Eli Lilly

Let´s talk – nytt patientstödprogram för personer med depression

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 07:50 CET

Depression räknas som en av vår tids stora folksjukdomar – var fjärde kvinna och var femte man drabbas någon gång under sitt liv av depression. Insikt och delaktighet är viktiga steg mot tillfrisknande medan obesvarade frågor kan förhindra framgångsrik behandling. För att stötta den viktiga dialogen mellan patient och sjukvård har läkemedelsföretaget Eli Lilly tagit fram patientstödprogrammet och appen Let´s talk.

Let’s talk är ett nytt, enkelt och pedagogiskt patientstödprogram för personer som lider av depression. Syftet är att öka patientens insikt och delaktighet vid behandlingen samtidigt som programmet ska underlätta för vården.

– Även om symtomen till viss del är likartade är varje depression unik och det är viktigt för såväl den som drabbas som för anhöriga att förstå orsakerna, och hur den kan behandlas. En stor utmaning idag är att få tillräckligt med tid för varje patient och samtidigt vet vi att många patienter avbryter sin behandling för tidigt. En bra dialog är avgörande för att öka patientens delaktighet och uppnå ett bra behandlingsresultat. Let´s talk är ett välkommet tillskott för att stötta dialogen mellan läkare och patient inom både primärvården och psykiatrin, säger Pär Svanborg, psykiater och medicinsk rådgivare på Eli Lilly.

Let´s talk, mer än bara en app
Syftet med det nya patientstödprogrammet Let’s talk är att stimulera och stötta dialogen mellan läkare och patient för att på sikt nå bättre behandlingsresultat. Det finns gott om information om depression, men för att skapa sig en förståelse krävs mer än bara tillgång till information, något som kan vara särskilt svårt att söka och ta till sig när man är deprimerad. Let´s talk innehåller hjälpmedel som syftar till att skapa ett tryggt forum mellan läkare och patient där depression kan diskuteras, förstås och behandlas. Programmet erbjuder även möjlighet för patienten att kunna fylla i luckorna som kan uppstå mellan läkarbesöken med användbar kunskap och förslag till egenvård.

Let´s talk består av tre delar; en tryckt patientarbetsbok, en mobil app och ett dialogblock till behandlande läkare. Under läkarbesöket kan läkaren använda dialogblocket som ett stöd i dialogen med sina patienter. Patienten kan sedan mellan besöken använda sig av arbetsboken och/eller appen. Både i appen och i arbetsboken finns fakta om depression och förslag på egenvård. Det går att fylla i sitt stämningsläge, sätta upp mål och skriva upp frågor till nästa läkarbesök. Med appen går det även att ställa in påminnelser samt följa hur man mår över tid via en enkel stämningslägestabell. Denna kan visas upp via mobilen och kan till exempel fungera som ett diskussionsunderlag vid nästa läkarbesök.

Tanken är även att arbetsboken i tryckt format eller appen ska kunna användas av patienten för att reflektera över hur depression påverkar personens vardag och hur denne kan hitta en väg ut ur sjukdomen.2 (3)Användaren skapar själv ett personligt lösenord i app-versionen av Let´s talk som finns att ladda ner kostnadsfritt från Apples App Store och Google Play Store 

Let´s talk arbetsbok för patienter finns att ladda ner här som pdf. 


Utvecklas för depressionspatienter i flera länder
Appen i Let´s talk är utvecklad av företaget Plant ApS i Danmark på uppdrag av läkemedelsföretaget Lilly som ligger bakom idén med konceptet. I Danmark har Lilly även tagit fram appen ”Mit humør” som nu har integrerats i det mer omfattande patientstödprogrammet Let´s talk. Förutom i Sverige och Danmark finns Let´s talk hittills även i bland annat England, Italien, Spanien och Belgien. Patienter, patientföreträdare, allmänläkare och psykiatriker från de olika länderna har bidragit med insikter och synpunkter när programmet togs fram.

– Mottagandet av Let´s talk har hittills varit mycket positivt från vården, patienter och anhöriga. Att arbeta med att ta fram programmet har verkligen känts angeläget. Vi i Sverige och övriga Skandinavien ligger ofta i framkant när det gäller digital utveckling. Projektet har uppmärksammats globalt inom Lilly och redan fått en prestigefylld utmärkelse. Let´s talk kommer nu tas fram för ännu fler länder, säger Jesper Wiklander, huvudansvarig projektledare för Let´s talk på Lilly.

Tid för dialog avgörande 
Ett problem vid behandling av depression är att den tid som finns för patienten att träffa sin läkare är begränsad vilket kan resultera i att patienter inte får alla sina frågor besvarade. Resultat från en kvalitativ undersökning genomförd på uppdrag av Lilly bland patienter med egentlig depression gav värdefulla insikter för arbetsgruppen på Lilly när de tog fram Let´s talk. 

Undersökningen visade att patienter ofta hade frågor och funderingar som de ville ställa till sin läkare mellan besöken. Samtidigt kände de sig osäkra på vad de skulle förvänta sig av den behandling som erbjöds. Det fanns också en önskan att få en större insikt i hur det ska kännas när man väl mår bättre, och hur det ska kännas för att veta om man åter mår lika bra som innan man insjuknade. Det framkom även att patienter var mer benägna att avsluta sin behandling om de inte tydligt kunde bedöma om de hade gjort några framsteg (1). Forskning visar även att graden av delaktighet i den egna behandlingen är avgörande för att uppnå bra behandlingsresultat vid depression (2, 3).

Om depression
Nära fem procent av Sveriges befolkning lider av depression, vilket räknas som en av vår tids stora folksjukdomar. Omkring var fjärde kvinna och var femte man drabbas någon gång under sitt liv av depression. Lätta och medelsvåra depressioner ökar och det blir allt vanligare att människor insjuknar i lägre åldrar (4). Ingen depression är den andra helt lik och det finns många orsaker till en depression. Idag finns bra behandling vid depression. Vilken behandling som ges beror bland annat på hur djup depressionen är. En medelsvår eller svår depression behandlas vanligen med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen kombineras ofta med psykoterapi (5). Att ta sig ut ur en depression kan vara svårt och plågsamt. En god dialog med behandlande läkare är viktigt för att den drabbade ska kunna börja må bra igen. Att förstå varför och hur den kan behandlas. Det är även viktigt att få kunskap om vad som kan göras för att undvika återfall (3).

För ytterligare information kontakta
Jesper Wiklander, projektledare på Eli Lilly, 073-037 19 31, wiklander_jesper@lilly.com

Se även mer information och pressbilder i pressrummet 

Referenser
1. Kvalitativ undersökning genomförd i april 2009 av Marketing Research Services, Inc. (MRSI) på uppdrag av Lilly bland patienter i USA med egentlig depression*. Intervjuer genomfördes med 51 patienter i åldern 25-60 år, med egentlig depression och de intervjuades en och en. Varje intervju pågick i genomsnitt under 90 min. Patienterna stod på behandling med antidepressiva läkemedel.
2. Sawada N et al. Persistence and compliance to antidepressant treatment in patients with depression: A chart review, BMC Psychiatry, 2009;9:38, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702377/ 
3.Thompson L et al. The effect of clinician-patient alliance and communication on treatment adherence in mental health care: a systematic review, BMC Psychiatry 2012;12:87, http://www.biomedcentral.com/1471-244X/12/87
4.Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre, Läkemedelsverket 2006, http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Depression-hos-vuxna-och-aldre/ 
5.Information om depression och behandling på Vårdguiden, http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Depression/

Ordförklaring
* Den vanligaste formen av depression kallas egentlig depression och brukar delas upp i tre nivåer: lätt eller lindrig, medelsvår eller måttlig och svår eller djup depression.

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.