Lightlab AB

LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) HÖLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TISDAGEN DEN 14 APRIL 2009 I STOCKHOLM.

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:06 CEST

Vid den extra bolagsstämman beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag till nyemission.

Bolaget emitterar högst 4.405.112 B-aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 21 april 2009 är registrerade som aktieägare. Varje hel aktie, oavsett aktieslag, skall berättiga till teckning av en ny B-aktie. Emissionskursen skall vara 2.50 kr per aktie.

Genom företrädesemissionen tillförs LightLab vid full teckning 11 012 780 SEK före emissionskostnader.

Antalet aktier efter emissionen uppgår, under förutsättning av full teckning. till 8 810 224 stycken, varav 15 000 av serie A och 8 795 224 av serie B.

Bolagsstämman beslutade vidare enhälligt att bemyndiga styrelsen att, utöver det bemyndigande som lämnades vid årsstämman 2008, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 1.000.000 aktier tillkommer.

Vid den extra bolagsstämman meddelade styrelsens ordförande att styrelsen har fattat ett beslut om att flytta tidpunkten för årsstämman från den 14 maj till den 9 juni kl 1500. Anledningen till flytten är att bereda samtliga aktieägare möjlighet att utnyttja sina nya aktieinnehav vid årsstämman. Platsen för årsstämman kommer meddelas senare.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Madsen, VD LightLab Sweden, telefon: 08 - 442 05 50, mobil: 0706 - 673 933

LightLab Sweden AB (publ), utvecklar och kommersialiserar en metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver, bly och andra miljöfarliga ämnen. Tekniken bakom LightLabs lampa är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en kommersiell potential på sina respektive marknader. Det lägger grunden för en bredare forsknings- och utvecklingsportfölj, som kontinuerligt utvärderas. LightLab Sweden AB (publ) har fler än 4 500 aktieägare i mer än tio länder. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G&W Kapitalförvaltning AB.


www.lightlab.se