Landstinget Kronoberg

Landstingsstyrelsen den 20 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 16:35 CEST

Inget engagemang i Energikontor Sydost

Energikontor Sydost är en kunskapsorganisation i energifrågor. Landstinget har under starten av Energikontor Sydost medverkat med viss finansiering. När frågan om fortsatt finansiering av kontoret nu kommit upp så har länsutvecklingsstyrelsen bedömt att detta ligger utanför det uppdrag som styrelsen har och att landstingsstyrelsen därför bör ta ställning till frågan om medfinansiering.

Styrelsen diskuterade frågan vid dagens möte och enades om att även om energifrågor är en viktig samhällsfråga så är det inte landstingets uppgift att driva energipolitik. Därför avslogs begäran om fortsatt medfinansiering.

Landstinget och Euroregion Baltic
Landstingsstyrelsen diskuterade ett antal frågor som rör Euroregion Baltic. Länsutvecklingsstyrelsen har tidigare haft dessa frågor uppe till behandling, och landstingsstyrelsen ställde sig helt bakom de förslag som fanns.

Att ettåriga ordförandeperioder ska bibehållas samt att, vid skifte av ordförande, den tillträdande ska arbeta parallellt med den avgående. Detta innebär ½ års egen introduktion, ett års tjänst och ½ års arbete som mentor för efterträdaren
Att ett permanent sekretariat inrättas, dock under förutsättning att kostnaden blir försumbar
Att av rena kostnadsskäl inte gå in som medlem i CPMR (Conference of Pheripheral and Maritime Regions).
Återremiss om indragning av bidrag
RehabCentrum har arbetat för att finna sätt att nå balans i sin ekonomi. Redan i år har flera åtgärder gjorts, men de räcker inte för att klara balansen 2004. Ett förslag från driftenheten till landstingsstyrelsen var nu att dra in bidrag motsvarande 1,4 miljoner kronor, som var avsedda för

lägerbidrag för barn och ungdomar – minskning med 400 000 kronor
vistelser på Sommarsol – minskning med 200 000 kronor
bidrag till utlandsvård – minskning med 400 000 kronor
rehabiliteringsbidrag - minskning med 400 000 kronor
Landstingsstyrelsen diskuterade förslaget och beslöt att återremittera detsamma. Styrelsen vill före beslut få veta vilka konsekvenser nerdragning av personal som motsvarar det aktuella sparbeloppet skulle medföra, för att därefter jämföras dessa två alternativ.

Undantag behövs
Landstingsstyrelsen diskuterade vid dagens möte ett par utredningar som rör tandvården.

Socialstyrelsen har presenterat ett förslag som rör uppföljning av amalgamanvändning inom barntandvården. Styrelsen ställde sig i stort bakom de redovisade förslagen, som innebär att vissa undantag från förbudet mot att använda amalgam alltjämt behövs. Detta gäller exempelvis vid

behandling av tänder som är gravt påverkade av karies eller missbildade, där inga andra material håller för tuggbelastningen
behandling vid fyllningsterapi på patienter där det inte går att hålla tanden fri från saliv under tillräckligt lång tid
behandling under narkosvård när användning av andra material medför fler behandlingstillfällen
Landstingsstyrelsen diskuterade också ett yttrande om utredningen SOU 2003:53, "Dentala material och hälsa", som landstinget fått för remissyttrande. Styrelsen uttrycker kritik på flera punkter i utredningen och stryker särskilt under kravet på att staten fullt ut finansierar eventuella nya åligganden för landstinget och folktandvården.

Första friskvårdsstipendiaterna utsedda
Landstingsfullmäktige beslutade förra året att inrätta ett årligt friskvårdsstipendium om 20 000 kronor. Stipendiet ska enligt statuterna "delas ut till en eller flera personer eller till organisation som gjort insatser för friskvård eller förebyggande hälsovård som organisation, inspiratör eller förebild".

De första stipendiaterna är nu utsedda. Mats Glemne och Kjell Johansson får dela på priset och får vardera 10 000 kronor. Mats Glemne är gymnastikdirektör och arbetar numera som universitetsadjunkt med att utbilda på linjen "Coaching and Sport Management" vid Växjö universitet. Tidigare var han en av männen bakom friskvårdsprofileringen av Grimslövs folkhögskola. Kjell Johansson är polisinspektör, och har under många år arbetat med oerhörd energi för att motverka narkotikamissbruk, doping och ökad alkoholkonsumtion.

Stipendierna kommer att delas ut på kvällen efter fullmäktiges sammanträde den 24 november.

Ekonomin svårknäckt nöt för landstingsfullmäktige
Tidigare utskickat den 8 oktober

Landstinget står inför stora utmaningar när arbetet med budget för 2004 nu går in i sin slutfas. Vikande skatteintäkter riskerar att underminera den grund som planeringen bygger på, även om aviserade förändringar i skatteutjämningssystemet förhoppningsvis kan kompensera detta till viss del. Efterfrågan på hälso- och sjukvård visar dock ingen minskning, och resultaten av det program för att reducera kostnaderna inom sjukvården som beslutades i våras kommer av allt att döma inte att förslå för att skapa den ekonomiska balans som är ett måste.

Delårsrapporten för tiden till och med augusti indikerar att resultaträkningen vid slutet av året kommer att visa ett underskott på –104 miljoner kronor. Detta är 75,5 miljoner sämre än det budgeterade resultatet. Av dessa 75 miljoner kronor beror 52,5 miljoner på för höga kostnader och resterande 23 miljoner på att intäkterna blivit lägre än förväntat. Den lägre intäktsnivån uppstår trots att landstingets kapitalförvaltning, värdet av de anställdas pensionspengar, har ökat med 29 miljoner sedan årsskiftet. Ett annat sätt att uttrycka situationen är att nettokostnaderna har ökat med 7,1% medan finansieringen (intäkterna) ökat med endast 4,6%.

Det åtgärdsprogram för kostnadsreduceringar som lades fast i våras skulle enligt planerna reducera kostnaderna med 71 miljoner kronor under 2003 och ytterligare 48+12 miljoner under 2004-2005. Bedömningarna idag är att endast 43 miljoner av årets reducering kommer att kunna uppnås. Det är uppenbart att möjligheterna att snabbt åstadkomma de planerade kostnadsminskningarna har överskattats. Om detta beror på att de vidtagna åtgärderna satts in för sent och inte fått full effekt eller om de är otillräckliga måste nu analyseras djupare. Först när detta är klart kommer landstingsstyrelse och fullmäktige att kunna ställning till om och i så fall vilka ytterligare åtgärder som måste genomföras.

Effekterna av åtgärdsprogrammet syns emellertid klart i produktionsstatistiken. Produktionen har minskat inom i stort alla områden i jämförelse med motsvarande period förra året. Särskilt märkbart är detta inom de opererande specialiteterna, där produktionsminskningen ligger på cirka 10%. Effekterna syns också i form av längre väntetider till de flesta behandlingar. Närsjukvården, d.v.s. vårdcentralerna, har dock lyckats upprätthålla den grundläggande vården på ett bra sätt, trots problem med vakanser i första hand på läkarsidan. Skillnaderna mellan olika vårdcentraler är dock stor. Psykiatrin ser redan nu resultaten av den tragiska branden på Sigfridsområdet i form av lägre intäkter – en situation som kommer att bestå även under nästa år.

Ett positivt inslag i delårsrapporten är läkemedelskostnaderna. Kostnadsökningarna har mattats av och besparingsmålet för året, 4 miljoner kronor, kommer att uppnås.

Ett speciellt problem utgör kostnaderna för köpt vård. Verksamhetsreduceringarna leder ofelbart till längre väntetider. I detta läge utnyttjar alltfler det fria vårdsökandet, vilket leder till att högre kostnader än om behandlingarna skulle getts i egen regi drabbar landstinget och de enskilda basenheterna.

På personalsidan finns fortfarande vakanser, främst när det gäller läkare, skötare inom psykiatrin och vissa sjuksköterskegrupper. Sjukfrånvaron har enligt statistiken minskat marginellt, och utan att dra alltför stora växlar av detta så är det glädjande att konstatera att ökningen i alla fall stoppats. Lönekostnaderna har under den senaste 12-månadersperioden ökat med 62 miljoner kronor eller 4 % jämfört med helåret 2002. Av detta utgör 40 miljoner löneökningar, 24 miljoner ökade sociala avgifter medan övriga personalkostnader minskat med 2 miljoner. Tendensen för helåret 2003 är densamma som för 2002, en ökning med knappt 6% inkl. ökningen av de sociala kostnaderna från 40,51 till 43,72%.

Delårsrapporten kommer nu att analyseras noga av såväl tjänstemannaorganisationen som de förtroendevalda. Det är otvetydigt att det beslutade åtgärdsprogrammet möjligen förslår till att bryta kostnadsutvecklingen, men att åtgärderna inte är tillräckliga för att nå de resultatnivåer som fullmäktige beslutat om och som innebär ekonomisk balans. Vilka åtgärder detta kommer att föranleda blir en svårknäckt nöt att knäcka för den budgetberedning som nu arbetar intensivt med nästa års budget och för fullmäktige som ska besluta om budgeten i november.

Ytterligare information:
Landstingsråd Sven-Åke Gustavsson, tel 0470-58 85 83, 0709-84 49 31
Landstingsråd Paul Johansson, tel 0470-58 85 81, 0709-84 43 97
Landstingsråd Suzanne Frank, tel 0470-58 85 82, 0709-84 45 82
Landstingsled. Erling Persson, tel 0470- 58 85 83, 0709 – 84 47 81
Landstingsled. Rolf Sällryd, 0470- 58 85 15, 00070-66 41 353