A+ Science Holding AB

Life Science för hela slanten i Vita Nova- Renodlingen uppskattas av marknaden

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 10:31 CET

I juli 2006 förvärvade Vita Nova företaget A+ Science, som på uppdrag av läkemedels-, och medicinteknisk industri genomför klinisk prövningsverksamhet. Framtiden inom Vita Nova kommer därmed att utgöras av verksamhet inom Life Science området. Den tidigare verksamheten inom riskkapital som inte är kopplad till Life Science avyttras.

Kliniska prövningar grunden för alla läkemedel och medicintekniska produkter
När ett nytt läkemedel tas fram måste det genomgå omfattande kliniska utvärderingar för att utröna effekt och biverkningar innan det får lanseras på marknaden. För avancerade medicintekniska produkter gäller liknande regler. Testerna är omfattande och kostsamma att genomföra.

Prövningarna sker i flera steg från tester på ett mindre antal friska och frivilliga personer till stora med andra läkemedel jämförande studier som blir underlag för registrering och bekräftelse av effekt och säkerhet. Fas1-, fas 2- och fas 3-studier är bekanta vid läkemedelsutveckling och tillika fas-4.

A+ Science är ett Göteborgsbaserat företag med kontor också i Stockholm och Umeå som hjälper företagen att genomföra kliniska prövningar av nya och existerande läkemedel och medicintekniska produkter.

- A+ Science är att betrakta som ett konsultbolag som säljer olika konsulttjänster inom kliniska prövningar, berättar bolagets vd Göran Wessman för beQuoted.

- Många studier genomför vi i sin helhet på uppdrag av Sverigebaserade marknadsbolag eller på uppdrag av internationella produktbolag, men vi kan även användas som inhyrda konsulter på avgränsade expertområden.

Outsourcing växer inom kliniska prövningar
Läkemedel har länge varit en tillväxtbransch. De som till exempel har ägt aktier i Astra Zeneca över en längre tid har varit vinnare på börsen.

Kliniska prövningar är en stor integrerad del av läkemedelsbolagens verksamhet:

- Läkemedelsbolagen förbrukar majoriteten av sin forskningsbudget på kliniska prövningar. Av dessa projekt köper man in externt kanske 10 - 15 procent, fortsätter Göran Wessman.

- Våra största konkurrenter är således läkemedelsbolagens egna avdelningar för kliniska prövningar. Men trenden är att allt mer läggs ut på externa företag.

Enligt Göran Wessman finns det flera skäl till detta:

- För det första vill läkemedelsbolagen optimalt effektivisera sina organisationer och därför minskar de sina egna avdelningar för kliniska prövningar. Istället skaffar man sig flexibilitet genom inhyrning av konsulttjänster

- På så sätt kan man undvika svängningar i beläggningen av interna resurser. Läkemedelsbolagen kan minska sina kostnader, särskilt den fasta delen, men ändå klara sina produktionsmål.

- För det andra ser i allt högre grad instanser som FDA (Food and Drug Administration, USAs motsvarighet till svenska läkemedelsmyndigheten) positivt på om prövningen av ett läkemedel sker utanför dörrarna hos det läkemedelsbolag som utvecklat själva läkemedlet.

Göran Wessman ger ett konkret exempel på en sådan studie. De kan ofta sträcka sig över flera år och motsvara flera hundra miljoner kronor i omsättning:

- A+ Science deltog i en stor studie (Ascot-studien) för amerikanska läkemedelsjätten Pfizer. Genom att det var A+ Science (i samverkan med en engelsk organisation) som gjorde studien kunde ett från läkemedelsbolaget oberoende resultat säkerställas på ett tydligare sätt än om läkemedelsföretaget själva hade gjort studien.

CRO-företagen högre värderade än läkemedelsbolagen själva
CRO står för Clinical Research Organisation och det är samlingsnamnet för företag som A+ Science. Den ökade outsourcingen av tjänster från de stora läkemedelsföretagen har lett till att aktieanalytikerna har fått upp ögonen för CRO branschen:

- Hela branschen går väldigt bra, berättar Göran Wessman. P/e-talen är för närvarande långt högre för CRO-bolagen än för läkemedelsbolagen.

- A+ Science växer rejält. Under 2006 ökade vi antalet anställda från drygt 30 till 55 personer. Ordermässigt var vi också framgångsrika genom ett antal nya uppdrag med den stora ordern från franska Servier som kronan på verket. Extra glädjande är att uppdragen med prövningar inom medicinteknik nu också tagit fart.

- Vår strategi är fortsatt tillväxt. Vi skulle vilja fördubbla verksamheten över en treårsperiod. Det behöver vi för att nå den kritiska massa som vi måste ha för att vara fortsatt intressanta för de stora läkemedelsbolagen i världen.

Servier-studien inom specialområdet hjärta/kärl
A+ Science har hjärta/kärl som sitt specialområde. Några av världens främsta forskare inom området finns i Sverige och inte minst i Göteborg. Flera är knutna till A+ Science som rådgivare. Den akademiska anknytningen gör bolaget extra intressant för läkemedelsbolagen:

- A+ Science kan vara en partner till sina uppdragsgivare också i hur de skall hitta och ta fram nya läkemedel för framtida behov, berättar Göran Wessman. När det gäller A+ Science finns vår kompetens här framför allt inom hjärta/kärl-, barn- samt på onkologiområdet (cancer).

- Servier-ordern återfinns just inom hjärta/kärl, där vi skall genomföra kliniska prövningar av läkemedlet Ivabradine. Sedan tidigare är det i Europa godkänt för behandling av stabil kärlkramp. Den nya studien går ut på att påvisa effekt vid behandling av hjärtsvikt.

Studien sträcker sig över fyra år. A+ Science ansvarar för genomförandet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, England och Irland.

- För bolaget betyder det att upp till ett tjugotalet av bolagets konsulter får fast beläggning under ytterligare tre år och det är naturligtvis mycket värdefullt för oss, förklarar Göran Wessman.

- Eftersom vi även har en andra pågående större studie som avslutas först om 2 - 4 år har vi en stabil beläggning av vår personal under lång tid framöver.

Strategin behålla hög andel omsättning inom stora studier
Att ha en hög andel av personalen belagd på långa kontrakt skapar goda grundintäkter och en stabilitet i verksamheten. A+ Science tänker fortsätta att vara en självklar partner för läkemedelsbolagen när det gäller stora studier:

- För oss gäller det att bevara vår status av att kunna genomföra stora multicenterstudier i "hundramiljoner plus-klassen", och som sträcker sig över flera år, fortsätter Göran Wessman.

- Stora studier har en lång införsäljningsperiod, men vi vill få in dem i en ökad takt eftersom de ger en klar stabilitet i våra intäkter. Vårt mål är att cirka femtio procent av A+ Science omsättning i framtiden skall komma från stora studier och resterande intäkter från kortare och mindre uppdrag.

- Bemanningsuppdrag handlar om att vara resurskonsulter hos kunden som vill utföra uppdrag i egen regi. Våra intäkter från bemanningsuppdrag utgör runt tio procent av vår omsättning, men skulle kunna vara mer eftersom det är brist på kvalificerad personal i branschen.

- Resterande intäkter utgörs av mindre projekt i tidigare faser av kliniska prövningar och ett antal studier på medicintekniska produkter. Här kan en typorder ligga runt 5 - 10 miljoner kronor.

Förvärv inom kliniska prövningar för cancerterapier
A+ Science har sitt specialitet inom hjärta/kärl, men via förvärv skall verksamheten breddas. I början av året köptes NS-CRI, ett Umeåbaserat CRO-företag. Företaget har 5 anställda på deltid och omsätter cirka 5 miljoner kronor.

- Verksamhetsmässigt är NS-CRI i stor utsträckning identiskt med A+ Science. Det har sitt specialområde inom cancer medan A+ Science har sitt inom hjärta/kärl, förklarar Göran Wessman. Båda dessa områden är spådda att utgöra de främsta inom de närmaste åren och här kommer det många nya läkemedel som skall genom de olika kliniska faserna.

Tillväxt står högt på schemat för Göran Wessman. Organiskt växer bolaget så det knakar, men förvärv är ändå centralt.

- Förvärv är viktigt. Vi måste bli större och internationaliseras. Lokala förvärv kan då komplettera den organiska tillväxten på ett bra sätt. Vi räknar dock inte med några spektakulära förvärv, utan vi vill successivt bygga upp oss via mindre bolagsförvärv.

Omvänd split ett tänkbart steg
Efter tredje kvartalet fanns det runt två miljarder aktier i Vita Nova Ventures. Vid en börskurs på 11 öre blir börsvärdet cirka 220 miljoner kronor.

- Visst har vi i styrelsen diskuterat en omvänd split, men något beslut har ännu inte tagits, säger Göran Wessman i en kommentar till den nominellt mycket låga aktiekursen och den stora aktiestocken.

Tillgångarna kan delas in i Life Science-relaterade tillgångar samt övriga tillgångar i noterade och onoterade bolag (bland annat innehav i Björnekulla Fruktindustrier, NetLight Consulting och aktietorgsnoterade Curera).

De icke Life Science-relaterade tillgångarna är placerade i intressebolaget Kapitalkraft i Sverige AB (f.d. Pallium AB) efter att Björn Davegårdh och Anders Kjäll gått in som nya delägare. Vita Nova har för avsikt att avyttra intressena i Kapitalkraft inom en snar framtid.

Projekt om icke-skadlig bottenfärg för båtar kan bli värdefullt
För Life Science fanns det efter tredje kvartalet innehav i bolag som Cellectricon, Cellartis (stamcellsforskning) och I-Tech (se nedan). Dessa innehav var värderade till knappt 13 miljoner kronor, men värdet kan vara klart högre.

Särskilt Vita Novas 38 procentiga innehav i I-Tech är väldigt intressant. I-Tech innehar rättigheterna till ett utvecklingsprojekt på Göteborgs universitet och Chalmers som går ut på att ta fram en miljövänlig båtbottenfärg som avvisar havstulpaner. Tanken är att denna nya bottenfärg skall hålla undan för tillväxt under båtar utan att negativt påverka vattenmiljön.

- Skulle denna innovation göra att vi bara minskar kopparutsläppen i våra vatten med några få procent utgör det en framgång för oss som företag och för miljön, säger Göran Wessman.

Det plöjs ner sammanlagt 84 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingspengar i projektet, som är på väg in i en första kommersialiseringsfas med en produkt för småbåtmarknaden.

Blygsam värdering för Life Science-verksamheten
Det bokförda värdet av innehavet i A+ Science var efter tredje kvartalet 94 miljoner kronor. Det sammanlagda bokförda värdet i Vita Nova var 123 miljoner kronor och det uppskattade värdet var 153 miljoner kronor.

beQuoteds bedömning är att detta är en blygsam värdering för särskilt den Life Science-relaterade verksamheten, särskilt mot bakgrund av de fina framtidsutsikterna för A+ Science.

Sedan dess har ju företaget dessutom visat exempel på att kunna förverkliga sin tillväxtstrategi genom förvärven av NS-CRI och även ett förhoppningsprojekt, VicorePharma, som skall kommersialisera patenterade substanser med målet att de skall kunna användas i behandlingar av hjärtåkommor, men med en annan funktionalitet än traditionella behandlingar.

Slutsatsen är att uppvärderingen av Vita Nova som skett den senaste tiden är fullt förståelig. Med lite mer uppmärksamhet kring bolaget kombinerat med en slutförd renodling kan uppvärderingen fortsätta.

Mycket finns att skriva om Vita Novas satsning på att bli ett renodlat Life Science-företag. beQuoted kommer att återkomma med fler artiklar om detta intressanta tillväxtbolag.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com