Leox Holding AB (publ)

Leox Holding AB: Gratis aktier i tillväxtbolag!

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 15:45 CET

Leox Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Leox Corporate Finance AB produkten ”aktiespridning”. Denna produkt innebär att aktieägare i Leox Holding får gratis aktier i andra bolag utifrån den fördelningsnyckel som nu fastställts. Så här går det till:

Bakgrund
För att ett bolag ska kunna listas eller noteras ställs bland annat krav på ägarspridning. Ju fler aktieägare, desto bättre förutsättningar till en likvid handel. Genom att erbjuda produkten aktiespridning kan Leox Corporate Finance  snabbt och enkelt erbjuda en lösning till aktiebolag med för få aktieägare. Huvudägaren/huvudägarna i det bolag som vill utöka sin aktieägarkrets avsätter ett antal aktier som utan vederlag överlåtes till Leox Holdings aktieägare utifrån den nu fastställda fördelningsnyckeln. (Se nedan)
 
Avstämningsdatum
När ett bolag har tecknat avtal om tjänsten aktiespridning fastställs ett avstämningsdatum som Leox Holding AB (publ) kommunicerar till allmänheten genom pressmeddelande. Befintliga aktieägare får dessutom informationen per brev. Detta sker någon eller några veckor innan aktuellt avstämnings-datum. Den första aktiespridningen planeras äga rum under Q4 2011 alternativt Q1 2012.
 
Aktieägare i Leox får gratis aktier
Alla som på avstämningsdagen äger aktier i Leox Holding och är inskrivna som aktieägare i den av Euroclear förvaltade aktieboken (direkt eller genom förvaltare) kommer att få vederlagsfria aktier i förhållande till fastställd fördelningsnyckel.
 
Storlek på gratis aktieposter
Spridningsaktier till aktieägare i Leox Holding kommer att delas ut i poster som motsvarar ett värde om cirka 500 SEK per post.
 
Fördelningsnyckel
Den fördelningsnyckel som styr hur många aktier som delas ut till respektive aktieägare har ett antal intervaller istället för att som tidigare utgå från ”pro rata” (proportionellt). Det gynnar ägarspridningen och ger minoritetsägare större tilldelning procentuellt sett.
Samtliga aktieägare i Leox Holding AB (publ) berörs av aktiespridningen. Den som äger 4 999 eller färre aktier kommer att delta i en utlottning av cirka 3 stycken poster. Aktieägare med 5 000 – 9 999 aktier kommer att erhålla cirka en halv post vardera. För ett innehav om 10 000 – 49 000 aktier får aktieägaren cirka 1 post och så vidare. Det övre intervallet för innehav om 400 000 aktier eller mer ger riktvärdet 5 poster, men kan ge både lägre och högre tilldelning. Justeringar av samtliga angivna riktvärden kan bli aktuella mot bakgrund av spridningsbolagets önskemål och avstämning av Leox Holdings aktiebok.
 
Antal aktier i Leox Holding            Antal poster (riktvärde) per aktieägare
0 – 4 999*                                        0          * utlottning av cirka 3 poster
5 000 – 9 999                                   0,5
10 000 - 49 000                                1
50 000 – 149 000                              2
150 000 – 399 999                            4
400 000 –                                         5
 
Till depå eller vp-konto
Spridningsaktierna förs över till samma depå/konto som aktieägare i Leox Holding använder för sina aktier i Leox Holding. Hur lång tid det tar beror bland annat på om det är en depå eller vp-konto och vilka rutiner aktuell förvaltare tillämpar.
 
Mervärde för den som fått spridningsaktier
Bolag som väljer att använda tjänsten aktiespridning förbereder sig för listning/notering. Oftast väljer de att rikta en nyemission till sina aktieägare dessförinnan. Det innebär att alla, som via aktiespridningen, blivit nya aktieägare i bolaget får samma villkor som befintliga ägare – det kan exempelvis vara fråga om företräde eller rabatt på emissionskursen. Ett spännande mervärde för den som vill utöka sitt innehav av aktier i spridningsbolaget.
 
 
För vidare information vänligen kontakta VD Stefan Nordström på telefon 042-600 56 50.

Leox Holding AB (publ) bedriver verksamhet som holdingbolag med uppgift att genom finansiering och ändamålsenlig samordning förvalta och utveckla den verksamhet som bedrivs av Bolagets dotterbolag. Bolaget är listat på NGM Nordic MTF sedan våren 2011. Mer information finns på respektive Bolags hemsida, www.leox.se  www.borsvinnare.se  www.inoff.nu