Leox Holding AB (publ)

Leox Holding AB: Nyemission av konvertibler med 7% löpande ränta (LEOX MTF)

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 15:59 CET

Styrelsen för Leox Holding AB (publ) har inom ramen för bemyndigande från bolagsstämman den 29 mars 2011 fattat beslut om att med företräde för befintliga aktieägare erbjuda möjlighet att teckna konvertibler i Bolaget till ett belopp om 2 042 723,50 kronor. Syftet med detta erbjudande är att öka koncernens kapitalbas och därmed möjliggöra fortsatt expansion enligt plan.

Emissionen är garanterad till 1 240 000 kronor motsvarande cirka 61 procent av huvudägarna och styrelse. Stefan Nordström, VD, tecknar sin andel men garanterar upp till och med 1 miljon kronor. Övriga ledamöter i styrelse och ledning tecknar sig och garanterar ett belopp om sammantaget 240 000 kronor.

Kompletta villkor och anvisningar kommer att presenteras i kommande brevutskick till berörda aktieägare. I sammandrag har erbjudandet följande villkor;

Teckningsrätt och avstämningsdatum: Alla som på avstämningsdagen den 1 december 2011 äger aktier i Leox Holding AB (publ) och är inskrivna som aktieägare i den av Euroclear förvaltade aktieboken (direkt eller genom förvaltare) äger rätt att för fyra (4) aktier teckna en (1) konvertibel.

Kurs: 0,25 kr per konvertibel, motsvarande 100 procent av nominellt belopp.

Teckningstid och betalning: Teckning ska ske genom betalning under teckningstiden 5 december 2011 – 19 december 2011.

Lånets löptid: 1 januari 2012 - 31 december 2014. Det innebär att lånet förfaller till betalning den 31 december 2014 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.

Konverteringskurs: 0,25 kr, dvs en (1) konvertibel krävs för konvertering till en aktie.

Årlig ränta: sju (7) procent. Räntan förfaller till betalning den 31 mars, 30 juni, 30 september, 31 december årligen. Varje räntebetalning omfattar ränta för exakt en fjärdedels år.

Lånebelopp: nominellt högst 2 042 723 kr 50 öre.

Konverteringstid: 1 juli 2014 – 30 november 2014. Om samtliga konvertibler byts ut mot aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med högst 817 089,40 kronor.

Registrering: Lånet ska registreras i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Några värdepapper kommer därför inte att ges ut. Skuldförbindelserna registreras för fordringshavares räkning på konto i bolagets avstämningsregister.

För vidare information vänligen kontakta VD Stefan Nordström på telefon 042-600 56 52. 

Leox Holding AB (publ) bedriver verksamhet som holdingbolag med uppgift att genom finansiering och ändamålsenlig samordning förvalta och utveckla den verksamhet som bedrivs av Bolagets dotterbolag. Bolaget är listat på NGM Nordic MTF sedan våren 2011. Mer information finns på respektive Bolags hemsida, www.leox.se www.borsvinnare.se www.inoff.nu.

Leox Holding AB (publ)
Knutpunkten 23
252 78 Helsingborg
Besöksadress: Kungstorget 8, 3 vån
Tel 042-600 56 50
www.leox.se