Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland visar goda resultat för tillgänglighet och ekonomi

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 17:24 CEST

Positiva resultat i såväl tillgänglighet till vården som för landstingets ekonomi! Det framgår av delårsbokslut samt helårsprognos för Landstinget i Värmland.

- Väntetiderna till både mottagning och behandling har kortats betydligt och antalet patienter som behövt vänta längre än vårdgarantins stipulerade 90 dagar är mycket lågt! Det konstaterar Ulric Andersson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

- De här resultaten är ett synbart bevis på att vi uppnått en stabilitet i verksamheten. Det är ordning och reda och full kontroll på kostnader och verksamhet. Det kommer värmlänningen till nytta i form av ökad tillgänglighet.

Delårsbokslut och prognos

Dokumentet heter Rapport 3 och innehåller både ett bokslut efter andra tertialet, dvs. årets första åtta månader, och en prognos för hela 2010 års resultat. Nästa vecka läggs den fram i samband med Landstingsstyrelsens sammanträde.

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 89 miljoner kronor. Det är 30 miljoner bättre än budget. Orsaken till det positiva resultatet är framförallt att skatteintäkterna blir högre än man förväntade sig när budgeten gjordes.

Delårsbokslutet efter årets åtta första månader slutar på 262 miljoner kronor i överskott. Den stora skillnaden mot årsprognosen förklaras framförallt av normala svängningar i ekonomin över året. Landstingets intäkter fördelas i huvudsak jämt över hela året, medan kostnaderna varierar med särskild tyngd den senare delen av året.

Telefontillgängligheten förbättras

Körkortningsarbetet har resulterat i kortade väntetider till såväl mottagning som behandling. Däremot finns kvarstående problem med telefontillgängligheten som fortsatt kommer att förbättras. Det samma gäller tillgängligheten till akutmottagningarna där ett brett förändringsarbete inletts. Under hösten ska arbetet leda till en minskning av onödig väntan för patienterna.

Landstingsdirektör Hans Karlsson konstaterar även han att den ekonomiska situationen i år är tämligen god med låg kostnadsutveckling och bättre intäkter än förväntat. Samtidigt vill han poängtera att nästa år ser det tuffare ut:

- Vi kan inte räkna med samma konjunkturbidrag som i år. Dessutom kommer fortsatt arbetslöshet och minskat invånarantal påverka skatteintäkter och statsbidrag negativt.

Ekonomin 2011 påverkas bland annat av att landstinget ska finansiera de stora och viktiga investeringarna i psykiatri, medicinsk service och internmedicinsk vård. Därför kommer utrymmet för löne- och prisökningar att vara begränsat.