Lappland Goldminers AB

LAPPLAND GOLDMINERS BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI - DECEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:25 CET

Oktober - december 2010
· Intäkterna uppgick till 44,3 MSEK (47,8 MSEK)
· Resultat före avskrivningar uppgick till 4,2 MSEK (-10,7 MSEK)
· Periodens resultat uppgick till -24,5 MSEK (-21,5 MSEK) och har påverkats negativt av nedskrivning av ett lager med svåranrikat guldkoncentrat i Ersmarksberget om 8,4 MSEK.
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,29 (-0,26)
· Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 5.795 ounces (6.521 ounces)
· Malmreserverna i Pahtavaara var vid årsskiftet 577 (678) Kton med 2,74 (2,79) g/ton Au
· Kända och indikerade mineraltillgångarna i Ersmarksberget var vid årsskiftet 519 Kton med 3,25 gram guld per ton plus en antagen mineraltillgång på 143 Kton med 4,24 g/t guld.


Januari - december 2010 
· Intäkterna uppgick till 192,1 MSEK (121,4 MSEK)
· Resultat före avskrivningar uppgick till 19,9 MSEK (-61,9 MSEK)
· Periodens resultat uppgick till -44,2 MSEK (-87,9 MSEK)
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,53 (-1,05)
· Guldproduktionen uppgick till 23.778 ounces (21.862 ounces)

Kommentarer från VD, Kjell Larsson
Årsproduktionen i Pahtavaara blev 23.778 ounces guld vilket har genererat vinst, före avskrivningar, på över 60 miljoner kronor.

I Ersmarksberget har nya beräkningar resulterat i en utökning av mineraltillgångarna. Det positiva resultatet gör att vi nu fortsätter borrningarna och undersöker förutsättningarna för att starta guldproduktion i början av 2012.

Vår bedömning är att möjligheterna till extern lånefinansiering av Fäboliden, till för bolaget acceptabla villkor, idag är begränsade. Långivande banker använder guldprisantaganden som är betydligt lägre än dagens priser i sina utvärderingar. För närvarande avvaktar vi därför med ytterligare insatser för att slutföra feasibilitystudien.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2010.
· Under fjärde kvartalet uppgick guldproduktionen till 5.795 ounces, vilket var något lägre än under det tredje kvartalet. Såväl guldhalten i malmen som utbytet i anrikningsverket har varit bättre än beräknat under oktober och november. I december förekom smärre bergmekaniska problem som medförde lägre produktion. Dessa åtgärdades i början av januari och produktionen har nu åter stabiliserats. För hela året 2010 uppgick guldproduktionen till 23.778 ounces vilket motsvarar 740 kg guld och är 60 kg guld mer än under helåret 2009.
· Golder Associates optimeringsstudie på scoping-nivå indikerar att guldförekomsten i Fäboliden vid ett guldpris på 1.400 USD per ounce har ett diskonterat nuvärde av 1,4 miljarder kronor före skatt. Bedömningen baseras på en diskonteringsränta på 8% och förutsätter att antagna mineraltillgångar kan uppgraderas till känd och indikerad mineraltillgång med guldhalter över den "cut-off" som använts i studien. Genomförbarhes- och lönsamhetsstudien "Definitive Feasibility Study" beräknas kosta cirka 26 miljoner att slutföra.
· Den 18 oktober rapporterades även att Lappland Goldminers genomför ett övergripande effektiviseringsprogram. De vidtagna åtgärderna beräknas sänka kostnaderna på helårsbasis med minst 10 miljoner SEK. Full effekt av programmet väntas kring halvårsskiftet 2011. Effektiviseringsprogrammet inkluderar åtgärder som personalnedskärningar, omplacering av underjordsrampen i Pahtavaara samt mindre lokaler vid huvudkontoret i Lycksele.
· Malmreserven i Pahtavaara vid årsskiftet var 577 Kton med 2,74 g/t guld (382 Kton med 2,64 g/t guld har klassificerats som bevisade och 194 Kton med 2,93 g/t guld som sannolika malmreserver).
· Vid årsskiftet uppgick de kända och indikerade mineraltillgångarna i Ersmarksberget till 519 Kton med 3,25 gram guld per ton (421 Kton kända mineraltillgångar med 3,60 g/t guld och 98 Kton indikerade mineraltillgångar med 1,76 g/t guld). Därtill finns en antagen mineraltillgång på 143 Kton med 4,24 g/t guld.

Datum för ekonomisk rapportering
Delårsrapport januari - mars 2011 6 maj, 2011
Delårsrapport januari - juni, 2011 28 juli 2011
Delårsrapport januari - september 2011 27 oktober 2011

Årsstämma
Lappland Goldminers årsstämma är planerad att hållas den 18 maj 2011 i Stockholm. Ett efterföljande informationsmöte är planerat att hållas i Lycksele den 19 maj 2011.

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas på Bolagets hemsida med möjlighet för nedladdning eller utskrift.

Telefonkonferens
Bolaget planerar att hålla en telefonkonferens med anledning av delårsrapporten den 17 februari 2011 kl. 14:00. Telefonnummer finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lapplandgoldminers.se

Rapporten i sin helhet bifogas

Lycksele, den 17 februari 2011

Kjell Larsson
Verkställande direktör


För ytterligare information:
Kjell Larsson, VD,
Tel: 0950-275 06, 070-385 03 57,
E-post: kjell.larsson@lgold.se

Anders Haker, CFO,
Tel: 0708-108559,
E-post: anders.haker@lgold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Lappland Goldminers Bokslutskommuniké 2010.pdf

Om Lappland Goldminers
Lappland Goldminers AB är ett producerande gruvbolag med betydande prospekteringsverksamhet. Bolaget är listat på handelsplatsen First North Premier i Sverige under kortnamnet GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

Lappland Goldminers strategi är att utveckla mineralfyndigheter till lönsamma producerande gruvor. Företaget är strategiskt positionerat i norra Sverige med Fäboliden-projektet samt med fyndigheten och anrikningsverket vid Ersmarksberget. Den producerande Pahtavaaragruvan är belägen i norra Finland och i södra Finland finns Haverifyndigheten. Lappland Goldminers är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här