Lightlab AB

LIGHTLAB SWEDEN GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 15:19 CET

Styrelsen i LightLab Sweden AB har, villkorat av godkännande från planerad bolagsstämma den 2 februari 2010, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 18,4 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader.

Fyra gamla aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en unit bestående av 1 aktie av serie B samt 1 teckningsoption. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo för teckning av aktier, tillförs bolaget ytterligare cirka 11,6 miljoner kronor.

LightLab har även tecknat avtal med ett garantikonsortium som garanterar teckning av units motsvarande drygt 14 miljoner kronor eller cirka 77 procent av emissionen. Tillsammans med utfästelser och teckningsförbindelser från vissa aktieägare är därmed 100 procent av emissionen säkerställd. Konsortiet samordnas av Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB.

- Genom vårt utvecklingsarbete har vi de senaste månaderna kunnat redovisa ett genombrott vad avser LightLabs miljövänliga energisparlampa. Den uppvisar en energieffektivitet på 85 lumen per watt som överträffar dagens lågenergilampor. Det innebär att vi har kommit närmare vårt mål att kommersialisera lampan. Vi kommer att öka takten genom att anställa flera forskare och investera i ny utrustning både i Sverige och i Taiwan, säger bolagets VD Bo Madsen.

Villkor och tidsplan för nyemissionen
· Nyemissionen omfattar högst 2452.556 aktier av serie B samt högst 2.452.556 teckningsoptioner.
· Innehav av fyra (4) aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av en (1) unit till kurs 7:50 kronor, bestående av en (1) ny aktie av serie B, samt en (1) teckningsoption med teckningskurs 9:50 kronor och teckningstid den 1 - 30 juni 2010. Det krävs två (2) teckningsoptioner för att teckna en (1) ny aktie av serie B.
· Sista dag för handel i LightLab-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen är den 3 februari 2010.
· Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 8 februari 2010.
· Prospekt avses att offentliggöras den 4 februari 2010.
· Handel i teckningsrätter sker under perioden den 11 - 22 februari 2010.
· Teckningstiden löper under perioden den 11 - 25 februari 2010. LightLabs aktiekapital uppgår före nyemissionen till 1.962.044,80 kronor fördelat på 9.810.224 aktier, varav 15.000 av serie A och 9.795.224 av serie B. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till 2.452.556 kronor fördelat på 12.262.780 aktier, varav 15.000 av serie A och 12.247.780 av serie B. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att ökas med ytterligare högst 245.255,60 kronor till 2.697.811,60 kronor fördelat på 13.489.058 aktier, varav 15.000 av serie A och 13.474.058 av serie B

Se även filmen om LightLab lampan www.lightlab.se

2010-01-15

LightLab Sweden (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: +46 08-442 05 50
Mob: +46 070-667 39 33
Tel: +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-01-15.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Om LightLab Sweden
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en miljövänlig energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemissionsteknik, kalla katoder och katodluminiscens. Den är energisnål och uppvisar goda värden för färgbalans och färgkvalitet. Lampan innehåller inte kvicksilver, bly eller andra miljöfarliga ämnen. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Tekniken bakom lampan är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.