Lightlab AB

Lightlab tillbakavisar pressuppgifter

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 11:47 CEST

Med anledning av de uppgifter som idag förekommit i dagspressen kring LightLab önskar bolaget, som inför publiceringen inte beretts tillfälle att lämna kommentarer, göra följande klarlägganden.

Det är korrekt att en tidigare styrelseledamot och vissa andra personer i hans närhet har delgivits misstanke om brott. Något åtal har emellertid ännu inte väckts. Det görs, såvitt LightLab kunnat utröna, i sammanhanget gällande att den import av lågenergilampor som förekommit i Masterpiece AB från Vietnam i tullhänseende rätteligen avsett kinesiska lågenergilampor. Som en följd härav borde andra och högre tullar och skatter ha erlagts. Den omfattande utredningen är ännu inte offentlig, varför LightLab inte kunnat ta del av detaljer i det som görs gällande.

Det har inte ens påståtts att LightLab eller dotterbolaget Bright Europe AB befattat sig med de aktuella lamporna eller att LightLab eller Bright skulle svara för de krav på skatt och tull som framställts mot Masterpiece.

LightLab har genomfört ett omfattande arbete för att säkerställa ursprunget av bolagets lågenergilampor och att framtida importhantering sker på ett korrekt sätt. Detta har skett genom besök på plats i Asien, genom kontakter med oberoende kontrollorgan och genom myndighetskontakter i Sverige och utomlands. Bland annat har kontakter skett med såväl svenska Tullverket som Kommerskollegium. Slutsatsen av detta arbete är att LightLab i alla delar följer gällande regelverk. LightLab förväntar sig att inom kort erhålla ett s.k. bindande ursprungsbesked från svensk tull, av innebörd att LightLabs lågenergilampor har ursprung i Vietnam.

LightLabs ordförande Olle Ödman tillbakavisar vissa av pressuppgifterna och säger i en kommentar:

"Påståendet om att LightLab försökt undanhålla uppgifter är felaktigt. Så snart brottsmisstankarna blev kända informerades ledningen för NGM-börsen. I samråd med NGM konstaterades att det inte var motiverat att lämna information i ett läge där LightLab inte var direkt inblandat och där åtal inte ens hade väckts. LightLab står idag fast vid denna bedömning. Vid den ordinarie bolagsstämman utvecklades dessutom också de personliga skäl som var grunden till varför den berörda styrelseledamoten inte kandiderade till omval."

"För mig personligen och för LightLab är det av största vikt att ingen döms på förhand. Mot den bakgrunden noterar jag med viss tillfredsställelse konkursförvaltarens kritik mot misstankarna om tullbrott."

LightLabs VD Pär-Ola Mannefred lägger till:

"Jag känner mig mycket tillfredsställd med den utredning som LightLab gjort för att säkerställa lågenergilampornas ursprung. Trots att problemen för Masterpiece varit kända på marknaden ett tag känner vi ett starkt och påtagligt stöd från våra kunder och samarbetspartners för vårt sätt att hantera situationen. Intresset för LightLabs lågenergilampor är fortfarande mycket stort. Inte minst gäller det den kvicksilverfria lampan som är under utveckling."

För mer information, kontakta
Pär-Ola Mannefred, VD LightLab AB (publ)
Telefon 031-7032502
Mobil 0705-127017

Olle Ödman, ordförande LightLab AB (publ)
Mobil 0703484396

Detta är LightLab AB (publ)
LightLab AB (publ) är göteborgsbaserat innovationsföretag som har utvecklat en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver.

LightLabs affärsidé är att utveckla miljövänlig ljusteknik och göra det möjligt för aktörerna på belysningsmarknaden att stärka värdet på sina varumärken genom att använda Lightlab-teknologin. Strategin går ut på att bygga vidare på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. Lightlab skall inte självt tillverka lampor utan aktivt bidra till att miljövänlig ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden.

Företaget, grundat 1996, är sedan 2000 noterat på NGM Equity-listan och har nära 4 350 aktieägare.

www.lightlab.se

LightLab arbetar med att ta fram en ny typ av ljuskälla. Denna ljuskälla är baserad på en sk fältemissionskatod som företaget utvecklat. Målet är bland annat att få fram ett nytt alternativ till de glödlampor och flourescerande ljuskällor som finns på marknaden idag.