Länsstyrelsen i Västernorrland

Landshövdingen vänder sig till nya regeringen för att rädda Hundskolan i Sollefteå

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:12 CET

Landshövding Gerhard Larsson skriver idag till jordbruksministern Eskil Erlandsson för att rädda Hundskolan i Sollefteå. I skrivelsen påtalar landshövdingen att riksdagsbeslutet kring offentlig upphandling av ledar- och tjänstehundsämnen gör att den verksamhet som bedrivs inom IRIS Hundskola i Sollefteå slutligen är på väg att upphöra. Avelshundar sprids över landet då de måste säljas och under de gångna veckorna har personal varslats och sagts upp. Den produktion av avelshundar för tjänste- och ledarhundsverksamhet som byggts upp under många år håller nu på att förskingras och därmed riskeras ett 30-tal arbetstillfällen försvinna.

Länsstyrelsen lade redan år 2002 fram ett utredningsförslag till regeringen för att utveckla hundskolan. Det följdes upp via en regeringsutredare, Bertil Norbelie, som i en SOU-utredning (2005:75) i stort instämde i länsstyrelsen förslag och föreslog konkret en övergripande statlig verksamhet och ett statligt ansvar för avelsverksamhet av tjänste- och ledarhundar. Den tidigare regeringen fattade emellertid inget beslut i frågan och nu ser verksamheten ut att raseras helt.

- Ett statligt övergripande ansvar för avelsverksamhet av tjänste- och ledarhundar är nödvändigt för att långsiktigt kunna säkerställa det antal hundar som krävs för bland annat försvars-, polis-, och tullverksamhet liksom till synskadade. Sollefteå har i flera år varit nationellt framstående inom denna avelsverksamhet och det vore mycket beklagligt om denna inte kan bibehållas, säger landshövding Gerhard Larsson.

Landshövdingen framhåller i skrivelsen att det är ytterst angeläget att åtgärder så snart som möjligt vidtas av den nya regeringen så att verksamheten vid Hundskolan i Sollefteå kan drivas vidare i avvaktan på regeringens ställningstagande till en proposition. Med bakgrund av utredningen presenteras i skrivelsen två alternativa förslag till tillfälligt värnande om hundskolan. Det första alternativet är att särskilda medel, 3.5 miljoner kronor över statsbudgeten, avsätts för det kommande året för att klara avelsverksamheten för ledarhundar. Det andra alternativet är att Sveriges Synskadades Riksförbund tilldelas medel av samma storlek för att enligt ett bestämt uppdrag kunna upprätthålla avelsverksamheten till ledarhundar.

I skrivelsen hemställer landshövdingen att regeringen så snart som möjligt vidtar åtgärder för att säkerställa statlig avelsverksamhet.