Jämtlands Läns Landsting

Landstingets medarbetarenkät 2006: Resultatet fortsatt bra!

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 17:45 CET

Nu har det övergripande resultatet för 2006 års medarbetarenkät inom Jämtlands läns landsting blivit klart. Medarbetarindex är i princip oförändrat jämfört med förra året - 61% mot 62% 2005. Målet för 2006 är i och med det uppnått. Resultatet är också högre än för svenskt arbetsliv i stort.

Svarsfrekvensen ligger på 79%, ett bra resultat trots att det sjunkit sedan förra året (81%). Den något lägre svarsfrekvensen är ändå mycket bra med tanke på att det i år var första året som medarbetarna fyllde i enkäten helt och hållet via web-formulär. Kvinnor visar på ett högre medarbetarindex än män och de äldre åldersgrupperna har ett högre index än de yngre. Även detta är sig likt från förra året.

Jämfört med förra året har ca hälften av verksamhetsområdena förbättrat sina resultat. Mest har Område RHR gått fram, från 61% till 69% för i år. Kultur har gått från 67% till 78%. Medicinsk Service, HIÖÖ och Folktandvården har förbättrat sina resultat med 3% vardera.

De olika frågeområdena har förändrats obetydligt jämfört med 2005. Den tydligaste, om än inte särskilt stora förändringen, är medarbetarnas upplevelse av stress, där siffran förbättrats med 2% sedan förra året. 17% av medarbetarna uppger att de på olika sätt känner av stress.

Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och arbetskamrater. Tre av fyra anser att de har stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter och resultaten visar också att tillvaratagandet av kompetensen är fortsatt hög. Motivationen i det dagliga arbetet är god. Knappt hälften av medarbetarna anser dock att de får den kompetensutveckling de önskar eller att de har goda utvecklingsmöjligheter i sitt arbete. Dessa resultat skiljer sig mycket lite från 2005-års undersökning.

Lärandet inom den egna enheten är starkt och sex av tio uppger att man inom den egna enheten kontinuerligt arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten. Man litar också på sina arbetskamrater och på deras hjälp. Detta är högre än för genomsnittet för svenskt arbetsliv. Däremot upplever man även i år att lärandet från patienter/elever behöver utvecklas.

I årets undersökning har man lagt till frågor om mångfald utifrån ålder, funktionshinder, sexuell läggning och etnisk bakgrund. Alla medarbetare har inte tagit ställning till dessa frågor. De som har gjort det är mest positiva när det gäller attityder och beteenden gentemot medarbetare med annan etnisk bakgrund. Vad gäller jämställdhet och kön är resultaten oförändrade jämfört med 2005. Cirka 3/4 anser att det på arbetsplatserna råder en öppen attityd till jämställdhet mellan kvinnor och män samt att alla behandlas lika oavsett kön.

För mer information:
Pia Engelin, Personalhandläggare, tel 14 24 58
Karin Antonsson, Personalstrateg, tel 14 24 77