Örebro Läns Landsting

Landstingsstyrelsen om budget 2004–2005

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 13:09 CET

Landstingsstyrelsen tog idag ställning till landstingets verksamhetsplan med budget för år 2004.

Samtidigt har styrelsen också beslutat om ett antal förslag till reduktioner för åren 2004-2005 som utarbetats av verksamhetsorganisationen. Förslagen ska bidra till att Örebro läns landsting får ekonomisk balans under budget- och planperioden.

Beslut om kostnadsreduceringar
Landstingets bruttokostnader behöver sänkas med 250 miljoner kronor under 2004-2005, och landstingsfullmäktige har tidigare i år beslutat att kostnadsreduceringarna ska ske med 150 miljoner kronor för år 2004 och 100 miljoner kronor för år 2005. Landstingsstyrelsens förslag går nu vidare för slutligt beslut i landstingsfullmäktige 25-26 november.

Gemensamt ansvar
- Att komma till rätta med kostnadsutvecklingen är ett gemensamt ansvar och den mest prioriterade uppgiften, säger landstingsstyrelsens ordförande Sören Gunnarsson (s). Det övergripande målet är att anpassa verksamheten till angivna ekonomiska bidrag, utan att den medicinska säkerheten äventyras.

- Reduktionerna är nödvändiga, framhåller Sören Gunnarsson, eftersom vi nu har ett vikande skatteunderlag och inte den tillväxt vi hoppats på i Sverige. Landstinget måste rätta mun efter matsäcken, och då gäller det att fatta de klokaste besluten. 250 miljoner kronor är mycket pengar, men satt i ett sammanhang är det ca 3 procent årligen av landstingets totala budget. Det ska vara möjligt att klara.

Inga reduktionskrav på primärvård, barn- och ungdomspsykiatri och Landstingshälsan
De största reduceringskraven ligger på sjukhusen. Endast primärvården har från början undantagits från reduktionskrav, där man framhållit vårdcentralernas nyckelroll som första vårdinstans och behovet av ökad tillgänglighet. Landstingsstyrelsen lyfter också bort reduktionskraven på barn- och ungdomspsykiatrin. Landstingets företagshälsovård, Landstingshälsan, har också undantagits från reduktionskrav i processens gång.

Universitetssjukhuset och Lindesbergs lasarett blir parsjukhus
Universitetssjukhuset Örebro och Lindesbergs lasarett föreslås ingå i en gemensam förvaltning och bilda ett parsjukhus med gemensam vision, ledning och administration.

Akutomhändertagandet inom ambulanssjukvården behålls intakt.
Planerad specialistöppenvård samordnas per specialitet under en klinikchef.
Elektivt kirurgiskt centrum i Lindesberg.
Jourtid samordnas läkarinsatserna inom röntgen till USÖ.
När det gäller utformning och omfattning av kirurgisk primärjour och operationsberedskap vid Lindesbergs lasarett på kvällar och helger säger landstingsstyrelsen att det är en fråga som ska lösas av verksamheten. Utvärdering av erfarenheterna ska rapporteras till styrelsen.

Specialistmottagningarna kvar i Kumla och Hallsberg
Barnöppenvårdsmottagningarna i Kumla och Hallsberg samt den hudkirurgiska mottagningen i Kumla ska finnas kvar, säger landstingsstyrelsen, och avvisar därmed verksamhetsförslaget om nedläggning.

Karlskoga lasarett minskar mottagningsverksamhet och slutenvård
Karlskoga lasaretts akutverksamhet och operationskapacitet behålls intakt. Andelen planerad slutenvård minskar, och den planerbara mottagningsverksamheten minskas inom internmedicin, allmänkirurgi och gynekologi. Minskningen genomförs i samförstånd med primärvården och planeras ske genom att patienter i större utsträckning får sin öppna vård där. Personalen minskas med ca 40,5 tjänster, som beräknas ske utan uppsägningar.

Ökad öppenvård i vuxenpsykiatrin
Antalet vårdplatser reduceras något för att frigöra resurser till öppenvården. Reduktionskraven på psykiatrin har minskat med mer än hälften under processen, och landstingsstyrelsen understryker att angelägna detaljanpassningar ska kunna göras.

Habiliteringen minskar anslag till Loka Rehab
Landstingsstyrelsen minskar reduktionskravet på habiliteringen för att angelägen verksamhetsutveckling ska kunna göras. Reduktioner görs genom minskade anslag till bl a barn- och ungdomsboende och till Loka Rehab.

Folktandvården höjer taxan
Landstingets tandvårdsverksamhet utreds ytterligare och beslut ska tas senare om Folktandvårdens struktur, lokalisering och dimensionering. Landstingsstyrelsen sade ja till en ny tandvårdstaxa som innebär en generell höjning med 3,5 procent, och understryker samtidigt att kostnadshöjningen inte får användas att täcka sparbetinget.

Kultur- och näringspolitiska bidrag fryses
Den regionpolitiska verksamheten ska spara 8,2 miljoner kronor. Sparbetinget uppnås främst genom reduktioner av näringsverksamhet och frysning till 2003 års nivå av kulturbidrag och näringspolitiska bidrag. Minskade bidrag ges till föreningsverksamheter i länet.

250 miljoner kronor sparas 2004-2005
Övriga reduktionsbeting gäller t ex projekt i landstinget, åtgärder inom IT-verksamhet och andra serviceverksamheter, personal-, ekonomi- och informationsområdet. Sammanlagt ska 250 miljoner kronor sparas under åren 2004-2005.

5 miljoner kronor till personalåtgärder
Reduktionsbetingen beräknas innebära en personalminskning med totalt 300-400 årsarbetare åren 2004-2005. Uppsägningar ska undvikas, men kan inte uteslutas. För att underlätta omställningen avsätts 5 miljoner kronor. Lämpliga åtgärder ska utarbetas i samråd med berörda fackföreningar och beslutas av personal- och utvecklingsutskottet.