Engines

Lernia AB väljer Pejl

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 14:19 CET

För att säkra Lernias fortsatta lönsamhet och framgång startade under 2008 en koncernövergripande förändringsresa – mot att bli en mer kund- och affärsorienterad organisation.

Lernias arbete med systematisering av processer och kvalitetssäkring av leveranser har fortsatt under 2010. Fokus på strukturerad uppföljning av ekonomiska resultat och nyckeltal via ett gemensamt beslutstödsystem har skapat positiva effekter. . En ny affärsdriven IT-strategi har tagits fram under våren och ett antal effektiviseringsaktiviteter har initierats.

En viktig del i detta arbete har varit att välja ett projektstyrningssystem som fokuserar verksamheten på resultat.

”Vi har funnit att Pejl’s styrmodell bäst motsvarade våra högt ställda krav och är mycket glada över den personliga service vi fått av Pejl’s ledning och personal”, säger Christian Wiklander, ansvarig på Lernia AB.

Fakta om Lernia

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom utbildning och bemanning. Verksamheten är uppdelad på sex bolag som under ett gemensamt varumärke erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, omställning och organisationsutveckling. Lernia finns på 80 orter och är auktoriserat som bemannings-, utbildnings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.

Varje år gör Lernia det möjligt för mer än 70 000 människor och 5 000 kunder att stärka sin konkurrenskraft.

Lernias intäkter ökade under första halvåret 2010 med 26 procent till 1005 mkr och rörelseresultatet ökade till 81 mkr (från -36 mkr samma period föregående år).

Fakta om Pejl

Pejl AB är ett oberoende företag som startade 1981. Företaget är uppbyggd som en virtuell organisation med ett 30-tal medarbetare/konsulter/utbildare som alla är "seniora" i sin kompetens och erfarenhet. Svenska företag och organisationer med mer än 100 000 anställda använder Pejl som sin dagliga projektstyrningsmodell och ca 10 000 personer har genomgått Pejl’s utbildningar.

Pejl hjälper sina kunder att skapa, utveckla och förvalta en god projektkultur i sin verksamhet med bl.a. modeller, utbildningar, stöd/vägledning. De tar det stegvis i takt med kundens projektmognad. ”Ur ett lednings-/verksamhetsperspektiv får då Pejl’s kunder full kontroll på styrningen av projekten i hela kedjan:

Effektanalysen – Genomförandet – Effekthemtagningen

Helhet och resultat i fokus!

Under de senaste åren har vi sett behovet av att driva ett effektivt förändringsarbete öka markant! Men risk finns att man drar igång ett antal aktiviteter där man skickar ut projektledaren utan tillräckligt tydligt uppdrag (målbild), otillräckliga resurser eller annat stöd. Det kritiska styrperspektivet som ger spårbarhet genom alla faser hinns inte med och ut kommer ofta ett urvattnat resultat, eller i värsta fall ingenting annat än en frustrerad projektledare och beställare samt stora överdrag på kostnader och tidplan.

Projekt kräver en tydlig analys med välformulerade effektmål och produktmål som utgångspunkt. Med det som grund och ett kompromisslöst styrningsperspektiv kan verkningsgraden på projektverksamheten ökas markant. Att leverera rätt kvalitet i tid och inom givna resursramar kan eller snarare skall vara regel och inte undantag.

Pejl kommer bäst till sin rätt där projektverksamheten blir ett naturligt komplement till den övriga verksamheten och sker i effektiv samverkan med denna. Den röda tråden i Pejls projektstyrning är just helhetstänkandet och enkelheten.

”Ett kritiskt moment i projektverksamheten är enligt vår erfarenhet att chefer inte alltid förstår sitt ansvar som beställare och deltagare i styrgrupper men en av Pejls största styrkor är vår dokumenterade förmåga att få ledning och chefer med ”på tåget” samt att vi alltid har ”enkelheten” och den pedagogiska ansatsen som ledstjärna i det vi gör och i våra modeller”, säger Per Westerberg, VD för Pejl AB.

För mer information, se:
www.lernia.se,
www.pejl.se

Kontakt:
Lernia AB, Christian Wiklander, email christian.wiklander@lernia.se, tel. 073-6447626
Pejl AB, Per Westerberg, per.westerberg@pejl.se, tel. 070-5488817

Vi tror att alla projekt kan lyckas.

Lyckade projekt skall skapa värde och göra skillnaden för verksamheten. Att många projekt bedrivs dåligt just nu beror på avsaknad av en ”projektkultur” eller syn- och förhållningssätt till projekt hos företagen. Lösningen är att etablera detta synsätt – inte bara en modell eller ett verktyg.

Pejl har modellen, kunskapen och verktygen som främjar etablerandet av projektkulturer. Lyckade projekt - vi vet vägen!