Stockholms Läns Landsting

Landstingets månadsbokslut: Resultatprognos i linje med budget (LSF)

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 13:19 CEST

Årets första månadsbokslut för Stockholms läns landsting, som omfattar perioden januari och februari, visar ett resultat på 149 miljoner kronor. Resultatet är 42 miljoner kronor högre än för samma period förra året. Prognosen för helårsresultatet indikerar ett överskott på 426 miljoner kronor, vilket är något lägre än budgeterat.

Under årets två första månader var såväl intäkterna från verksamheten som skatteintäkterna högre än motsvarande period förra året. Såväl biljettintäkter som patientavgifter har ökat. Även verksamhetens kostnader hade dock en högre ökningstakt under de två första månaderna; 4,8 procent exklusive kostnader för trängselskatteförsöket, jämfört med 3,5 procent under samma period förra året. Inklusive kostnader för trängselskatteförsöket var kostnadsökningen 5,4 procent.

Både utfall och prognos indikerar högre kostnadsutveckling 2006 än 2005.

Skatteprognos
De samlade skatteintäkterna, det vill säga skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och intäkt/kostnad från utjämningssystemet, beräknas bli 3,7 procent högre än 2005. Det innebär cirka 100 miljoner kronor högre skatteintäkter än budgeterat för 2006. Skatteprognosen baseras på underlag från Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Kort per verksamhetsområde

Hälso- och sjukvårdens resultat efter årets två första månader är -171 miljoner kronor. Det är 64 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helårsresultatet är - 47 miljoner kronor, vilket är 97 miljoner kronor lägre än budgeterat. Karolinska Universitetssjukhuset har med sig ett högre kostnadsläge än budgeterat vid ingången av året. Även Danderyds sjukhus prognostiserar lägre resultat än budgeterat på grund av högre kostnader för ny vårdavdelning, utökade vårdplatser och förstärkning av akutmottagningen som kommer att genomföras under året. Övriga verksamheter inom hälso- och sjukvården prognostiserar resultat i linje med budget.

Trafikverksamhetens resultat för perioden januari – februari är 68 miljoner kronor. Det är 62 miljoner kronor lägre än föregående år men 90 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Helårsprognosen indikerar ett resultat på - 251 miljoner kronor. Det är 80 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket beror på högre kostnader för tungt underhåll samt avskrivningskostnader på grund av förändrade redovisningsprinciper för leasingfinansierade fordon inom SL.

Likviditet, låneskuld och finansnetto
Landstingskoncernens likviditet är 2,7 miljarder kronor och är på samma nivå som vid årsskiftet. Under året beräknas låneskulden öka med 300 miljoner kronor och vid årets slut uppgå till 19,2 miljarder kronor. Ökningen beror på leasingfinansiering av nya pendeltåg. Finansnettot prognostiseras till -884 miljoner kronor, vilket är 134 miljoner kronor bättre än budgeterat, främst tack vare lägre marknadsräntor än budgeterat.


Faktaruta

Resultat:
Resultatet för perioden januari-februari uppgick till 149 miljoner kronor (107).
Prognosen för helårsresultatet är 426 miljoner kronor vilket är något lägre än budgeterat.
Skatteintäkterna under året beräknas bli cirka 100 miljoner kronor högre än budgeterat.

Verksamhetens kostnader:Ökningstakten för verksamhetens kostnader under januari-februari var 4,8 procent exklusive kostnader för trängselskatteförsöket (3,5). Inklusive kostnader för trängselskatteförsöket var kostnadsökningen 5,4 procent.
Ökningstakten för verksamhetens kostnader på helårsbasis beräknas bli 4,9 procent (4,6 procent), vilket är något högre än budgeterat.

Likviditet, låneskuld och finansnetto:
Likviditeten per sista februari var 2,7 miljarder kronor och på samma nivå som vid årsskiftet.
Låneskulden inklusive leasing per sista februari var 18,9 miljarder kronor. Låneskulden beräknas öka med 300 miljoner kronor under året, till följd av leasingfinansiering av nya pendeltåg.
Finansnettot prognostiseras till – 884 miljoner kronor och är 134 miljoner kronor bättre än budgeterat, tack vare lägre marknadsräntor.
Betalningsberedskapen per den sista februari var 60 dagar, vilket är 39 dagar bättre än vad landstingets finanspolicy kräver.

Personal:
Antalet årsarbetare per februari var 39 843 (39 459) exklusive TioHundra AB (det med Norrtälje kommun samägda bolag som sköter vården i Norrtälje).
Prognosen för antal årsarbetare vid årets slut är 39 934 (40 382) exklusive TioHundra AB. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året.

För mer information, kontakta
Anders Fridell, presschef, Landstingsstyrelsens förvaltning, 08-737 42 02