Landstinget i Jönköpings län

Landstingsrevisionen överträdde sina befogenheter

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 16:35 CEST

Landstingsrevisionen gjorde fel som utsåg sig själv till personuppgiftsansvarig och själv fattade beslut om samkörning av register.

Det skriver Datainspektionen till Landstingets personuppgiftsombud Jan Gm Svensson som den 22 december 2005 begärde Datainspektionens samrådsyttrande i frågan.
Det är bra att ett avgörande nu fattats i frågan och att Datainspektionen gjorde tydligt att revisionen överträtt sina befogenheter, anser Evert Wirfelt, (c) landstingsstyrelsens vice ordförande och landstingsrådet Hans Toll (s).

Granskade bisysslor
Det var under 2005 som Landstingets revision granskade bisysslorna i Landstinget. Granskningen ledde till att revisionen kritiserade landstingsstyrelsen för bristande kontroll när det gäller anställdas bisysslor. Förvaltningsledningen på kansliet fann att formfrågan behövde klarläggas innan styrelsen kunde ta upp revisionens rapport. En väsentlig fråga var hur beslutet om samkörning av olika register fattats. Eftersom styrelsen är personuppgiftsansvarig i Landstinget borde frågan hanterats i detta forum.

Utsåg sig själv
Revisionen, visade det sig, hade löst frågan genom att själv utse sig till personuppgiftsansvarig. Oacceptabelt ansåg den politiska ledningen, det kan bara finnas en personuppgiftsansvarig i Landstinget. En hållning som nu bekräftas i svaret från Datainspektionen.

Bättre att fråga
Om frågan om att samköra olika register blivit föremål för behandling i styrelsen hade den aldrig skett. Det är Evert Wirfelt och Hans Toll överens om.
– Det fanns helt enkelt ingen anledning. Ville vi veta i detalj vad våra anställda gör på sin fritid vore det ju bättre att fråga dem, säger Hans Toll och fortsätter: De uppgifter som revisionen nu fått fram har dessutom inte gjort någon människa klokare eftersom man frågat efter bisysslor av både ideell karaktär och mer kommersiell huller om buller. Det finns dessutom tydliga regler som säger att anställda inte får ha konkurrerande bisysslor etcetera.

Vill inte misstänkliggöra
Evert Wirfelt är inte heller förtjust i tillvägagångssättet:
– Låt oss nu säga att vi misstänkte att våra medarbetare inte följer vårt regelverk utan bryter mot reglerna! Då skulle vi ändå inte gå bakom ryggen på dem på det här viset.
Då skulle vi informera innan och berätta om varför vi ansåg detta nödvändigt. Det är en viktig förtroendefråga. En arbetsgivare ska inte misstänkliggöra sina medarbetare.

Regelverket fungerar
– Resultatet av allt detta har dessutom inte lett till någon ny kunskap om bisysslor. Det visar, anser jag, att de system vi har fungerar bra; regelverk och medarbetarsamtal. Det är inte nödvändigt med samkörningar och omfattande kontroller, säger Hans Toll.

Tar inte ställning om samkörningen
Datainspektionen tar inte ställning i frågan om samkörning av olika register. Den skriver: ”Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen och kan inte svara på frågor om gränser för sekretessområden. Personuppgiftsansvaret omfattar det behandling av personuppgifter som den personuppgiftsansvarige bestämt ändamålen och medlen för.”

Kontakt: Landstingsråd Hans Toll, tfn 070-5124014.


Bifogas: Datainspektionens samrådsyttrande och personuppgiftsombudets skrivelse till landstingsstyrelsen.

Landstingets pressmeddelanden: www.lj.se/omlandstingetVänliga hälsningar

Harriet Lindén
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
harriet.linden@lj.se
036-32 40 40
www.lj.se