjön finns en besöksplats med grillplats, parkering och möjligheter till bad. Länsstyrelsen kommer även att anlägga en vandringsled och till två utsiktsplatser på berget. En bilparkering till kommer att anläggas vid reservatsets norra gräns nära utsiktsplatserna så promenaden dit kommer inte att vara särskilt ansträngande.För ytterligare information kontakta gärna:
Mikael Hagström, Länsstyrelsen, tfn 013-19 60 52
Peter Dahlström, Länsstyrelsen, tfn 013-19 63 49