Lightlab AB

LIGHTLAB SWEDEN DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:49 CET

Kvartal 3, juli - september 2010

· LightLab förstärker organisationen i Sverige med ny produktchef i Göteborg.
· Jan-Erik Lennefalk tillträder som VD den 1 september 2010.
· Vattenfall och LightLab konkretiserar samarbetet med syfte att ta fram en prototyp på en armatur.
· Teco Nanotech och LightLab tar fram en första prototyp på en plan lampa för utvärdering under hösten 2010.
· LightLab och taiwanesiska Tatung Co. vidareutvecklar och fördjupar samarbetet inom fältemissionsbelysning.
· LightLab vidareutvecklar metoder och elektrokemiska processer för nästa generations belysningskällor baserade på ZnO.

Händelser efter rapportperiodens utgång

· LightLab engagerar en ny operativ chef från den 4 oktober 2010 med övergripande ansvar för utvecklingsarbetet.
· Erik Penser Bankaktiebolag utses till Certified Adviser samt ny kapitalrådgivare.


Detta är LightLab Sweden AB (PUBL)
LightLab är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom Clean Tech som utvecklar en miljövänlig ljusteknologi baserad på fältemission och katodluminiscens. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver. Bolaget har idag en stark teknisk grund som skyddas av ett flertal patent och har byggt upp omfattande kunskap kring teknologin genom det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivits.

LightLabs aktie och teckningsoption handlas på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till över 4.000.

VD-ord
Det är spännande att lära känna ett nytt bolag, särskilt ett bolag som är i en utvecklingsfas. Vi stärker nu organisationen och intensifierar arbetet med att kommersialisera och industrialisera resultaten av den forskning som LightLab bedrivit under lång tid. Den nya fasen i bolagets verksamhet har på ett positivt sätt tagits emot av LightLabs teknologipartner Tatung och Teco Nanotech samt LightLabs marknadspartner Vattenfall.

Utvärderingen i vårt laboratorium i Göteborg konfirmerar att vår kolkatodbaserade lampa uppvisar hög energieffektivitet vid olika färgtemperaturer inklusive vitt ljus. Färgåtergivningen är mycket god och våra livslängdstester har fallit väl ut.

Under perioden har ett omfattande arbete utförts för att ta hänsyn till produktionskostnaden samt för att kontinuerligt förbättra ljusegenskaperna. Utvecklingen av nästa generations ZnO-baserade katod visar på mycket goda egenskaper. Vi kommer inom kort att inleda utvärderingen av det nya belysningssystemet.

Vårt samarbetsavtal med Teco Nanotech har gett ett första resultat på en lysande plan lampa. Parterna har efter en utvärdering beslutat att ta fram en ny prototyp baserad på samma koncept men med en modifierad materialsammansättning i lampan i syfte att förbättra ljusflödet.

Under perioden har Vattenfall och LightLab fortsatt samarbetet med att definiera och utvärdera första generationens lampor. Vi har förenat LightLabs teknikresurser med Vattenfalls marknadsresurser och detta har lett till en utarbetad plan på nya armaturer och belysningskällor. Dessa kommer att tas fram av LightLab.

Vid sidan av prototypbyggen fortsätter vi arbetet med att utvärdera belysningsegenskaper och att dimensionera och optimera drivelektronik, katodstruktur och katodmaterial. Vi fokuserar dessutom på belysningskällans geometri och anodstruktur, så att tillverkningsaspekterna beaktas. Sammanfattningsvis bedriver vi nu utveckling med fokus på lågkostnadstillverkning samtidigt som vi intensifierar forskningen inom fältemissionsbelysning.

Vi arbetar aktivt med att knyta ytterligare samarbetspartners till verksamheten med syfte att komplettera vårt teknikkoncept med resurser för industrialisering och kommersialisering.

Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB

FINANSIELL OCH ÖVRIG INFORMATION

Organisation och personal
Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden AB (publ), som svarar för ledning, forskning och utveckling samt dotterbolaget LightLab Asia Corp. i Taiwan, som svarar för laboratorieverksamhet, tester och utvärderingar. Specialister hyrs in på konsultbasis med tidsbegränsade uppdrag för specifika uppgifter i både moder- och dotterbolaget.

Under tredje kvartalet har ett systemlaboratorium bemannats i Göteborg med lokaler på Chalmers. En viktig del av armaturutvecklingen kommer att ske i Göteborg liksom en stor del av grundforskningen på nya katodmaterial. Under perioden har Kjell Bohlin knutits till bolaget som COO.

Vid periodens utgång hade LightLab 10 heltidsanställda, varav 7 i Taiwan. Utöver anställd personal finns flera personer med nyckelkompetens engagerade i bolaget genom konsultavtal.

Framtidsutsikter
LightLab koncentrerar nu verksamheten på att kommersialisera bolagets teknik för belysning. Patentportföljen fortsätter att stärkas inom ett bredare område och flera patentansökningar kommer att lämnas in före årsskiftet. En av anledningarna är ett stärkt intresse för fältemissionsteknologins tillämpningar utanför belysningsområdet.

Baserat på tillförlitlig marknadsinformation är dagsljussegmentet det näst största efter varmvitt och det snabbast växande. Marknadsvolymen 2009 överstiger 10 miljarder dollar och tillväxten är 10% per år. Tillämpningar finns bland annat inom kontor, industri, sjukvård, transporter, butiker, restauranger och mer och mer inom hemmiljö. Detta marknadssegment kommer därför att stå i fokus i LightLabs fortsatta prototyputveckling.

Utvecklingen av demonstrator och prototyper löper enligt plan. Partners i Sverige och i Taiwan bidrar med marknadskunskap och produktionskunnande på ett mycket konstruktivt sätt.

Bolagets styrelse utvärderar för närvarande, tillsammans med bankaktiebolaget Erik Penser, olika alternativ för den fortsatta finansieringen av bolagets verksamhet.

LightLabs verksamhet är baserad på avancerad forskning och utveckling. Forskning på ett nytt område, i vårt fall belysning baserad på fältemissionsteknologi, innehåller teknologiska och marknadsmässiga risker. Styrelsen bedömer dock att riskerna i verksamheten motiveras av det potentiellt höga marknadsvärde som ett kommersiellt genombrott kan innebära.

Redovisningsprinciper och granskning
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Denna rapport är översiktligt granskad av bolagets revisorer.

Antal utestående aktier
Per 2010-09-30 fanns totalt 13.220.180 aktier i bolaget, varav 15.000 av serie A och 13.205.180 av serie B. Vid rapportperiodens utgång har en emission av aktier genomförts med stöd av teckningsoption TO2B, vilket har medfört att antalet aktier ökat till totalt 13.220.528, varav 15.000 av serie A och 13.205.528 av serie B.

Rapportering
Bokslutskommuniké för 2010 kommer att publiceras den 28 februari 2011.

Bolagets styrelse
Erik Åsbrink, styrelseordförande
Teckningsoptioner: 119.048
A-aktier: 0
B-aktier: 41.250

Björn Varnestig, styrelseledamot
Teckningsoptioner: 59.524
A-aktier: 0
B-aktier: 30.250

Björn Karlsson, styrelseledamot
Teckningsoptioner: 59.524
A-aktier: 0
B-aktier: 19.375

Kristina Fahl, styrelseledamot
Teckningsoptioner: 59.524
A-aktier: 0
B-aktier: 11.000

Christer Lindberg, styrelseledamot
Teckningsoptioner: 59.524
A-aktier: 0
B-aktier: 37.750

Magnus Stuart, styrelseledamot
Teckningsoptioner: 59.524
A-aktier: 0
B-aktier: 3.000

Bolagets verkställande ledning
Jan-Erik Lennefalk, VD
Teckningsoptioner: 200.000
A-aktier: 0
B-aktier: 0

Stockholm 30 november 2010

Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab
Mobil: 0702-519 192

Per Olsson, IR-ansvarig LightLab
Mobil: 0730-804 959
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Delårsrapport Q3 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Detta är Lightlab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här