Folkpartiet

Leijonborg (fp) och Rojas (fp) vill att skotten i Södertälje blir startsignal för integrationsoffensiv: Dags att förtydliga värdegrunden

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 10:59 CEST

- Utanförskapet växer i Sverige och de som drabbats hårdast är invandrade personer, särskilt de som bor i segregerade miljöer. Det ger upphov till den explosiva blandning av socialt och etniskt utanförskap som händelserna i Södertälje så tydligt vittnar om. Det är dags att reagera med en omfattande integrationsoffensiv över hela landet.

Det sade fp-ledaren Lars Leijonborg och folkpartiets integrationspolitiska talesman Mauricio Rojas, när de presenterade rapporten ”Från skotten i Södertälje till kampen mot utanförskapet” på fredagen.

- I denna rapport skärskådar vi regeringens integrationsmisslyckande genom att detaljstudera utvecklingen i Södertäljes tre mest utsatta bostadsområden, Ronna, Geneta och Hovsjö samt presenterar ett niopunktsprogram mot utanförskapet i Södertälje.

- Folkpartiet tar nu upp kampen mot maktlösheten, omhändertagande- och offermentaliteten, mot utslagningen från arbetsmarknaden och bidragsberoendet, mot diskrimineringen och usla uppväxtvillkor, mot kvinnoförtrycket, våldet och kriminaliteten. Detta vill vi bekämpa med det aktionsprogram mot utanförskapet i Södertälje som sammanfattas nedan. Vi hoppas det även inspirerar andra kommuner i kampen för ett integrerat Sverige:

1. Inför en jobb- och utvecklingsgaranti med krav på motprestation
Inför en jobb- och utvecklingsgaranti bestående av samhällsnyttigt arbete kombinerat med språkinlärning och andra utvecklande aktiviteter för alla nyinflyttade, och så småningom för alla arbetsföra personer som söker försörjningsstöd. Försörjningsbidrag ska inte utbetalas till arbetsföra personer utan tydliga krav på motprestation i form av deltagande i jobbgarantin.

2. Omvandla minst en fjärdedel av det kommunala hyresrättsbeståndet i utsatta områden till bostadsrätter
En bra bostadspolitik i problemtyngda områden är en politik som ger människor möjlighet att påverka såväl boendemiljö som boendekostnader. Att äga sin bostad är den rakaste och enklaste vägen dit. Därför vill vi att minst en fjärdedel av det kommunala hyresbeståndet i utsatta områden omvandlas till bostadsrätter. För det återstående hyresrättsbeståndet vill vi att möjligheter till självförvaltning kopplade till sänkta hyror underlättas.

3. Kommunala jobbansökningar bör avidentifieras
Kommunala jobbansökningar bör avidentifieras som ett led i kampen mot diskrimineringen och för en bättre integration. Vi vill att Södertälje kommun ska gå före och göra ett försök med en generell avidentifiering av ansökningshandlingar vid rekryteringen av sin egen personal, liksom vid rekryteringen av personal till kommunalt ägda verksamheter.

4. Inför en kunskapsgaranti i skolan
Inför en kunskapsgaranti i skolan utformad som en läsa-skriva-räkna-garanti för alla lågstadiebarn. Där ska möjligheten att få extra lärarhjälp, sommarkurser eller att gå ett extra läsår ingå. Garantin ska först införas i skolor med lägst måluppfyllelse.

5. Inrätta en investeringsfond för nyföretagande och socialt entreprenörskap
För att uppmuntra företagsamheten och det sociala entreprenörskapet i Södertäljes mest utsatta områden vill vi att en investeringsfond inrättas. Medel ur den fonden ska användas för att ge tillgång till riskkapital under en ny verksamhets initialperiod, förutsatt att den bedömningen görs att verksamheten ska kunna betala tillbaka de lånade pengarna och bära sig ekonomiskt.

6. Inför ett generellt pengsystem för mångfald och valfrihet
Den solidariska skattefinansieringen av välfärden ska vara ett instrument i människornas egen kamp för ett självständigt liv och uppmuntra till framväxten av en mångfald alternativ. Därför föreslår vi att de välfärdstjänster som kommunen tillhandahåller organiseras på ett sätt som liknar skolpengsystemet. Vi vill också att konkurrens och nyetablering inom välfärdssektorn ska uppmuntras och underlättas. Så öppnas möjligheter för grupper i utanförskap att både forma och driva välfärdsverksamheterna.

7. Ett stärkt och förnyat föreningsliv för delaktighet, demokrati och jämställdhet
Ett förnyat föreningsliv bör spela en avgörande roll i kampen mot utanförskapet. Vi föreslår en ökning av föreningsstödet men också en total översyn av nuvarande föreningsstöd. De verksamheter som främst bör ges stöd är de som uttryckligen prioriterar integrationen i samhället, spridningen av demokratiska värderingar samt jämställdheten mellan kvinnor och män.

8. Informationssatsning och diskussion om samhällets värdegrund
En omfattande informationssatsning bör göras om den värdegrund som genomsyrar vårt samhälle. Hedersrelaterat våld, könsstympning, barnäktenskap och andra former av kvinno- och barnförtryck bör explicit tas upp. Det behövs också en bredare diskussion om vad vår gemensamma värdegrund egentligen omfattar. Ska vi göra vårt yttersta för att svenska blir vårt gemensamma språk? Hur ska konflikter mellan lojalitet mot den egna gruppen och lojalitet mot hela samhället hanteras? Är synen på arbete och egen försörjning en del av vår gemensamma värdegrund? Folkpartiet avser att inbjuda andra partier och invandrargrupper till en konferens där dessa frågor kan diskuteras. Informationsmaterialet som förklarar och förtydligar värdegrunden ska översättas till de språk som våra största invandrargrupper talar och användas inom sfi- undervisningen (svenska för invandrare).

9. Stärk det lokala Brottsförebyggande rådets arbete
Tryggheten är vital i kampen mot utanförskapet. Därför vill vi förstärka det lokala Brottsförebyggande rådets arbete med fokus på samarbetet med polisen och genomförandet av informationsinsatser, inte minst i utsatta bostadsområden, där vårt gemensamma ansvar i kampen för trygghet och mot kriminalitet tydliggörs.

Rapporten bifogas i sin helhet. Den finns också att ladda ner från folkpartiets hemsida www.folkpartiet.se.
-----------------------
Joakim Bergström
Pressekreterare partiledarstaben (fp)
070-772 74 47