Layerlab

Layerlab: Bokslutskommuniké: Januari - December 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:54 CET

Styrelsen och verkställande direktören för Layerlab AB avger härmed följande bokslutskommuniké för 2010.

* Nettoomsättning 223 TSEK (266)
* Resultat efter finansiella poster - 3 280 TSEK (- 3 474)
* Soliditet 78,3 % (58,3 %)
* Resultat per aktie - 0,94 (-1,81)
* Listning på Aktietorget i maj 2010
* Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas
* Styrelsen föreslår nyemission under våren 2011

Verksamhet
Layerlab AB är ett life science företag baserat i Göteborg. Företaget tillhandahåller ny teknologi och nya verktyg i form av biosensorinstrument, kemikalie-kit och metodologier för användning inom biosensorfältet. Produkterna marknadsförs till forskare inom både akademi och industri där de används som ett led i utvecklingen av exempelvis nya läkemedel, kemiprodukter eller för att öka grundförståelsen för olika biologiska och kemiska förlopp.
Företaget erbjuder för närvarande två huvudsakliga produktlinjer, memLAYERTM samt z-LABTM.
memLAYERTM är ett unikt koncept bestående av kemikalie-kit och metodologier anpassade för användning tillsammans med de på marknaden vanligast förkommande biosensorinstrumenten. Med memLAYERTM kan forskarna enkelt studera funktionen hos så kallade membranbundna proteiner. Även andra förlopp såsom upptag av läkemedel och övriga interaktioner mellan membran och proteiner kan studeras med denna teknik.
Företagets andra produktlinje, z-LABTM, utgörs av ett biosensorinstrument baserat på Layerlab's egenutvecklade elektriska mätmetod. z-LABTM erbjuder marknaden ett eftertraktat komplement till befintliga biosensortekniker. Genom att mäta mycket små förändringar i laddning och isolerande förmåga hos tunna molekylskikt kan forskarna få nya viktiga ledtrådar kring molekylernas egenskaper och funktion. z-LABTM möjliggör sådana mätningar med ökad känslighet och bättre tidsupplösning än dagens tekniker.


Viktiga händelser
I syfte att förstärka fotfästet på marknaden i USA har Layerlab AB, som komplement till samarbetet med Bio-Rad Inc., inlett uppbyggnad av en egen säljorganisation. Därigenom har en god start av försäljningen i USA erhållits. I den växande kundgruppen återfinns redan flera av marknadens största läkemedels- och bioteknikbolag. Att intresset nu har väckts hos läkemedelsbolagen är mycket positivt då dessa förväntas stå för de största ordervolymerna i framtiden.
Inom den europeiska marknaden har Layerlab AB sedan augusti ingått ett distributionsavtal med Scientific & Medical Products Ltd (SciMed) gällande försäljning av z-LABTM och memLAYERTM i Storbritannien och Nordirland. Genom SciMed's försorg har Layerlab's produkter under hösten rönt stort intresse på utvalda branschmässor i Storbritannien.
Dessutom har en vidareutvecklad version två av z-LABTM instrumenten färdigställts och det första instrumentet ur den nya serien levererats till en forskargrupp vid Chalmers Tekniska Högskola. Intresset för z-LABTM har därigenom också väckts hos några av dessa forskares samarbetspartners runtom i Europa.
Layerlab AB har under året marknadsfört produkterna internationellt genom att bidra med presentationer vid vetenskapliga konferenser och symposier för forskare inom området. I vissa sammanhang har medverkan skett i samarbete med det globalt verksamma bioteknikbolaget Bio-Rad Inc., vilka marknadsför Layerlabs memLAYERTM för användning tillsammans med sitt biosensorinstrument ProteOnTM. Vid några tillfällen har Bio-Rad presenterat memLAYERTM på konferenser där Layerlab inte själva medverkat.
Även Farfield Group Ltd., dotterbolag till Biolin Scientific, rekommenderar memLAYERTM för användning tillsammans med sitt biosensorinstrument AnaLight .
Vid den stora internationella konferensen "Liposomes 2010" i Vancouver, Kanada, tilldelades en vetenskaplig studie baserad på Layerlabs teknologi memLAYERTM första pris i kategorin "Bästa posterpresentation av doktorand". Studien visar hur memLAYERTM-teknologin med fördel kan tillämpas vid utveckling av nya läkemedel.

Framtidsutsikter
Under 2011 kommer Layerlab AB intensifiera arbetet med marknadsföring och försäljning av huvudprodukterna memLAYERTM och z-LABTM.
Samarbetet med Bio-Rad kring marknadsföringen av memLAYERTM kommer att fortsätta. Som ett led i detta har Bio-Rad installerat ett ProteOn-instrument i Layerlabs lokaler, vilket skall användas vid kunddemonstrationer. Härigenom förväntas Layerlab erhålla ytterligare exponering på den nordiska hemmamarknaden.
Som första stora marknadsföringsaktivitet under 2011 deltar Layerlab i ett seminarium tillsammans med Bio-Rad på den internationella konferensen SBS i Orlando, USA, under mars.
Den positiva utvecklingen på marknaden i USA väntas fortsätta under 2011 via egen säljresurs. I takt med att marknadspenetrationen ökar kommer säljresurserna även att utökas.
Marknadsföringen av z-LABTM planeras ske riktat direkt till de internationellt erkända forskare som kan ha nytta av den typ av information z-LABTM kan tillföra. Detta kommer att ske inom ramarna för ett speciellt introduktionsprogram. Layerlab har redan mottagit en första order för ett z-LABTM instrument inom detta program. I samarbete med medlemmarna i det första nätverket z-LABTM användare kommer Layerlab aktivt att arbeta med framtagande och beskrivning av fler användningsområden. Resultaten kommer att presenteras som vetenskapliga publikationer och presentationer på utvalda konferenser och mässor under året.

Likviditet
Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma, för att fatta beslut om genomförandet av en företrädesemission vilken totalt beräknas tillföra bolaget 5,99 MSEK före emissionskostnader i april 2011. Ytterligare 2,65 MSEK beräknas tillföras bolaget i oktober 2011 via teckningsoptioner. Styrelsen bedömer att medlen vilka tillförs genom emissionen, tillsammans med förväntade försäljningsintäkter, kommer att täcka bolagets kostnader under en minsta tidsperiod om 12 månader.

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2010
Då bolaget fortfarande befinner sig i en fas med relativt begränsade kostnader är det finansiella läget väsentligen oförändrat. Likviditeten har minskat till 0,6 MSEK. Villkorat lån har under perioden eftergivits av Västra Götalandsregionen med 0,8 MSEK. Antalet anställda är 5.

Riskfaktorer
Styrelsen bedömer att den största riskfaktorn för Layerlab är eventuell bristande tillgång på riskkapital. Även eventuella förseningar i marknadsintroduktionen av bolagets produkter, eller oförutsedda behov av ytterligare produktutveckling kan utgöra riskfaktorer.

Antal aktier
Antal utestående aktier är 3 482 884 stycken.
Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen LAYL.

Layerlab is a biotech-tools company primarily active in the field of biosensors, membrane analysis and special surface technologies. The company has today three major technologies and fields of core competences; Analysis kits for membrane associated processes, Biosensor instruments for beyond mass analysis and Specialized nano surfaces.