Galleri Fagerstedt

LET ME GROW WITH PAIN - skulpturer - Lone Larsen på Galleri Fagerstedt, Vanadisplan, Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2015 08:22 CEST

LET ME GROW WITH PAIN
Lone Larsen
28 maj - 1 augusti 2015

vernissage torsdag den 28 maj kl 16 - 20

SCROLL DOWN FOR TEXT IN ENGLISH

Lone Larsens skulpturer väller ut och sväller över sina gränser. De är formstarka men inte nödvändigtvis formfasta. Marmor och patinerade bronser intar rummet med ett jäsande, växande och klättrande formspråk. Skulptören Lone Larsen har både ett klassiskt och samtidigt ett oväntat uppkäftigt anslag. Hon är en ”barock klassiker” med ett tidlöst men personligt intresse för kroppen och rummet.

"Mitt arbete ska ses som en personlig och ovetenskaplig observation över kroppens kontext, som en imploderande form vilken är ett fragment av omgivningen..."

Skulpturerna anspelar på kroppsligheter och kroppsdelar. Lone Larsen har även en tidigare bakgrund som sjuksköterska och hennes taktila möten med och beröringen av en annan kropp ger henne vägledning och information. Kroppsliga former intresserar och uppehåller henne, dess detaljer, insjunkningar och utbuktningar, de inre och de yttre formerna, deras plats, rörelse och utbredning i ett rum. De latinska titlarna hänvisar till hennes medicinska bakgrundskunskaper och två av skulpturerna kallar hon just Corpus (kroppar). Men vi kan omöjligt identifiera dem som igenkännliga kroppar utan bara ana ett igenkännande i en knöl här eller i en fördjupning där, sammanhanget är ändå nytt och unikt, associationsrikt och fascinerande.

Man kan säga att Lone Larsen har gått i världens bästa skola, hon är upplärd av stora giganter, som Bård Breivik, Sigurdur Gudmundsson, Antony Gormley, Walter de Maria m fl under flera års kollegial gemenskap på Broby Granit, beläget i Östra Göinge, Skåne vars ägare Björn Nordenhake samarbetar med världens ledande konstnärer sedan början av 1980-talet. Här, i det dagliga tunga arbetet med att ta fram skulpturerna, de intressanta mötena och de långa spännande samtalen om konstens funktion och betydelse, fann hon sin djupa relation till ett livslångt konstnärligt skapande med den tunga, hårda svarta diabasen och bastanta graniten och den kalla, blöta leran som motståndare och som medlöpare.

Lone Larsen (f 1955) är av dansk börd, bor och verkar sedan länge i Höganäs. Hon har varit verksam som konstnär sedan 1980-talet och har många utställningar, gestaltningar och stipendier bakom sig. Vi har t ex haft nöjet att möta hennes skulpturer i Wanås skulpturpark, på Dunkers kulturhus, i Malmös och Lunds konsthallar och allra senast i Stockholm i form av den offentliga gestaltningen, bronsskulpturen ”Den Andre”, beställd av Stockholm Konst till Sabbatsbergsparken.

Lone Larsen är f n Konstakademins stipendiat och mottagare av vistelsestipendiet i Grez-sur-Loing i Frankrike.

___________________________________________________________________________________
ENGLISH

LET ME GROW WITH PAIN
Lone Larsen

28 May to 1 August 2015
Opening Thursday the 28th of May at 16 - 20


Lone Larsen´s sculptures spill out and swell over their borders. The impact of forms and shapes is strong. Marble and patinated bronzes occupy the room with a seething, growing and climbing idiom. The sculptor Lone Larsen has both a classical and at the same time an unexpected cheeky appropriation. She is a "baroque classic" with a timeless but a personal interest in the body and the space.

"My work should be seen as a personal and unscientific observation of the body's context, as an imploding shape which is a fragment of the environment ..."

The sculptures allude to bodily units and body parts. Lone Larsen also has a previous background as a nurse and her tactile encounters with and touch of another body give her guidance and information. Bodily shapes interest her, its details, sagging and bulges, the internal and the external forms, their location, movement and distribution in a room. The Latin titles refer to her medical background and two of the sculptures she titles Corpus (bodies). But we can not possibly identify them as recognizable bodies but just imagine a recognition of a bump here or a cavity there, the context is still new and unique, evocative and fascinating.

You could say that Lone Larsen went to the world's best school, she is trained by the world's great giants; Bård Breivik, Sigurdur Gudmundsson, Antony Gormley, Walter de Maria and others for several years collegial community at Broby Granit located in Eastern Göinge, Skåne in Sweden, whose owner Bjorn Nordenhake works with the world's leading artists since the early 1980s. Here, in the daily hard work to produce sculptures, the interesting meetings and long interesting conversations about the function and importance of art, she found her deep relationship with a lifelong artistry with the heavy, hard black diabase and stout granite, and the cold, wet clay as her opponents and collaborators.

Lone Larsen (born 1955) is of Danish descent and lives and works since long in Höganäs, Sweden. She has been active as an artist since the 1980s and has many exhibitions, representations and scholarships behind her. We have, for example, had the pleasure to meet her sculptures in Wanås sculpture park, at Dunkers Kulturhus I Helsingborg and in Malmö´s and Lund´s Arthalls, and the very latest in Stockholm in the form of a public commission, the bronze sculpture "Den Andre" (The Other), commissioned by the Stockholm Konst for Sabbatsbergparken.

Lone Larsen is currently the Royal Art Academy`s scholar and recipient of the accommodation grant in Grez-sur-Loing in France.

GALLERI FAGERSTEDT representerar svensk och internationell samtidskonst av hög kvalitet. I galleriets profil finns såväl unga och lovande konstnärer som etablerade och välkända. Galleriet drivs av ELISABETH FAGERSTEDT AB sedan december 2013 och verksamheten präglas av stor konstvetenskaplig kompetens och långvarig erfarenhet från samtidens konstscen.