Naturvårdsverket

Licensjakt på 27 vargar 2010

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 13:19 CET

Naturvårdsverket har beslutat att 27 vargar får fällas i licensjakt under perioden 2 januari – 15 februari. Det motsvarar drygt 10 procent av vargstammen.

Det finns sedan länge skyddsjakt på varg i Sverige och nu införs också licensjakt på varg. Det är en följd av riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning som ska öka acceptansen för rovdjur. I beslutet ingår tillfällig begränsning av varg­stammens tillväxttakt och åtgärder för att stärka vargstammens genetiska status. Licensjakten inleds 2 januari och senare kan det bli flyttning av vargar med östligt ursprung.

–Nu genomför vi den nya rovdjursförvaltning som riksdagen beslutat om. Licensjakt på varg är första steget, delegerat beslutsfattande till länsstyrelser nästa. Vi kommer att följa utvecklingen och är beredda att ändra våra regler om vi ser ett behov av det, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Inför beslutet har Naturvårdsverket tagit in synpunkter från vargforskarna och berörda länsstyrelser. Det har varit överläggningar om beslutet med Naturvårdsverkets Råd för rovdjursfrågor, samt med jägarorganisationerna om villkoren för jakten.

Balansgång om antal vargar

Naturvårdsverkets uppdrag från riksdagen är att balansera stammen på max 210 individer samtidigt som 20 kullar ska födas årligen. Vid den senaste inventeringen i vintras fanns mellan 182 och 217 vargar i Sverige. I Sverige och Norge var det totalt mellan 213 och 252 djur. Sedan dess har nya kullar fötts.

– Det är en balansgång att bedöma hur stor licensjakten ska vara utan att hota stammens fortlevnad. Vi kan inte tillåta alltför stor licensjakt eftersom vi behöver ha utrymme för skyddsjakt på vargar som orsakar skador på tamdjur. Sedan 1 mars har 5 vargar fällts vid skyddsjakt, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten.

Naturvårdsverkets överväganden har resulterat i beslutet att totalt 27 vargar får fällas i licensjakten. Vargforskarna i Skandulv har bedömt att mellan 30 och 48 vargar bör fällas vid skydds- och licensjakt för att uppnå riksdagens målsättningar för vargstammen.

Jakttiden är 2 januari – 15 februari och jakten avlyses när tilldelningen i ett län eller del av län är fylld. Med den jakttiden bedömer Naturvårdsverket att årsungar klarar sig även om föräldradjuren fälls.

Tilldelningen på län

Licensjakten tillåts i de fem län där det finns reproducerande stam av varg, dvs. där det har fötts kullar varje år de senaste tre åren. Fördelningen per län baseras på hur vargstammen är spridd i landet. Det innebär cirka en tredjedel av tilldelningen till Värmland och Dalarna – 9 vargar var. En niondel – 3 vargar per län – tilldelas Västra Götaland, Örebro och Gävleborgs län.

– Det är viktigt att värna de östliga vargar som under senare år kommit in i Sverige och Norge och även att värna deras avkomma. Därför tillåts ingen jakt i och kring Galvenreviret i Gävleborgs län. Vi uppmanar alla jägare att inte fälla sändarmärkta vargar, eftersom några av de östliga kan vara på vandring, säger Susanna Löfgren.

Naturvårdsverket har i stort följt länsstyrelsernas förslag till fördelning, utom för Västra Götalands län. Länsstyrelsen föreslog att i första hand skulle alla vargarna i ett av reviren, Kroppefjäll, tas bort.

– Det är minst 6 vargar i Kroppefjällsreviret och Naturvårdsverket bedömer att den avskjutningen skulle bli alltför stor med hänsyn till vargstammens antal och utbredning, säger Susanna Löfgren.

Villkor för kontrollerad jakt

Regeringen har beslutat att alla som vill delta i licensjakten ska vara registrerade särskilt för detta i Jaktregistret. En jaktledare ska utses för jakten i förväg.

– Jaktledaren ska rapportera fälld varg till länsstyrelsen inom en timme. Jaktledaren måste hålla sig à jour med hur många vargar som fällts i länet eller området varje timme, säger Susanna Löfgren.

Skottplatsen ska besiktigas inom 24 timmar av länsstyrelsens besiktningsmän. Jakträttshavaren får behålla skinnet, men ska lämna över resten av kroppen till besiktningsmannen som skickar det vidare till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Där undersöks alla vargar som hittas döda eller fälls under jakt.

Läs hela beslutet


För ytterligare information, vänligen kontakta

Ola Larsson, handläggare, 08-698 85 08, nv-natur@naturvardsverket.se

Per Risberg, handläggare, 08-698 85 34. nv-natur@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se