FAO

Landsbygdsutveckling i Balkanländerna

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 14:44 CEST

Studie av FAO och Världsbanken utforskar förändringar i landsbygdsområden på Balkan.

Landsbygdsområden på Balkan släpar efter - behöver moderniseras

Rom, 2 juli 2009, enligt en ny rapport från FAO och Världsbanken, ser Västbalkan en stadig ekonomisk tillväxt medan landsbygdsområden släpar efter i utvecklingen.

Jordbrukets handelsunderskott ökar, klimatförändringar sätter press på jordbruksresurser och allt fler ungdomar flyttar till städer eller utomlands på jakt efter försörjningsmöjligheter.

Viktiga utmaningar för landsbygden

Jordbrukssektorn moderniseras för att kunna konkurrera på den regionala och Europeiska marknaden. Trots skillnader i utveckling möter Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien och Makedonien liknande utmaningar för att öka sin konkurrenskraft.

FAO:s David Lugg, medförfattare till rapporten säger att "jordbrukssektorn för matproduktion saknar kapital, är uppdelad och domineras av småproducenter med omoderna produktions- och kontrollsystem. Han tillägger att "möjligheten för förädling av produkter, en potentiellt kritisk del i värdekedjan, också är begränsad".

De flesta jordbruk drivs helt eller delvis för självhushåll, medan kommersiella jordbruk ofta möts av hinder som otillräckliga krediter och markområden, dyra insatser, sliten infrastruktur och dålig tillgång till lönsamma marknader.

Dessa utmaningar ökar i och med regionens pågående process med att integreras i EU (Europeiska Unionen). Rapporten visar trots detta att utmaningarna också innebär möjligheter; behovet av livsmedelssäkerhet och andra standarder inom EU, samtidigt som mat- och finanskrisen ska hanteras är ett kraftfullt incitament till att förbättra riktlinjerna för jordbruket.

Rapporten framhåller att "Jordbruks- och landsbygdsutveckling som källa till arbetstillfällen, tillväxt och tryggad tillgång på mat, nu behöver tas på allvar".

The Changing Face of Rural Space: Agriculture and Rural Development in the Western Balkans är främst avsedd för beslutsfattare och donatorer i regionen. Den identifierar begränsningar för ländernas konkurrenskraft inom jordbruket, undersöker statliga utgifter för jordbruket och utforskar viktiga utmaningar för beslutsfattare. Rapporten lyfter också fram utvecklingen av värdekedjor, förbättrad tryggad tillgång på mat, behovet av landsbygdsutveckling och anpassning till klimatförändringar.

Bortom jordbruket

"Att skapa ett dynamiskt landsbygdsområde på Västbalkan innebär att se bortom jordbruket till landsbygdsutveckling i det stora hela", framhåller Julian Lampietti från Världsbanken. För att hjälpa framtida generationer att undvika fattigdomsfällan behövs ett balanserat förhållningssätt som innefattar ökad konkurrenskraft inom livsmedelssektor samtidigt som alternativa inkomstmöjligheter i landsbygdsområden ges. Rapporten visar att detta kräver bättre användning av offentliga medel och service och beslutsfattande som främjar ökad produktivitet inom jordbruket och samhällsinvesteringar.

Klimatförändringarnas betydelse

De senaste klimatmodellerna visar att Västbalkan kommer att möta högre temperaturer, minskad och mer oberäknelig nederbörd och att det blir vanligare med extrema väderhändelser kopplat till klimatet exempelvis översvämningar, torka och värmeböljor.

Rapporten uppmanar länder i regionen att anta strategier för att anpassa sig till klimatförändringar, även om påverkan på jordbruket fortfarande är osäker. Rapporten visar att livsmedelssektorn kan producera och få stora fördelar genom att tidigt investera i klimatanpassning.

Länkar:

FAO Investment Centre

World Bank

Order the book