Stockholms Läns Landsting

Landstingets budget för 2007 (m),(fp),(kd),(c)

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:23 CET

Igår presenterade den borgerliga majoriteten landstingsbudgeten för 2007 med planering för 2008 och 2009. Budgetens övergripande mål är:

Oförändrad skatt 2007, sänkning med 25 öre 2008.

Sjukvården ska bli en framtidsbransch genom att uppmuntra mångfald och entreprenörskap.

Större mångfald ger ökad valfrihet för både personal och patienter.

Minskad byråkrati och administration.

Ökad patientmakt och kapade vårdköer.
En kvarts miljard satsas på ökad tillgänglighet. Vårdgarantin förstärks och förverkligas. Patientval införs.

Kraftfull satsning för ökad tillgänglighet i vardagssjukvården.
100 mkr till utbyggd närsjukvård med bl.a. fler allmänläkare och distriktssköterskor. 50 mkr till jourverksamhet i närsjukvården.

Ökade resurser till dem med psykisk ohälsa.
Cirka 90 mkr satsas. Vårdgaranti med specificerade rättigheter införs för psykiatrin. Fokus på unga vuxna. Närsjukvårdens psykosociala kompetens stärks med fler kuratorer för ökade möjligheter till samtalsstöd.

Köfritt i cancersjukvården.
Nära 100 mkr reserveras för en tillgänglighetssatsning i cancersjukvården, som ska fortsätta så länge behoven finns.

Patientsäkerhet är grunden för en hälso- och sjukvård av god kvalitet.
Landstinget får nu en särskild enhet för patientsäkerhet med uttalat och speciellt ansvar för utveckling och forskning kring patientsäkerhet.

Vaccinering av barn under två år med pneumokockvaccin införs.
Pneumokocker är en vanligt förekommande bakterie som för barn kan vara livshotande.

Patientens delaktighet stärks inom tandvården
samtidigt som nya driftsformer utreds för Folktandvården AB. Möjlighet att jämföra priser är viktigt för att främja en bättre konkurrens.

Fortsatt ambitiös miljösatsning
med Miljöprogrammet – Miljö Steg 5 – som grund. En kraftsamling för en bättre fungerande och attraktiv kollektivtrafik som minskar trafikens samlade miljöpåverkan vidtas under året. Landstinget ska under året ha ett tydligt fokus på att kombinera tillväxt och en minskad miljöpåverkan.

SL-kortet höjs till 620 kr 1 april. Samtidigt återinförs ett zonbaserat taxesystem.

Studentrabatt införs från hösten 2007.

Överläggningar med Banverket om tågprioriteringar och skötsel av spåren.