Landstinget i Kalmar län

Landstingsdirektörens förslag avseende nödvändiga kostnadsreduceringar inom landstinget

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 15:43 CEST

Bakgrund
På 10 år har det egna kapitalet inom landstinget sjunkit från 2,5 miljarder kronor till 1,2 miljarder kronor. För de kommande tre åren finns stora prognosticerade underskott. Om inget görs kommer landstingets underskott att vara 175 miljoner kronor år 2006. Därtill finns ett lagstadgat krav att täcka tidigare underskott. Med detta inräknat skulle det prognosticerade underskottet 2006 bli hela 300 miljoner kronor.

Under planperioden riskerar således landstinget att kraftigt försämra sin finansiella och ekonomiska ställning med allvarliga konsekvenser som följd.

Uppdrag
Inför plan- och budgetarbetet gavs landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till kostnadsminskningar motsvarande minst 200 miljoner kronor. Syftet med detta är att skapa långsiktigt hållbara lösningar och ett planeringsmål med en ekonomisk reserv i budget motsvarande 2 procent. För att stödja detta arbete anlitades Ledningsbolaget i Skandinavien AB.

Förslag till strukturförändringar
Landstinget i Kalmar län har under de senaste två åren kraftfullt brutit sin nettokostnadsutveckling. Kostnadsutvecklingen är nu endast c:a 0,5 procent. Detta till trots har landstinget betydande underskott. Av detta kan slutsatsen dras att underskotten framförallt beror på strukturproblem, d v s utbudet av hälso- och sjukvård är för stort i landstinget jämfört med andra landsting.

Ledningsbolaget har utifrån uppdraget presenterat tre alternativ, scenario 1, 2 och 3, innebärande kostnadsminskningar motsvarande 300, 200 respektive 100 miljoner kronor.

Av de redovisade scenarierna föreslås ett genomförande av ett alternativ som genomgripande förändrar strukturen innebärande en minskning av kostnaderna med c:a 200 miljoner kronor. 2

Kostnadsreduceringar sker på det sättet att sjukvården i den norra delen av länet skall minska kostnaderna till en kostnadsnivå som gäller för Länssjukhuset i Kalmar samt därtill en ytterligare kostnadsminskning på 4 procent för samtliga verksamhetsgrenar.

Kostnadsminskningar sker inom följande områden och med fördelning enligt följande:
Primärvården, - 56,3 Mkr

Medicinska specialiteter, - 54,1 Mkr

Slutenvård inom barn- och ungdomsmedicin samt hud föreslås överföras till Länssjukhuset i Kalmar.

Kirurgiska specialiteter, - 43,5 Mkr

Slutenvård inom kvinnosjukvård och gynekologi, öron-näsa-hals och ögonsjukvård föreslås överföras till Länssjukhuset i Kalmar.

Slutenvård inom kirurgi och ortopedi vid Oskarshamns sjukhus föreslås överföras till Västerviks sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar.

Psykiatri, - 14,2 Mkr

Inom psykiatrin föreslås en reducering av allmänpsykiatriska slutenvårdsplatser. När det gäller barn- och ungdomspsykiatri föreslås en nedläggning av slutenvårdsplatserna med en förstärkning av mer avancerad öppenvård.

Medicinsk service, - 35,1 Mkr

För medicinsk service föreslås en anpassning till den ovan föreslagna slutenvårdsstrukturen.

Dessa strukturförändringar skulle reducera landstingets personalkostnader med 203,2 Mkr.

Verkställighet / genomförande
Verkställighet och genomförande av förslaget föreslås ske under 2004-2005. För att nå de uppställda målen kommer en samordnare att utses för respektive ansvarsområde:

primärvård/distriktsvård

psykiatrisk verksamhet

opererande specialiteter

medicinska specialiteter

medicinsk service

Tilläggsförslag
Utöver ovanstående förslag föreslås kostnadsreduceringar inom följande områden och med fördelning enligt följande:

Tandvårdsförvaltningen. Återställer sitt överskridande, - 4,6 Mkr

Genomförande av administrativ översyn samt anslag till förtroendemannaorganisationen, - 6,0 Mkr

Informationsverksamheten, - 1,5 Mkr

Verksamheten inom diagnostiskt centrum, - 2,0 Mkr

Kurser / konferenser m m, - 3,0 Mkr

KLT / KLB, - 2,5 Mkr

Regionförbundet, - 2,5 Mkr

Dessa tilläggsförslag reducerar landstingets kostnader med ytterligare 22,1 miljoner kronor.

Därtill skall tidigare beslutat krav på vardagsrationaliseringar fortsatt verkställas. Detta innebär ytterligare 30 miljoner kronor i kostnadsminskningar.

Enligt uppdrag
Johan Assarsson
Landstingsdirektör