Örebro Läns Landsting

Landstingsfullmäktiges beslut om budget 2004–2005

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2003 17:37 CET

Landstingsfullmäktige antog den 26 november budgeten för Örebro läns landsting för år 2004 och plan för 2005-2006.

Budgetbeslutet innebär samtidigt beslut om kostnadsreduceringar i verksamheten för åren 2004-2005 till ett belopp om drygt 250 miljoner kronor. Det motsvarar ca tre procent per år av landstingets budget.

Bakom budgeten står socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet.

Trygga god vård till länsinvånarna
- Budgetens utgångspunkt är att få ordning på ekonomin för att även fortsättningsvis trygga en god vård till länsinvånarna, säger landstingsstyrelsens ordförande Sören Gunnarsson (s).
- Reduktionerna är nödvändiga, eftersom vi nu har ett vikande skatteunderlag och inte den tillväxt vi hoppats på i Sverige.

Inga reduktionskrav på primärvård, barn- och ungdomspsykiatri och Landstingshälsan
De största reduceringarna ska göras på sjukhusen. Primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin och landstingets företagshälsovård, Landstingshälsan, är undantagna från reduktionskrav.

Personalminskning med 300-400 personer
Den sammanlagda effekten av reduktionerna innebär en personalminskning med totalt 300-400 årsarbetare åren 2004-2005. Uppsägningar ska undvikas, men kan inte uteslutas. För att underlätta omställningen avsätts 5 miljoner kronor för personalåtgärder. Vilka åtgärder som ska vidtas ska beslutas i samråd med berörda fackföreningar.

Reduktionerna
Landstingsfullmäktiges beslut innebär bl a följande reduktionsbeting under 2004 - 2005:
Universitetssjukhuset/Lindesbergs lasarett: 117,5 miljoner kronor.
Karlskoga lasarett: 22 miljoner kronor.
Psykiatri och habilitering: 29 miljoner kronor.
Folktandvården: 13,4 miljoner kronor.
Regionpolitisk verksamhet: 8,2 miljoner kronor.
Landstingsservice: 25 miljoner kronor.
IT-området: 12 miljoner kronor.
Prisstopp: Olika åtgärder för landstingets serviceförvaltningar.
Projekt: 13 miljoner kronor.
Samordnad administration: 6,5 miljoner kronor.
Samhällsmedicin: 4 miljoner kronor.
Sjukresor: 2,5 miljoner kronor.
Förändrade avgifter/sortiment: 2,7 miljoner kronor.

Gemensam organisation för Universitetssjukhuset och Lindesbergs lasarett utreds vidare
Det tidigare förslaget att inrätta en gemensam organisation för Universitetssjukhuset Örebro och Lindesbergs lasarett ska utredas vidare. Frågan ska avgöras av landstingsstyrelsen efter det att frågan om ledning och styrning i den nya medborgarmodellen har klargjorts. Detta uppdrag ligger på landstingsdirektören. Landstingsfullmäktiges beslut innebär också att akutomhändertagandet inom ambulanssjukvården behålls intakt, inriktningen att inrätta ett elektivt kirurgiskt centrum i Lindesberg och att jourtid samordna läkarinsatserna inom röntgen till Universitetssjukhuset Örebro.

När det gäller utformning och omfattning av kirurgisk primärjour och operationsberedskap vid Lindesbergs lasarett på kvällar och helger ska detta lösas av verksamheten. Verksamheten ska utvärderas efter ett år och rapporteras till landstingsstyrelsen.

Förändrade patientavgifter
Avgifter för intyg, hälsoundersökningar, vaccinationer, hjälpmedelsutprovning samt egenavgifter vid sjukresor med egen bil, förändras fr o m 2004. Patientavgiften för mammografi och gynekologisk hälsokontroll höjs från 50 till 100 kronor.
Besöksavgiften vid förskrivning, utprovning och anpassning av hjälpmedel höjs från 50 till 80 kronor.
Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 800 kronor till 1 400 kronor per år. Egenavgiften för sjukresa med egen bil höjs från 40 till 70 kronor.

Folktandvården får höja taxan fr o m 2004
Landstingets tandvårdsverksamhet utreds ytterligare och beslut ska tas senare om Folktandvårdens struktur, lokalisering och dimensionering. Landstingsfullmäktige sade ja till en ny tandvårdstaxa som innebär en generell höjning med 3,5 procent fr o m 2004.

Kultur- och näringspolitiska bidrag fryses
Den regionpolitiska verksamheten sparar genom reduktioner av näringsverksamhet och frysning till 2003 års nivå av kulturbidrag och näringspolitiska bidrag. Minskade bidrag ges till föreningsverksamheter i länet.