LBI International AB

LB Icon and Framfab går samman och bildar Europas ledande internetkonsult

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 08:58 CET

Styrelserna för LB Icon AB ("LB Icon") och Framfab AB ("Framfab") föreslår att bolagen går samman. Det nya bolaget blir Europas ledande konsult inom interaktiv marknadsföring, design, kommunikation, varumärkesbyggande och teknologi. De båda företagen har i princip inga gemensamma kunder och den nya koncernen kommer att ha en stark position för att hantera kundernas ökande behov av interaktiva tjänster. Med ett sammanlagt börsvärde om cirka 3 miljarder kronor (EUR 323 miljoner), en omsättning i årstakt överstigande 1,5 miljarder kronor (EUR 1611 miljoner) och en klar industriell och finansiell logik för samgåendet, bedöms den nya koncernen utgöra ett attraktivt investeringsalternativ. Den nya koncernen med över 1 200 anställda, fördelade på 10 länder, kommer dessutom att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för personer som vill utvecklas inom en internationell miljö. Avsikten är att byta namn på det noterade moderbolaget.


Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för ett samgående i en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att LB Icon absorberas av Framfab. Utbytesförhållandet innebär att varje aktie i LB Icon berättigar till 50 nya aktier i Framfab.

Styrelserna för LB Icon och Framfab anser att fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna anser även att utbytesrelationen är skälig, varför styrelsen för respektive bolag enhälligt rekommenderar fusionen till sina respektive aktieägare och uppmanar aktieägarna att godkänna den gemensamma fusionsplanen på Framfabs extra bolagsstämma respektive LB Icons årsstämma som båda förväntas hållas i mitten av maj 2006.

Styrelsernas rekommendationer har stöd av värderingsutlåtanden från SEB Enskilda och Handelsbanken Capital Markets.

Styrelsen för den nya koncernen föreslås bestå av Katarina G. Bonde, Michiel Mol, Fred Mulder, Robert Pickering och Sven Skarendahl. Sven Skarendahl föreslås som ordförande för den nya styrelsen.

Ledningen för den nya koncernen kommer att utgöras av Robert Pickering - VD, Jan Norman - ekonomi- och finansdirektör, Theo Cordesius - vice vd och Jesper Andersen - vice vd. Steve Callaghan kommer att fortsätta som VD för Framfab till dess att sammanslagningen har genomförts. Han kommer även att arbeta med de verkställande direktörerna i de olika länderna för att planera integrationen i de geografiska områden där båda bolagen är representerade och med att underlätta samarbetet mellan verksamheterna i Storbritanien och USA.

Sammanslagningen förväntas ge årliga synergier motsvarande cirka SEK miljoner 20 (EUR 2,11 miljoner) med full effekt från 2007.

LB Icon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och på Euronext i Amsterdam. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och kommer att ansöka om notering även på Euronext i Amsterdam. Följaktligen kommer det sammanslagna bolagets aktier att handlas på Stockholmsbörsens O-lista och på Euronext i Amsterdam. Framfab kommer att genomföra en sammanläggning av aktier 50:1 efter den extra bolagsstämman.


LB Icons och Framfabs styrelser och ledning bedömer att fusionen kan slutföras tidigast i slutet av juli 2006.


Fullständigt pressmeddelande bifogas.


For mer information kontakta:
Sven Skarendahl, Ordförande i Framfab - tel +44 7712760318
Steve Callaghan, VD i Framfab - tel +44 7771 921210
Fred Mulder, Ordförande i LB Icon - tel +31 20 460 29 86
Robert Pickering, VD i LB Icon - tel +31 20 460 29 80
Theo Cordesius, Verksamhetschef i LB Icon - tel +31 20 460 29 86