Leox Holding AB (publ)

Leox Holding AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 14:37 CEST

Händelser efter periodens utgång

1. Nyemission av konvertibellån, KV2 har slutförts och inbringade 1,6 MSEK

2. Ansökan om listning av konvertibellån KV2 har inlämnats till NGM Nordic MTF

3. Leox Corporate Finance har bistått med att förbereda Vezzel AB inför listning på NGM Nordic MTF samt avslutat arbetet med anslutningsmemorandum.

4. Styrelsen för Leox Holding har beslutat att sälja de dotterbolag som inte genererar ett positivt kassaflöde Tillsammans med minskning av personalstyrkan anpassas kostnadsmassan till intäkterna.

5. Beslut har sålunda fattats att sälja dotterbolagen Börsvinnare i Sverige AB, Leox Inofficiella Aktier AB samt Fakta Finans i Sverige AB. Avtal har träffats med Per-Åke Nordenhök gällande försäljning av Börsvinnare i Sverige AB per dagens datum.

VD kommentar

Förvärvsstrategin har stått i centrum under årets första sex månader. Ett förvärv av Skandinavisk Fondkommission förhandlades fram och avtal signerades. Dock fick hela affären avbrytas då Finansinspektionen drog in Skandinavisk Fondkommissions (SFK) tillstånd. Det var en missräkning att SFK fick tillstånden indragna och vi inte fick möjlighet att komplettera vår koncern med en fondkommissionsverksamhet. Senare genomfördes dock en delaffär då Leox Holding förvärvade bolagets investerarregister från det nu namnändrade SFK, Allta Företagstjänst AB. Under våren genomfördes förvärvet av försäkringsmäkleriet Fakta Finans AB, Malmö. Verksamheten utvecklas dock inte enligt plan, vare sig resultatmässigt eller beträffande kassaflöde. Periodens resultat har påverkats starkt av den turbulens som rått på de finansiella marknaderna under årets inledande 6 månader. Förvärvet och expansionen av Fakta Finans har belastat resultatet och likviditeten med betydande uppstartskostnader. Antalet förfrågningar gällande kapitalanskaffningsuppdrag har fortsatt ökat vilket gör att jag ser positivt på framtiden för Leox Corporate Finance AB.

Den genomförda konvertibelemissionen blev dessvärre en besvikelse och innebär att det behöver tillskjutas nytt kapital.

Styrelsen för Leox Holding har beslutat att sälja samtliga dotterbolag som inte genererar positivt kassaflöde samt minska personalstyrkan och därmed anpassa kostnadsmassan. Med dessa åtgärder skall förlusterna elimineras och verksamheten skall kunna komma i balans och generera ett positivt rörelseresultat Q1 2013. (För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil).

Nästa rapport, Bokslutskommuniké, lämnas den 28 februari 2013.

För vidare information vänligen kontakta VD Stefan Nordström på telefon 042-600 56 52 alternativt styrelsens ordförande Michael Pålsson på telefon 0709-467478.

Leox Holding AB (publ) bedriver verksamhet som holdingbolag med uppgift att genom finansiering och ändamålsenlig samordning förvalta och utveckla den verksamhet som bedrivs av Bolagets dotterbolag. Mer information finns på respektive Bolags hemsida, www.leox.se - www.borsvinnare.se - www.inoff.nu - www.faktafinans.se