Linköpings kommun

Linköpings kommun överklagar dom om serviceinsatser

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 10:57 CET

Personer som är över 75 år kan få beslut om personlig omvårdnad inom hemtjänsten genom förenklad hantering, så kallad service. Kammarrätten i Jönköping vill ändra på den möjligheten.
– Vi är förvånade över detta negativa besked och kommer att överklaga domen till högsta förvaltningsdomstolen, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) krävde 2013 att Linköping kommun skulle säkerställa att det är socialnämnden som utreder behovet inom hemtjänsten och fattar beslut. IVO utkrävde vite om
1 miljon kronor, om inte kommunen ändrade sina rutiner.

Linköpings kommun överklagade till förvaltningsrätten i Jönköping som gav IVO rätt. Kommunen gick vidare till kammarrätten, som gav prövningstillstånd.

Även kammarrätten går emot Linköpings kommuns modell med serviceinsatser som komplement till biståndsbeslut inom vissa verksamheter, till exempel inom hemtjänst.

Kommunen anser att modellen är förenlig med gällande lagstiftning.

Serviceinsats innebär att den enskilde själv kan bedöma sina behov och ansöka om hjälp, utan att ett formellt biståndsbeslut fattas. Det är ett enkelt arbetssätt som fungerat väl enligt flera uppföljningar och gör kommunens insatser mer lättillgängliga. Den som vill kan fortfarande söka bistånd enligt socialtjänstlagen.

Linköpings kommun har fortfarande kontroll över myndighetsutövningen och har stöd i lagen för modellen med serviceinsatser. Kommunens rutiner innebär således inte att utredningsarbete läggs över på utförarna.

Kammarrätten gör en annan bedömning och anser att det är fråga om myndighetsutövning som överlämnats åt privat utförare och att detta förfarande saknar stöd i lag.

– Vi är förvånade över detta negativa besked och kommer att överklaga domen till högsta förvaltningsdomstolen med begäran om prövningstillstånd, inhibition samt prövning i sak, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

– Kommunens utgångspunkt är att den äldres inflytande över sin egen hemtjänst ska öka, att det ska vara enkelt och rättssäkert. Vilket vi anser att nuvarande regler inom kommunen garanterar. Dessa är redan förändrade utifrån de synpunkter som tidigare rättsinstanser pekat på, fortsätter han.

Den ändring som kommunen gjorde för flera år sedan är att socialnämnden/socialkontoret fattar ett formellt beslut, som är överklagningsbart.

Många kommuner vill kunna ge service och insatser på ett mer lättillgängligt sätt. Enligt en kartläggning från Myndigheten för vårdanalys arbetar cirka en tredjedel av landets kommuner på något sätt med förenklad handläggning.

- I den statliga utredningen om ny betalningsansvarslag ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” där man föreslår att människor skall kunna skrivas ut till vård och omsorg i hemmet snabbare än vad som sker i dag tar man särskilt upp behovet med flexibla handläggningsmodeller, säger  Elisabeth Viman, gruppchefäldreomsorg på omsorgskontoret.


För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S), telefon 013- 20 70 52 eller gruppchef Elisabeth Viman, telefon 013-20 71 10

Domen bifogas.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.