Lesjöfors AB

Lesjöfors klarade krisåret 2009 med bravur

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 15:06 CET

Genom en unik produktbredd och intensiva försäljningsinsatser går Lesjöfors stärkt ur krisen.
- Lesjöfors har verksamheter som växer även i konjunkturnedgångar vilket är en mycket stor styrka för företaget, säger koncernchefen Kjell-Arne Lindbäck.

 Lesjöfors är marknadsledande inom fjädrar, tråd- och banddetaljer. Produktbredden är unik och omfattar både kundanpassade och standardiserade produkter. Företagets sortiment återfinns inom allt från hushållsprodukter till högteknologiska applikationer. Standardprodukterna ger kunden tillgång till ett brett, färdigutvecklat sortiment med korta ledtider. Andra konkurrensfördelar är den höga kompetensen inom fjäderteknologi och konstruktion, en kostnadseffektiv tillverkning, hög produktkvalitet samt effektiv distribution och kundservice.

 Stark affärsmodell
Lesjöfors koncernchef Kjell-Arne Lindbäck är nöjd med året, trots lågkonjunkturen:
- Lesjöfors klarade krisåret 2009 med bravur tack vare den väl balanserade produkt- och marknadsspridningen kombinerat med ökade försäljningsansträngningar och kostnadsbesparingar. Lesjöfors har verksamheter som växer även i konjunkturnedgångar vilket är en mycket stor styrka för företaget.

 Bättre siffror än industrin i stort
Lesjöfors försäljning blev cirka 1 Mdr SEK vilket innebär en minskning jämfört med föregående år på cirka 9 procent. Detta ska dock ställas i relation till en nedgång på cirka 30 procent för industrin i allmänhet. Lesjöfors har under året ökat sina marknadsandelar. 

- Finansiellt står Lesjöforsgruppen mycket starkt, vilket gör att våra kunder kan känna stor tillförsikt med Lesjöfors som en stabil och långsiktig leverantör. Även om investeringsnivån varit något lägre än tidigare år, fortsätter vi på den inslagna vägen; att se till att våra företag hela tiden investerar i den bästa tekniken, säger Kjell-Arne Lindbäck.

Målsättningen är att ytterligare öka produktionseffektiviteten och minska bemanningsgraden. Även under 2009 lyckades Lesjöforsbolagen förbättra sin totaleffektivitet. Satsningarna fortsätter och verksamheten kommer att kompletteras med ytterligare produktion i lågkostnadsländer. Det ger en heltäckande lösning för både små och stora tillverkningsvolymer för bolagets kunder.

 En stabilare ekonomi ger nya möjligheter
Lesjöfors bedömning är att ekonomin i allmänhet stabiliseras och börjar växa under 2010. Bolaget ser med tillförsikt fram emot 2010 och kommande år. Lesjöfors ska satsa ytterligare för att växa med befintliga och nya kunder.

- Kundservice är ett nyckelord och runt det samlas alla medarbetare. Jag vill tacka alla våra kunder för ett gott samarbete och jag kan försäkra att all vår fokus handlar om att ge den bästa servicen i form av produkter och support till våra kunder, avslutar Kjell-Arne Lindbäck.

Lesjöfors managed the recession year 2009 excellently

Thanks to a unique product spread and intense sales activities, Lesjöfors overcame the crises strengthened.
“Lesjöfors has lines of business that grow even in times of recession, which is an invaluable asset to the company”, says CEO Kjell-Arne Lindbäck.

 Lesjöfors is market leader in springs, stampings and strip components. The spread in products is unique and contains both customized and standardized items. Lesjöfors´ assortment is used in all kinds of products, from household appliances to high-technological products. The standard assortment gives the customer access to diversified, ready-to-use products and short lead times. To Lesjöfors´ advantages counts also the expertise in spring technology and design, cost-effective production, high-quality products and a streamlined distribution and customer support.

 Effective business model
CEO Kjell-Arne Lindbäck is satisfied with the result for 2009, despite the recession:“Lesjöfors managed the recession year 2009 excellently thanks to our balanced spread in products and markets, combined with intensified sales activities and cost reductions. Lesjöfors has lines of business that grow even in times of recession, which is an invaluable asset to the company.”

 Better figures compared to industry in general
Sales amounted to about 1 000 MSEK which means a 9 per cent reduction compared to last year. The industry in general though shows a decrease in sales of about 30 per cent. Lesjöfors has during 2009 increased its´ market shares.

“Financially, the Lesjöfors group is solid, which means that our customers can rely on Lesjöfors as a stable, long-term supplier. Even if the level of investments has been lower in 2009 than earlier years, we continue on the course entered upon; to make sure our subsidiaries invest in the most effective technique”, Kjell-Arne Lindbäck says. 

The goal is to further streamline production into processes demanding less manual handling. Also in 2009, Lesjöfors managed to improve its´ total efficiency. The investments will continue and as a supplement to business, further production will be carried out in low-cost countries. This gives a complete solution for both small and large manufacturing volumes for Lesjöfors´ customers.

 A stabilized economy gives new opportunities
For the economy in general in 2010, Lesjöfors anticipates stabilization and even growth. 2010 and coming years should be challenging and prosperous for the group. Further investments and improvements are to come and the company look forward to grow with new and existing customers.

“Customer support is an important key to success and all our employees are involved in this. I thank all our customers for a fruitful cooperation and I can assure that we do our utmost to provide superior products and support”, Kjell-Arne Lindbäck says. 

About Lesjöfors
Lesjöfors is an international full-range supplier of e.g compression springs, torsion springs, gas springs, standard springs and bespoked springs, wire forms and strip components. Lesjöfors was established in 1675. Spring manufacture started in 1852. These days, Lesjöfors is one of Europe's leading manufacturer of spring products.

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna är efterfrågade på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.

Lesjöfors is one of the leading spring suppliers with internationally well knowned clients. The products are demanded in many markets, in diverse industries. The range of springs, stampings and pressings have a unique range, where one of the biggest selection of standard springs are combined with high-tech, customized solutions.
Lesjöfors has both manufacturing and sales offices in several European countries and China.