Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag Metrima genomför nyemission

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 14:24 CEST

Avyttringen av Metrimas dotterbolag Metrima Energi AB som offentliggjordes den 25 juni 2009 medförde en betydande realisationsförlust för Metrima AB. Styrelsen i Metrima AB har därför föreslagit att Metrima AB genomför en nyemission om cirka 141 MSEK med företräde för aktieägarna för att återställa Metrimas egna kapital. Ledstiernan har för avsikt att teckna i nyemissionen genom att kvitta fordringar. Som Ledstiernan informerade om i samband med avyttringen av Metrima Energi AB har Ledstiernan för avsikt att skriva ned värdet på innehavet i Metrima AB med cirka 250 MSEK jämfört med det bokförda värdet per 31 mars 2009. Den nu föreslagna nyemissionen i Metrima AB medför ingen ytterligare förändring av Ledstiernans bokförda värde på innehavet i Metrima AB.

Den nuvarande verksamheten i Metrima AB omfattar Metrimas affärsområden Fjärrvärme och Produktion. Fjärrvärme utvecklar och säljer produkter och system framförallt avseende mätning av fjärrvärme och fjärrkyla. Affärsområde Fjärrvärme har under ett flertal år uppvisat god tillväxt och stabil lönsamhet. Under 2008 omsatte affärsområde Fjärrvärme cirka 77 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 13 MSEK. Affärsområde Produktion hanterar inköp, produktion och service avseende i första hand affärsområde Fjärrvärme samt i mindre utsträckning avseende affärsområde Energi. Ledstiernan ser stora möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten inom Metrima Fjärrvärme.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lindgren, VD Ledstiernan AB samt styrelsens ordförande i Metrima AB, mobil: 0708 54 44 20,
e-post: fredrik.lindgren@ledstiernan.se
Om Ledstiernan
Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs. www.ledstiernan.se


Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35