Kristdemokraterna, KD

Ledande lärare - för elevernas skull

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 13:26 CEST

- Otaliga undersökningar har visat att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för om en elev lyckas i skolan. Skolpolitiken måste därför verka för att det finns professionella, kompetenta och engagerade lärare. Men idag är lärare en bristvara. Det måste presenteras alternativ till den socialdemokratiska regeringens passivitet.

Det säger Torsten Lindström och Inger Davidson, kristdemokratiska riksdagsledamöter och ledamöter i utbildningsutskottet, med anledning av rapporten ”Ledande lärare - för elevernas skull” som presenterades på fredagen.

Tre faktorer bidrar i huvudsak till bristen: Det finns lärare som blivit långtidssjukskrivna, ofta på grund av utmattningsdepressioner. Det finns också lärare som väljer bort läraryrket till förmån för ett annat yrke. Dessa två negativa faktorer verkar försvårande för den tredje faktorn, utbildningen av lärare. Det utbildas idag för få lärare i förhållande till behov.

I regeringens gymnasieproposition utelämnas lärarfrågan i stort sett helt, trots att andelen icke utbildade lärare i gymnasieskolan är högst i OECD. Lärarfrågan kräver därför åtgärder både på kort och lång sikt, åtgärder som måste sättas in snarast. Inom tre områden föreslår Kristdemokraterna förbättringar.

Kristdemokraterna vill öka rekryteringen till läraryrket genom att

- inrätta en legitimation för lärare,

- öka möjligheterna för lärare att ägna sig åt undervisning,

- en lärare inte ska ha huvudansvar för fler än 15 elever,

- ge lärarutbildade bättre möjligheter att kombinera lärartjänst med forskning på hel- eller deltid,

- inrätta en ny skolledarutbildning med en ny rektorsexamen.

Kristdemokraterna vill förbättra lärarrollen genom att

- tillföra mer elevvårdande personal i skolan för att motverka stressen bland lärare,

- samtliga nya lärare garanteras kvalificerade mentorer,

- särskilda uppgifter (som institutionsföreståndare och liknande) kompenseras på sätt som bidrar till skolutveckling,

- samtliga lärare garanteras en individuell, skriftlig plan för sin kompetensutveckling, vilken uppdateras kontinuerligt efter samtal mellan lärare och arbetsledare,

- stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen,

permanenta den utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet,

- utveckla forskningsinriktade påbyggnadskurser för lärare,

införa fler lärartjänster för forskarutbildade.

Kristdemokraterna vill förbättra lärarutbildningen genom

- att staten, för att trygga lärarförsörjningen, dimensionerar lärarutbildningen ur nationellt perspektiv,

- att kompletterande lärarutbildning för akademiker med examen i relevanta ämnen ska förkortas från tre till två terminer,

- att stimulera framväxten av fler alternativa vägar in i läraryrket,

- att det allmänna utbildningsområdet (AUO) inom lärarutbildningen förkortas från tre till två terminer och att den överskjutande terminen ägnas åt ämnesstudier,

- att lärarutbildningen genomsyras av skolans värdegrund,

- att lärarutbildningen har obligatorisk utbildning om mobbning och konflikthantering,

- att ledarskapsutbildning är en tydlig del i lärarutbildningen,

- att kunskaper i grundläggande läs- och skrivinlärning ska vara obligatoriska för lärare inriktade mot förskolan och skolans lägre år,

- att lärarutbildningen får större inslag av utbildning i skolämnena,

- att ett centralt ramavtal med en grundläggande miniminivå sluts för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Kristdemokraterna vill inbjuda till en öppen dialog med lärare, elever, föräldrar och andra som har synpunkter på skolan. Därför öppnas också en särskild e-postadress dit vi välkomnar synpunkter: skolfokus@kristdemokraterna.se

För mer information:

Torsten Lindström
Mobil. 070-276 28 03
E-post: torsten.lindstrom@kristdemokraterna.se


Inger Davidson
Telefon: 08-786 4400
Mobil. 070-530 42 54
E-post: inger.davidson@kristdemokraterna.se


Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 070-595 81 51
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se