Lightlab AB

LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) HÖLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TISDAGEN DEN 14 AUGUSTI 2007 I STOCKHOLM

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:00 CEST

(NGM:LLSW MTFB)

Vid den extra bolagsstämman beslutades enhälligt att godkänna styrelsens emissionsbeslut av den 27 juni 2007.


Bolaget emitterar 265 000 B-aktier som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknats av Östersjöstiftelsen, Gålöstiftelsen, Erik Penser Hedgefond, KPA Etisk fond samt
G & W Kapitalförvaltning. Emissionskursen uppgår till 19,60 kr per aktie.

Emissionen sker i tillägg till den emission om 500 000 B-aktier som riktats till samma investerare och som slutfördes i juli 2007. Genom de båda emissionerna tillförs LightLab sammanlagt 15 MSEK före emissionskostnader.

Antalet aktier efter emissionerna uppgår till 3 670 927, varav 15 000 av serie A och 3 655 927 av serie B.

Bolagsstämman beslutade vidare enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av akter, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall endast kunna besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Madsen, VD LightLab Sweden, telefon: 08 - 442 05 50, mobil: 0706 - 673 933

LightLab Sweden AB (publ) är ett innovationsföretag med över 4 000 aktieägare som utvecklat en unik metod för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. Verksamheten startades 1996. Bolaget är listat på Nordic MTF. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se och med 10 minuters fördröjning på LightLabs hemsida . Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se

www.lightlab.se