LBI International AB

LBi första kvartalet 2009 - Bevarade marginaler under svåra förhållanden

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:35 CEST

LBi - den internationella digitala byrån för marknadsförings- och tekniska lösningar presenterar idag resultat för första kvartalet 2009

Bevarade marginaler under svåra förhållanden

Nettoomsättning under det första kvartalet uppgick till 378,3 MSEK jämfört med 355,2 MSEK föregående år. Justerat för valutakurseffekter motsvarar detta en minskning på 5,9 %, främst beroende på viss minskning i efterfrågan samt långsammare beslutsprocesser på kundsidan på de amerikanska och centraleuropeiska marknaderna.

Trots att intäkterna påverkats negativt har marginalerna skyddats genom kostnadsnedskärningar och om­gruppering av kundportföljen. Justerad EBITDA (exklusive poster av engångskaraktär) var 41,2 MSEK, jämfört med 20,3 MSEK föregående år (justerat), vilket motsvarar en ökning om 76,4 % justerat för valutakurseffekter. Justerad EBITDA-marginal var 10,9 % jämfört med 5,7 % föregående år.

En kostnad om 41,5 MSEK för strategisk omstrukturering som kommunicerats tidigare har tagits under första kvartalet 2009 för att sänka koncernens kostnader. Årliga besparingar beräknas överstiga 9 MEUR. Periodens resultat var -27,7 MSEK (-6,8). Resultat per aktie under första kvartalet 2009 var -0,45 SEK (-0,11).

För finansiell information i korthet, se:

http://www.lbi.com/sv/Nyheter/9454/


VD ord

Under det första kvartalet 2009 rapporterade LBi en justerad EBITDA på 41,2 MSEK och en nettoomsättning på 378,3 MSEK. Det motsvarar en förbättring av EBITDA på 76,4 % justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period förra året, medan nettoomsättningen minskar med 5,9% justerat för valutakurseffekter. Resultatet är justerat och inkluderar inte kostnaden på 41,5 MSEK, hänförligt till den omstrukturering som kommunicerades den 6 april 2009.
Att våra intäkter minskat under årets första kvartal är i princip en konsekvens av att beslutsprocesserna på kundsidan har försenats. Budgetar för digital marknadsföring är generellt stabila, eller till och med högre än vad som fakturerats föregående år, men projektgången har påverkats negativt av den senaste tidens ökande förändringar inom kundernas marknadsavdelningar.

Intäkterna förväntas även i fortsättningen att vara under press på ett antal av våra nyckelmarknader och vi presenterade därför tidigare en nedskärning på ca 9 % av vårt totala antal anställda, motsvarande 150 heltidstjänster. Vi bestämde vid denna tidpunkt även att öka hastigheten för den sista fasen i vår omorganisation. Dessa sammanlagda åtgärder kommer att ha en betydande strukturell påverkan på kostnadssidan, de årliga besparingarna förväntas överstiga 9 MEUR.

I och med vår omorganisation är vår verksamhet nu väl anpassad i storlek för att kunna leverera starka EBITDA marginaler under året. Intäkterna kommer även fortsättningsvis att påverkas av de utmanande marknadsvillkoren, men vi är övertygade om att vi kan skydda och förbättra våra marginaler under kommande kvartal. Den aktuella lanseringen av både den central-europeiska och den amerikanska östkustmarknadens nyckelerbjudande differentierar vårt erbjudande. LBi kommer under 2009 att framstå som en av fåtalet digitala byråer med ett komplett erbjudande, byggt från grunden för att kunna hantera komplexa internationella huvud- och mediabyråuppdrag.

Luke Taylor, VD