Lernia

Lernias intäkter på stabil nivå

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 12:00 CEST

Lernia uppvisar stabila intäktsnivåer för delåret jämfört med motsvarande period 2011. Rörelseresultatet exklusive verksamhet under avveckling har dock minskat något.

Intäkterna för Lerniakoncernen var under delårsperioden 1 315 (1 298) mkr, exklusive verksamheter under avveckling. Intäkterna inom utbildningsverksamheten har ökat med 40 mkr jämfört med motsvarande period föregående år vilket balanserar de minskade intäkterna inom bemanningsverksamheten. Lernias marknadsandel inom omställningssegmentet har ökat från 6 % till 9 % under delårsperioden. Av Lernias deltagare inom denna verksamhet slussas 90 % ut till anställning.

Koncernens rörelseresultat för delårsperioden minskade till 42 (54) mkr, exklusive verksamheter under avveckling. Resultatförsämringen beror på en fortsatt prispress.

- Vi kan se svängningar på alla våra marknader, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef på Lernia. Färre ungdomar söker sig till tekniska utbildningar, bemanningsbranschen har en avvaktande marknad, och prispress och konkurrensen ökar inom utbildningsbranschen. För att kunna möta dessa utmaningar pågår ett utvecklings- och effektiviseringsarbete för att säkra såväl en lönsam tillväxt som kvalité för koncernen, avslutar Helena Skåntorp.

Lernia har under perioden beslutat att lämna sin verksamhet inom ungdomsgymnasieskolan, och avtal har tecknats om överlåtelse till andra aktörer. Avtalen är villkorade av Skolinspektionens tillstånd.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta:
Helena Skåntorp, VD Lernia AB
0708 18 39 07
helena.skantorp@lernia.se

Nils Bengtsson, CFO Lernia AB
0707 12 24 25
nils.bengtsson@lernia.se

Mikael Andersson, presschef Lernia AB
0722 54 60 20
mikael.andersson@lernia.se

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning och finns på mer än 80 orter över hela landet. Lernia gör det möjligt för människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se.