Layerlab

Layerlab: Beslut om fullt garanterad företrädesemission

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:53 CET

Vid styrelsesammanträde igår den 22 februari 2011 tog styrelsen i Layerlab AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 2 786 304 aktier och 696 576 teckningsoptioner av serie TO 1, förutsatt godkännande vid kommande extra bolagsstämma. Teckning skall ske i units. Vid fulltecknad emission tillförs Layerlab cirka 6 miljoner kronor före emissionskostnader. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Layerlab ytterligare cirka 2,6 miljoner kronor; totalt cirka 8,6 miljoner kronor. Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen. Beslutet är ett led i bolagets utvecklingsplan såsom kommunicerats i samband med bolagets listning.

Emissionslikviden är avsedd att användas till den löpande driften i Layerlab, inkluderat finansiering av marknadsföring och marknadsbearbetning, utvecklingskostnader samt för återbetalning av erhållen bryggfinansiering om cirka 1,5 miljoner kronor.

Erbjudandet i korthet

* De som på avstämningsdagen den 18 mars 2011 är registrerade som aktieägare i Layerlab äger företrädesrätt att teckna units. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 15 mars 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 mars 2011.
* För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) så kallad unit. En unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen, vilket då görs enligt villkoren för teckning utan stöd av uniträtter.
* Teckningskursen är 8,60 kronor per unit, det vill säga 2,15 kronor per aktie.
* Teckningstiden löper från och med den 23 mars 2011 till den 6 april 2011.
* Erbjudandet omfattar högst 696 576 units, det vill säga högst 2 786 304 aktier och högst 696 576 teckningsoptioner.
* Antalet utestående aktier i Layerlab uppgår till 3 482 884 aktier.
* Handel med uniträtter sker på AktieTorget från och med den 23 mars 2011 till den 1 april 2011.
* Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på AktieTorget från och med den 23 mars 2011 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske i slutet av april 2011.

Teckningsoptioner
En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie till en kurs om 3,80 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med 11 maj 2011 till och med 31 oktober 2011. Teckningsoptionerna kommer att listas på AktieTorget.

Garantiåtagande
Layerlab har erhållit garantiåtagande motsvarande hela emissionsvolymen om cirka 6 miljoner kronor.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om garantiteckning kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

För mer information kontakta:
Torbjörn Pettersson
VD, Layerlab AB (publ)
Telefon: 0706-40 48 96
E-post: torbjorn.pettersson@layerlab.se

Layerlab is a biotech-tools company primarily active in the field of biosensors, membrane analysis and special surface technologies. The company has today three major technologies and fields of core competences; Analysis kits for membrane associated processes, Biosensor instruments for beyond mass analysis and Specialized nano surfaces.