Riksdagen

Ledningsrätten ska gälla även mobiltelefonimaster

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 08:46 CEST

Nu ska det slås fast att telemaster för 3G-nätet omfattas av ledningsrätten. Det innebär att mobiltelefonoperatörerna inte måste få mark- eller fastighetsägarnas tillstånd för att sätt upp master. Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i bostadsutskottet ställde sig på torsdagen bakom regeringens förslag.

Ledningsrätten innebär rätten att dra en ledning över någon annans mark i allmännyttiga syften. I förslaget till riksdagsbeslut slås det fast att inte bara ledningar utan även master och antenner ska omfattas av ledningsrätten. Därmed kommer den att gälla alla delar i 3G-nätet, den tredje generationens mobiltelefonnät, som är under utbyggnad.

Genom förslaget ska den som har fått ledningsrätt också kunna upplåta utrymme åt någon annan att installera och använda ytterligare ledning. Syftet är att göra det möjligt för flera operatörer att samutnyttja master och andra anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 augusti 2004.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej till regeringens förslag
Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avslå regeringens förslag. Deras invändningar handlar bland annat om följande:


Vänsterpartiet tycker att regeringen inte tar hänsyn till den oro och rädsla människor känner för strålningen från mobilmaster.
Miljöpartiet ifrågasätter om utbyggnaden av 3G är av allmänt intresse.
Centerpartiet stöder regeringens förslag, men vill att reglerna för ersättning till markägarna ändras innan lagen börjar gälla.

Riksdagen planerar att debattera och fatta beslut i frågan onsdagen den 16 juni.

För mer information i frågan, kontakta föredragande i bostadsutskottet Lars Olsson, telefon 08-786 43 01.

Förarbeten:
Proposition 2003/04:136
Bostadsutskottets betänkande 2003/04:BoU13

Åse Karlsen
Informationssekreterare, tfn 08-786 52 60, 020-349 000