Länsstyrelsen i Norrbottens län

Landshövdingarna i Norrland: - Mål 1-satsningarna måste fullföljas

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 10:35 CEST

I en skrivelse till Näringsdepartementet kräver de fem landshövdingarna i Norrland bland annat att påbörjade, långsiktiga och strategiska satsningar inom ramen för nuvarande Mål 1, gamla Mål 2 och Mål 6 får EU-stöd av samma omfång och bredd i nya Mål 2.

Bakgrunden till skrivelsen är att i förhandlingarna vid toppmötet i december 2005 förlorade regionen Norra Sverige sin Mål 1-status. Istället kommer Norra Sverige att tillhöra Nya Mål 2 - Regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Norrlandshövdingarna konstaterar att Norra Sverige och Norra Finland präglas av långa avstånd och gles befolkning. Regionerna har också haft samma stöd inom ramen för Mål 1. Nu fruktar de att Norra Sverige kommer att få lägre stöd än Norra Finland:

- I en europeisk kontext skulle det se mycket märkligt ut om Norra Sverige med identiskt lika naturliga handikapp inte erhåller samma nivåer som Norra Finland.

Landshövdingarna påtalar också att Näringsdepartementet inte har tagit tillräcklig hänsyn till kommunikationernas betydelse i ett utkast till nationell strategi som togs fram den 15 februari i år. De efterlyser även en tydligare betoning av vikten av FoU-satsningar, av landsbygdsutveckling samt av de samiska näringarna och den samiska kulturen.

Hela skrivelsen bifogas.

Caj Norén
Pressekreterare
0920-960 54

För mer information kontakta:
Landshövding Per-Ola Eriksson, tel 070-629 60051
Till REGERINGEN Näringsdepartementet, Enheten för regional utveckling och turism

Fördjupad dialog från Norra Sverige inför framtagandet av den Nationella Strategin

Norra Sverige uppskattar den dialog som Näringsdepartementet inlett gällande framtagande av den Nationella strategin för sammanhållningspolitikens genomförande i Sverige. Denna skrivelse är ett led i den dialogen och ger uttryck för synpunkter som Norra Sverige samlat ställer sig bakom. Resultatet av förhandlingarna vid toppmötet i december 2005 gällande det finansiella perspektivet 2007-2013 innebar att Norra Sverige förlorade sin Mål 1-status. Istället kommer Norra Sverige att tillhöra Nya Mål 2 – Regional konkurrenskraft och sysselsättning.

För Norra Sverige är det av stor vikt att påbörjade långsiktiga strategiska satsningar inom ramen för nuvarande Mål 1 – och gamla Mål 6 och Mål 2 får kontinuitet inom ramen för Nya Mål 2 både i omfång och bredd.

Norra Sverige och Norra Finland präglas av långa avstånd och gles befolkning och har haft samma medfinansiering från ERUF och ESF inom ramen för nuvarande Mål 1 på 104 Euro/capita under åren 2000-2006. Baserat på Kommissionens beräkningsmodeller har den finska regeringen slagit fast att Norra Finland kommer att bibehålla 104Euro/capita från ERUF och ESF inom ramen för Nya Mål 2 i Finland. I en europeisk kontext skulle det se mycket märkligt ut om Norra Sverige med identiskt naturliga handikapp inte erhåller samma nivåer från ERUF och ESF som Norra Finland.

Kommissionen betonar också särskilt områden med geografiska handikapp som föremål för sammanhållningspolitiken. Kommissionens mål, som vi uppfattar har stöd av regeringen, att göra kommande strukturfondsperiod 2007 – 2013 mer strategisk inriktad har starkt uppmuntrats av Norra Sverige. Det behövs en större fokusering på strategiskt viktiga insatser för att ge den samhällsomvandling som är nödvändig ytterligare utvecklingskraft.

I det utkast till Nationell strategi daterad 060215 har Näringsdepartementet inte på det sätt Norra Sverige önskar medtaget näringslivets aspekter inom det område som berör tillgänglighet inom de tvärsektoriella nationella prioriteringarna. I Kommissionens riktlinjer omnämns särskilt vikten av inlandsområdenas förbindelse med det transeuropeiska nätverket och utvecklingen av sekundära förbindelser inom regioner. Kunskapsekonomin är av stor vikt i Norra Sverige, både kopplad till regionens basnäringar och mot nya näringar. Inom ramen för nuvarande Mål 1 har FoU varit ett mycket viktigt inslag. Det är av vikt att detta arbete får fortsätta.
En särskild skrivelse om detta är insänt till Regeringen och Näringsdepartementet 060303 undertecknad av universitetens rektorer och Europa Forum Norra Sverige. Även inom detta område önskar Norra Sverige en tydligare skrivning i den nationella strategin som möjliggör en kontinuitet för FoU-satsningar i Norra Sverige inom ramen för Nya Mål 2.

Landsbygdsutveckling har varit en viktig del inom ramen för Mål 1 i Norra Sverige. Norra Sverige betonar vikten av att regionen får en kontinuitet i arbetet inom ramen för kommande LBU och välkomnar en dialog kring utformningen av LBU. För Norra Sverige är det också ytterst viktigt att de samiska näringarna och den samiska kulturen får en stark ställning inom LBU såväl inom Nya Mål 2. Norra Sverige upplever en mycket positiv utveckling och vill på bästa sätt inom ramen för Nya Mål 2, Nya Mål 3 och LBU bidra till Lissabonstrategin och för ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt mer hållbart Europa - och Sverige.

Luleå 2006-04-10

Gerhard Larsson
Landshövding Västernorrlands län

Lorentz Andersson
Landshövding Västerbottens län

Maggi Mikaelsson
Landshövding Jämtlands län

Per-Ola Eriksson
Landshövding Norrbottens län

Jens Nilsson
Ordförande Europa Forum Norra Sverige