Örebro Läns Landsting

Landstingets budget för 2005: Barn och ungdomar och äldre i fokus

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 09:31 CEST

Barn och ungdomar men också äldre sätts i fokus i den budget för 2005 för Örebro läns landsting som landstingsstyrelsen antog den 25 maj.

Inriktas på en positiv hälsoutveckling
Budgeten har huvudinriktning på befolkningens hälsa och en positiv hälsoutveckling. Det fastslås att barns och ungdomars hälso- och sjukvård ska vara avgiftsfri även i fortsättningen.
Det förebyggande arbetet för att minska rökning och motverka alkohol- och droganvändning ska fortsätta.

Bakom budgeten, som slutligt behandlas av landstingsfullmäktige i juni, står socialdemokraterna, vänsterpartiet och centern.

Ekonomi i balans
- Budgeten för 2005 fullföljer också inriktningen på en ekonomi i balans, och det är nödvändigt för att säkra god vård och omsorg också i framtiden, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s).
- Särskilt fokus sätts på barns och ungdomars hälsa och på de äldre, men också på ökad samverkan och vårdens tillgänglighet. I budgeten tar vi också upp åtgärder för att få ner sjukskrivningarna.

Landstingets ekonomi är fortsatt ansträngd. Skatteprognosen visar att landstinget för 2005 förlorar 81 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter.

Ansvar på alla nivåer
Sedan tidigare är det beslutat att landstinget ska spara 250 miljoner kronor åren 2004 och 2005 för att få en budget i balans. Det är 3 procent varje år av landstingets totala bruttokostnad. Utgångspunkten för budget 2005 är att fullfölja de beslutade besparingsåtgärder som togs i budget 2004.

- Det är av största vikt att de åtgärder som måste vidtas för att nå balans i ekonomin beslutas och genomförs. Detta synsätt måste genomsyra hela organisationen. Ansvar för att nå balans i ekonomin ligger på alla nivåer i verksamheten, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Ökande vårdbehov för äldre och barn och ungdomar
- Vi ser ett ökande vårdbehov för äldre och barn och ungdomar, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson. De äldre åldersgrupperna ökar fram till år 2020, och det framtida sjukvårdsbehovet ökar därför sannolikt. Alkoholskador, övervikt och psykiska besvär ökar. Rökningen ökar bland unga kvinnor, och det intensiva drickandet ökar bland unga människor.

- Det förebyggande arbetet måste därför bli kraftfullare, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att undersöka den oroande utvecklingen när det gäller delar av folkhälsan och att formulera mål för åtgärder.

Stram budget med satsningar
Trots att budgeten är stram så innehåller den ändå en del satsningar, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson.
- 18 miljoner kronor öronmärks till samarbetet mellan USÖ, Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett. 17 miljoner kronor ska förbättra tillgängligheten och stärka jourverksamheten mellan USÖ och Lindesbergs lasarett. I budgeten ställs krav på ökat samarbete mellan länets tre sjukhus och att de ska ses som en gemensam resurs.
- För ökad tillgänglighet i primärvården sker satsningar på vårdkedjearbete och sjukvårdsrådgivning, som ska ges dygnet runt. 1,5 miljoner kronor avsätts för olika utvecklingsprojekt och vårdkedjearbete.
- Primärvårdens telefonbokningssystem FleXi tid ska prövas på försök på några sjukhuskliniker.
- Två miljoner kronor reserveras för en eventuell start av samordning mellan landstinget, försäkringskassan, länsarbetsnämnden och kommunerna i kampen mot sjukskrivningarna.
- En miljon kronor går till att fortsätta förstärkningen av dietistresurserna inom landstinget.
- Verksamheten ”Våld mot kvinnor” permanentas som specialiststöd och kompetensresurs till hälso- och sjukvården.

Ökad uppföljning och analys
- Det är viktigt att vi inriktar oss på ökad uppföljning och analys, och fr o m 2005 kommer åtta bokslut att ske på landstingsnivå av ekonomi och personalresurser, fastslår Marie-Louise Forsberg-Fransson.
- Den ekonomiska uppföljningen ska ske i form av månadsbokslut för varje verksamhet och totalt för landstinget. En fördjupad analys av verksamhet och ekonomi görs i två tertialbokslut under året. Vid varje uppföljningstillfälle ska även en prognos utarbetas.