Nordic School of Public Health NHV

Ledarskaputveckling viktigt bidrag till hälsofrämjande arbetsplats

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 09:04 CET

Ledarskapet är avgörande för möjligheten att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Det visar en ny avhandling vid Nordic School of Public Health NHV.
– Cheferna bör använda riktlinjerna för hälsofrämjande arbete till att skapa en god arbetsmiljö, säger Andrea Eriksson som disputerar 2 december
.
En viktig förutsättning för att arbetsplatser ska bli hälsosamma är att dess ledare vet hur man inspirerar anställda att vara delaktiga och strategiskt arbetar för en god fysisk och psykosocial miljö. – Det handlar om att skapa bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö, säger Andrea Eriksson som i avhandlingen Health promoting leadership - A study of the concept and critical conditions for its implementation and evaluation visar hur ett hälsofrämjande ledarskap kan utvecklas. Forskningen bygger på fallstudier av hälsofrämjande ledarskapsprojekt och intervjuer med chefer inom kommunal sektor.
– Ledarna behöver arbeta för en arbetsplatskultur med värderingar som inspirerar och motiverar anställda att delta i utvecklingen mot en hälsofrämjande arbetsplats, säger Andrea Eriksson som är personalvetare. Att främja anställdas hälsa är ett långsiktigt arbete, som kräver engagemang och stöd från alla nivåer, inte minst från den högsta ledningen.
– Hälsofrämjande arbetsplatser handlar inte om enstaka friskvårdssatsningar utan om hur arbetsplatsen på ett övergripande sätt arbetar med att främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, säger Eriksson. Rekommendationer för hälsofrämjande Detta inkluderar chefers kunskaper och färdigheter men också vilka riktlinjer och strukturer för hälsofrämjande arbete som finns inom organisationen. Begreppet hälsofrämjande ledarskap har anammats av flera svenska kommuner som en del i satsningar för att sänka sjukfrånvaron. Men Andrea Eriksson är kritisk till ett allt för snävt fokus på sänkt sjukfrånvaro.
– I mina intervjuer med chefer inom kommunala sektorn ser jag att de tänker i hälsofrämjande termer, men att deras pressade arbetssituation kan göra det svårt för dem att i praktiken arbeta hälsofrämjande. Inom kvinnodominerade sektorer, som till exempel äldreomsorg och skola som jag har tittat på, handlar det till stor del om att mellanchefer behöver få bättre förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljöfrågor.
Hon har utarbetat rekommendationer för vad en arbetsledning behöver tänka på för att uppnå ett hälsofrämjande ledarskap och de går ut på stöd till mellanchefer och att de insatser som görs utvärderas under arbetets gång. Rekommendationerna omfattar också att arbetsuppgifter organiseras så att de främjar anställdas hälsa.
– Det kan exempelvis innebära anställdas ökade inflytande eller att de får stöd att hantera olika krav i arbetet.
Titel: Health promoting leadership. A study of the concept and critical conditions for its implementation and evaluation. Författare: Andrea Eriksson Tel: (+46) 31 69 39 67 (arbete) (+45) 76 255 94 23 (mobil) E-post: andrea.eriksson@nhv.se
Huvudhandledare:Runo Axelsson, professor, Sahlgrenska Akademin, Biträdande handledare Susanna Bihari Axelsson, Nordic School of Public Health Tid och plats för disputation: Freddagen den 2 december 2011, kl 13.15, Aulan Adress: Fredrik Bloms väg 25, Nya Varvet, Göteborg Avhandlingen kan beställas för 150 kr exklusive porto: kirsi.gomes@nhv.se 

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.