LBI International AB

LBi Andra kvartalet och första halvåret 2009 - Väl skyddade marginaler under svåra omständigheter

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 08:34 CEST

Stockholm/Amsterdam, 23 juli 2009

LBi - den internationella digitala byrån för marknadsförings- och tekniska lösningar presenterar idag resultat för andra kvartalet och första halvåret 2009


Väl skyddade marginaler under svåra omständigheter

Highlights andra kvartalet
God utveckling av verksamheten på nyckelmarknaderna Storbritannien och U SA. Verksamheten fortsätter att utvecklas olika i respektive land och effekterna av recessionen på mindre marknader visar sig i svårigheter att förutse försäljningscykeln

Nettoomsättning (valutajusterad) minskade 17,9 % i jämförelse med föregående år till 372,3 MSEK, beroende på lägre satsningar från kunder med återkommande projekt, uppskjutna projekt och en minskning av extraprojekt av engångskaraktär

Stark tillväxt i EBITDA från föregående kvartal till 48,8 MSEK vilket motsvarar en förbättring med 18,4 %

EBITDA-marginal förbättrades från 10,9 % (justerad) föregående kvartal till 13,1 % under det andra kvartalet 2009 till följd av omstrukturering, omorganisation och effektiva åtgärder för kostnadsbesparingar*

Positivt operationellt kassaflöde på 48,0 MSEK återspeglar fortsatt fokus på rörelsekapital och hantering av kassaflöde. Nettolåneskulden minskade 21 % till 289,9 MSEK

Highlights första halvåret
Nettoomsättning (valutajusterad) minskade 12,2 % i jämförelse med föregående år till 750,6 MSEK, justerad E BITDA (valutajusterad) i linje med tidigare nivåer

Stark förbättring av justerad E BITDA marginal från 10,4 % till 12,0 %*

Tidigare kommunicerad kostnad tagen under första kvartalet 2009 för omstrukturering på 41,5 MSEK (3.8 EUR )

Resultat per aktie var -0,06 SEK (0,33)

Positivt operationellt kassaflöde på 81,0 MSEK återspeglar fortsatt fokus på rörelsekapital och hantering av kassaflöde

Framåtblick
Konsekvent bevis på nyckelmarknader Storbritannien och U SA för en mer positiv prognos baserad på inkommande projekt och orderingång

Fullbordad omorganisation i U SA förväntas ha en positiv effekt på EBITDA under kommande halvår

Fortsatt fokus på hantering av kassaflöde samt ytterligare minskning av nettolåneskuld förväntas under kommande halvår

Vidare effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar har vidtagits för att göra LBi till den digitala byrån för kompletta lösningar som är bäst lämpad att arbeta mot internationella kunder

* EBITDA-marginal för Q1 och H1 2009 på 10,9 % respektive 12,0 % är justerade och innehåller inte kostnaden på 41,5 MSEK hänförlig till omstrukturering

Finansiell information i korthet

Se bifogad fil.

* Första halvåret 2009 har justerats för omstruktureringskostnader på 41,5 MSEK. Första halvåret 2008 har justerats för likvideringen av tre vilande enheter i Nederländerna vars verksamhet tidigare har flyttats till LBi Lost Boys, vilket genererade en ej kassflödespåverkande vinst om 12,9 MSEK.
** Förändring justerad för valutafluktuationer

VD har ordet
Som väntat har intäkterna på ett antal av våra marknader varit under fortsatt press under det andra kvartalet. Nedgången är främst en konsekvens av långsamma beslutsprocesser på kundsidan. Trots lägre omsättning har vi kunnat skydda våra marginaler och därmed även rapportera en förbättring av marginalerna under det andra kvartalet jämfört med tidigare kvartal. Vi rapporterade EBITDA på 48,8 MSEK på nettoomsättningen 372,3 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 13,1 %, att jämföra med 10,9 % under det första kvartalet och 14,5 % under det andra kvartalet 2008. Under kvartalet har vi fortsatt att förbättra vår effektivitet och sett en första positiv effekt av den tidigare kommunicerade omstruktureringen och omorganisationen vars årliga strukturella kostnadsbesparingar förväntas överstiga 9 MEUR.

Verksamheten under kvartalet visar goda operationella framsteg på våra nyckelmarknader USA och Storbritannien. Båda dessa regioner utvecklas väl enligt plan. Som en konsekvens av aggressiva kostnadsbesparingar levererar Storbritannien nu ­marginaler på den högsta nivån hittills, 20,6 %. I USA har vi under kvartalet slutfört den organisatoriska omorganisationen vilket förväntas ha en positiv inverkan på EBITDA under det andra halvåret. På båda marknaderna märks en ökning av inkommande nya affärer i pipelinen i och med att tidigare bordlagda satsningar ges klartecken.

I Central- och Sydeuropa varierar situationen på olika ­marknader. Tyskland har klarat sina marginaler väl med tanke på hur intäkterna pressats. Vår Berlin-baserade varumärkesbyrå MetaDesign fortsätter att känna av sviterna av dess beröring med fordonssektorn och vi förväntar oss inte att villkoren i Tyskland kommer att förbättras på kort sikt. Verksamheten på andra europeiska marknader är fortsatt varierande och effekterna av recessionen är i många fall fortfarande akuta. I mindre regioner, som Sverige, Belgien, Danmark och Spanien, som redan har en optimerad kostnadsstruktur är det svårt att ge prognos för framtida intäkter i och med att intäkterna kan stiga eller sjunka med kort varsel. Detta gör det svårt att använda resurser effektivt, vilket ytterligare kan väntas förvärras under det tredje kvartalets semestersäsong.

Vi förblir försiktiga gällande den makroekonomiska utvecklingen på ett antal mindre marknader och kommer som en konsekvens av detta att ytterligare förbättra effektivitet och minska kostnader på en selektiv marknadsspecifik bas. Vi kommer att fortsätta dämpa effekterna av nedgångar på lokala marknader genom att distribuera intäkter via våra nyckelmarknader i USA och Europa, i Storbritannien och Nederländerna. Vi samarbetar med framång med kunder som Etihad, Lloyds, National Grid och Sony i flera regioner och vi märker ett ökande intresse från kunder som vill att vi arbetar med dem på alla större marknader. Som en byrå med kompletta lösningar är vi unikt positionerade att hantera sådana komplexa internationella möjligheter. LBi är tveklöst nu den enda byrån rankad som marknadsledande i både Europa och USA i Forresters 2009 Wave report.


Luke Taylor, VD