Intentia International AB

Lawson offentliggör Finansinspektionens registrering av svenskt prospekt

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 16:25 CET

ST.PAUL, Minnesota och STOCKHOLM, Sverige, 24 mars 2006 - Lawson Software, Inc. ("Lawson") (Nasdaq: LWSN) offentliggjorde idag att det svenska prospektet avseende samgåendet med Intentia har registrerats av Finansinspektionen. Prospektet beskriver samgåendet och det offentliga erbjudandet varigenom Lawson Holdings Inc. erbjuder innehavare av aktier och teckningsoptioner i Intentia att överlåta sina värdepapper mot nyemitterade aktier i Lawson Holdings Inc. Prospektet kommer att tillsändas värdepappersinnehavare i Intentia som inte är att betrakta som amerikanska personer enligt amerikansk lagstiftning. Distribution av prospektet kommer att påbörjas den 31 mars.

Anmälningsperioden för erbjudandet börjar den 27 mars och slutar den 24 april 2006.

Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Lawsons och Carnegies hemsidor, www.lawson.com respektive www.carnegie.se, före anmälningsperiodens början.


Om Lawson
Lawson levererar programvara och tjänster för affärsapplikationer som frigör resurser för tjänsteinriktade organisationer inom bland annat sjukvården, detaljhandeln, bland myndigheter, inom utbildningssektorn och inom bank och försäkring. Lawsons mjukvaruportfölj innefattar lösningar för "enterprise performance management", distribution, ekonomi, personal, inköp, detaljhandel samt optimering av tjänsteprocesser. Lawson har huvudkontor i St. Paul, Minnesota, USA samt kontor och filialer i Nord- och Sydamerika, Europa och Afrika. För mer information, vänligen besök www.lawson.com. Lawson Software och Lawson är registrerade varumärken för Lawson Software, Inc. All rights reserved.

Om Intentia
Intentia är den enda globala leverantören av affärssystem som till 100 % är fokuserad på att förse företag inom tillverkning, distribution och underhåll med programvara och konsultservice. Våra kunder är verksamma inom vad vi kallar "the make, move and maintain market".

- 100 % av våra resurser är fokuserade på den marknaden
- 100 % av våra mjukvara är designad för den marknaden
- 100 % av våra erfarenhet kommer från den marknaden


Intentia startades 1984 och har mer än 3 000 kunder i ett 40-tal länder i hela världen. Våra affärslösningar omfattar för närvarande enterprise management, supplier relationship management, customer relationship management, supply chain management, value chain collaboration, enterprise performance management och workplace management.

Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök oss på www.intentia.com

Intentia
The Intelligent Choice

Framtidsinriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden som innehåller risker och osäkerheter. Dessa framtidsinriktade uttalanden avser intentioner, bedömningar eller nuvarande förväntningar lämnade av Lawson och dess företagsledning och av Intentia och dess företagsledning. Sådana framtidsinriktade uttalanden är inga garantier för framtida utfall och innefattar risker och osäkerheter som kan innebära att det faktiska utfallet kan komma att skilja sig väsentligt från eventuellt utfall redovisade i de framtidsinriktade uttalandena. Bolagen förbinder sig inte att uppdatera framtidsinriktade uttalanden baserat på omständigheter eller händelser i framtiden. Risker och osäkerheter som kan orsaka sådana skillnader är bland annat osäkerheter kring Lawsons förmåga att förverkliga synergieffekter och förväntade intäktsrelaterade möjligheter i samband med förvärvet av Intentia International; osäkerheter i mjukvaruindustrin; globala militära konflikter; terroristattacker i USA och andra framtida händelser som reaktion på sådan utveckling; förändrade förutsättningar för företagets prioriterade tjänsteutbud; ökad konkurrens och andra riskfaktorer angivna i företagets senaste kvartalsrapport (Form 10-Q), registrerad hos SEC, och i Lawson Holdings Form S-4 Proxy Statement/Prospectus, registrerad hos SEC.Ytterligare information och var denna information tillhandahålls
Lawson har lämnat in ett registreringsdokument (Form S-4 registration statement) innehållande ett s.k. prospekt/proxy statement i anslutning till det av Lawson föreslagna förvärvet av Intentia i enlighet med villkoren i transaktionsavtalet mellan Lawson och Intentia. Prospektet/proxy statement tillsändes omkring den 22 mars 2006 värdepappersinnehavare i Lawson och Intentia som är amerikanska personer enligt amerikansk värdepapperslagstiftning. Dessa innehavare av värdepapper i Lawson och Intentia uppmanas att läsa prospektet/proxy statement och annat relevant material när de blir tillgängliga eftersom de innehåller viktig information om erbjudandet, Lawson och Intentia. Investerare och innehavare av värdepapper kan utan kostnad erhålla kopior av dessa dokument (när de blir tillgängliga) samt andra dokument som registrerats hos U.S. Securities and Exchange Commission på dess hemsida: www.sec.gov. Därutöver kan investerare och innehavare av värdepapper utan kostnad erhålla kopior av andra dokument som registrerats hos U.S. Securities and Exchange Commission genom att besöka Lawsons hemsida, www.lawson.com, Investor Relations.

Lawson, dess styrelseledamöter och företagsledning kan anses ha deltagit i fullmaktsinsamling från Lawsons aktieägare i samband med transaktionen som här beskrivs. Information rörande eventuella intressekonflikter hos dessa styrelseledamöter och företagsledning avseende den beskrivna transaktionen kommer att lämnas i det ovan nämnda prospektet/proxy statement. Ytterligare information rörande dessa styrelseledamöter och företagsledning finns även i Lawsons proxy statement, som inlämnats som en del av Form S-4 registrerat hos SEC. Dessa dokument kan erhållas utan kostnad genom att kontakta SEC eller Lawson enligt instruktioner ovan.

För mer information, vänligen kontakta:
Lawson Software
Terry Blake
Media
+1-651-767-4766
terry.blake@lawson.com
Intentia
Niklas Björkqvist
Chefsjurist
Telefon: +46-8-5552 5249
Fax: +46-8-5552 5999
Mobil: +46-733-27 5249
niklas.bjorkqvist@intentia.se


Lawson Software
Barbara Doyle
Investor Relations
+1-651-767-4385
barbara.doyle@lawson.com

Intentia
Micaela Sjökvist
Investor Relations
Telefon: +46-8-5552 5000
Mobil: +46-70-698 6646
micaela.sjokvist@intentia.se


DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA