Rikspolisstyrelsen

Ledare: Verksamhetsplanen är grunden för alla

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 17:51 CET

Polisen i Stockholms län vill åstadkomma den bästa polisverksamheten som är möjlig för de som bor och vistas i länet med ett tydligt fokus på dem vi är till för.
I verksamhetsplanen för år 2006 tydliggörs målen för det kommande året och inriktningarna för perioden 2006-2008.

Planen är kanske ingen ”kioskvältare” men ett viktigt dokument som utgör grunden för de lokala verksamhetsplaner, handlingsplaner och åtaganden för distrikt, avdelningar – men också för den enskilde medarbetaren.

För att få en bra verksamhetsplan har vi utgått bland annat från en kartläggning och analys av brotts- och samhällsutvecklingen i Stockholms län för 2006. All den kunskap och erfarenhet som finns hos de som arbetar med olika uppgifter i myndigheten är också en viktig grund.

Verksamhetsplanen utgår från statsmakternas och Rikspolisstyrelsens riktlinjer och mål.

En av grundtankarna är att polisen ska förebygga och förhindra brott samt att allmänhetens trygghet ska öka. Detta kräver att vi har stor synlighet och bygger upp goda relationer med övriga samhället, både med myndigheter och kommuner men också med boende, frivilligorganisationer och andra. Dessa kontakter måste ske på alla nivåer i myndigheten till exempel både genom den enskilde patrullerande polisen och på chefsnivå i de olika chefssamråden.

Vi ska förhindra rekryteringen av ungdomar till kriminella nätverk med en rad åtgärder. I samarbete med kommunerna ska vi öppna 10–15 poliskontor i utsatta områden.

Utifrån kontoren ska polisen skapa kontakt med boende inte minst med ungdomar. Arbetet med unga brottsoffer och länspolismästarens ungdomsråd är några andra viktiga områden. Insatserna mot de grovt kriminella (NOVA) ska fortsätta under ytterligare två år. Inom projektet ligger insatser mot grovt kriminella. Många av dem är förebilder för unga som befinner sig i riskzonen för en kriminell karriär. Här görs också insatser mot annan grov brottslighet, som värdetransportrån, människohandel för sexuella ändamål med mera.

Brottsutredningsarbetet ska genomsyras av ett grundläggande förhållningssätt som innebär att alla brott där det finns förutsättningar att nå framgång ska utredas, i syfte att klara upp brottet och lagföra gärningsmannen.

Detta utgör grunden för vårt mål att öka antalet redovisade ärenden till åklagare och med fortsatt hög kvalitet. Det är högt satta mål men jag tror att vi kan nå dessa med den effektivisering och metodutveckling som pågår. Den utökade användningen av DNA skapar också bättre förutsättningar.

Myndighetens service till allmänheten ska förbättras ytterligare. Den som behöver anmäla brott, ansöka om pass, tillstånd, eller som behöver annan hjälp ska i kontakten med myndigheten möta en snabb, enkel och korrekt service. Detta oavsett om det sker genom personligt besök, telefonkontakt eller på något annat sätt.

Det finns många positiva tecken för polismyndigheten för innevarande år.

Vi kommer att få fler polisaspiranter än någonsin till myndigheten. Vi kommer också att öka antalet såväl poliser som civilanställda för första gången på länge.

De nya resurserna ställer naturligtvis också krav på oss att bli bättre och producera mer polisverksamhet på en rad områden. Det speglas också i de krav som finns på oss och de höga mål vi satt för 2006.


Lennart Enocsson, bitr länspolismästare