Jämtlands Läns Landsting

Landstingsplan 2007-2009 går vidare till fullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:19 CET

Landstingsstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde landstingsplanen för 2007-2009. Planen är inte fastställd, det gör landstingsfullmäktige den 28-29 november.


Totalt sett har landstingets budget för 2007 reviderats från ett överskott på 53 miljoner till ett överskott på 10,3. Anledningarna till en så radikal förändring finns redovisade i följande tabell:

Tabell kostnadsförändring (pdf): http://www.jll.se/pagedownload/Startsida/Press/Pressmeddelanden/1163571410407/Kostnadsf%f6r%e4ndring.pdf

På verksamhetsområdesnivå är den största skillnaden i denna reviderade upplaga, gentemot den som togs i juni, ett generellt rationaliseringsförslag på 1 procent per verksamhetsområde.

? Det handlar inte om en besparing så till vida att detta inte får leda till begränsningar i utbudet, säger landstingsstyrelsens ordförande Robert Uitto (s). Det handlar däremot om att hitta andra sätt att jobba ? smartare, effektivare, enklare etc. Dessutom förs pengarna direkt tillbaka till verksamheten men då till öronmärkt verksamhet.

Rationaliseringen beräknas ge drygt 20 miljoner kronor, som förs tillbaka till verksamhetsområdena enligt följande:

- Verksamhetsområde medicin får 5 miljoner kronor för att inte stänga vårdavdelningar på sommaren.
- Verksamhetsområde psykiatri får 3,5 miljoner kronor för att inte utöka stängningar sommartid.
- Akutområdet får 5,5 miljoner kronor för bemanning av observationsplatser och för att hålla Ambuss igång under sommaren.
- Verksamhetsområde barn/kvinna får 0,5 miljoner kronor för IVF-verksamheten.
- Verksamhetsområde hud/infektion/ögon/öron (HIÖÖ) får 2 miljoner kronor för att fortsätta hålla utprovningen av hörapparater på 1000 per år.
- Verksamhetsområde kirurgi får 3,5 miljoner kronor för att fortsätta insatserna vid områdets vårdavdelningar, som är lågt bemannade i jämförelse med övriga på sjukhuset.

Beslut på dagens landstingsstyrelse
Landstingsdirektören fick i uppdrag att förhandla med kommunerna i länet angående betalningsansvar när det gäller avtalspensioner för den personal som i samband med Ädelreformen gick från landstingsanställning till kommunal anställning. Vidare beviljades Norrlandstingens Regionförbund anslag för 2007 års verksamhet med 878 000 kronor, medel som finns avsatta i landstingsplanen för 2007.

Ärenden till fullmäktige
Den reviderade landstingsplanen för 2007-2009 går vidare till fullmäktige för beslut, liksom en översyn av den politiska organisationen och ett ärende kring inrättande av nya landstingsrådsposter. När det gäller trafikbeställning till Länstrafiken föreslår styrelsen till fullmäktige att den beställning som finns framtagen antas, att de kostnadsökningar som redovisats beaktas i landstingsplanen samt att Länstrafiken utreder behovet av ytterligare trafik när det gäller arbetspendling/nattrafik.

Som sista punkt hade styrelsen att behandla återremissen från fullmäktige av delårsbokslutet per 31 augusti. Här föreslår styrelsen till fullmäktige att
- Verksamhetsområde akutvård beviljas ett tilläggsanslag med 7 miljoner kronor för 2006. Medlen omdisponeras från landstingsdirektören med staber.
- Verksamhetsområde kirurgi beviljas ett tilläggsanslag med 8 miljoner kronor för 2006. Medlen omdisponeras från Finansieringen 6 miljoner kronor och från landstingsdirektören med staber 2 miljoner kronor.
- Verksamhetsområde medicin beviljas ett tilläggsanslag med 8 miljoner kronor för 2006. Medlen belastar årets resultat.
- Verksamhetsområde psykiatri beviljas ett tilläggsanslag med 6 miljoner kronor för 2006. Medlen belastar årets resultat.
- Verksamhetsområde ortopedi beviljas ett tilläggsanslag med 8 miljoner kronor för 2006. Medlen omdisponeras från Finansieringen.
- Verksamhetsområde rehabilitering-hjälpmedel-reumatologi (RHR) beviljas ett tilläggsanslag med 6 miljoner kronor för 2006. Medlen belastar årets resultat.
- Verksamhetsområdena har i uppdrag att genomföra åtgärdsförslagen och utredningarna inom den tidsram som anges i Landstingsstyrelsens åtgärdsförslag

För mer information:
Robert Uitto (s), ordförande landstingsstyrelsen, tfn 070-629 13 84
Thomas Andersson (c), oppositionsråd, tfn 070-609 00 78