Linköpings kommun

Linköpings pensionsplaceringar har låg klimatpåverkan

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 11:33 CET

Linköpings kommun presenterar en första kartläggning av klimatpåverkan från samtliga värdepappersplaceringar. Resultatet visar att finansförvaltningen i stor grad undvikit placeringar i bolag med sin huvudsakliga verksamhet inom kol- eller oljeindustri. Mindre än en procent av kommunens samlade placeringar på 8,8 miljarder kronor finns inom den sektorn, vilket är långt under börsindex.

– Det är ett glädjande resultat som visar att vi redan idag har ett gott stöd i klimatarbetet av våra olika finansiella placeringar. Samtidigt behöver vi se över hur vi kan vässa kraven ytterligare och dessutom möjliggöra direktinvesteringar som gör klimatnytta på olika sätt, säger miljökommunalrådet Nils Hillerbrand (MP).

Kommunens finansregler anger att finansförvaltningen skall prioritera investeringar i långsiktigt hållbara verksamheter, utan att ge avkall på målet om god ekonomisk hushållning.

Det är en växande rörelse världen över att flytta kapital från den fossila industrin i syfte att minska branschens inflytande och stoppa klimatförändringarna, så kallad divestering.

Bland större aktörer i Sverige som har bestämt sig för att avyttra innehav i kol- och oljebolag kan nämnas Andra AP-fonden samt de båda kommunerna Uppsala och Örebro.

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att göra en egen granskning av innehaven i placeringsportföljerna med fokus på i vilken grad kommunen har placerat i värdepapper utgivna av bolag som har sina huvudsakliga intäkter från kol- och oljeutvinning, raffinering, eller försäljning av kol eller olja.

Resultatet visar att utifrån koldioxidperspektivet har finansförvaltningen i stor grad undvikit placeringar i bolag med sin huvudsakliga verksamhet inom kol- eller oljeindustri. Endast kommunens innehav i fyra indexfonder har exponering mot så kallade koldioxidbolag.

Enligt uppgift till kommunledningskontoret uppgår kol- olje- och gasbolag till 7,1 procent av världens börsindex, MSCI World. Om detta tillämpas på kommunens indexfonder kan kommunens exponering mot denna sektor beräknas till 56 miljoner kronor vilket motsvarar 0,64 procent av kommunens samlade placeringar (kassa oräknat) per 31/10 2015.

Kommunledningskontoret kommer även att återkomma med en redovisning av i vilken utsträckning kommunen aktivt har valt att placera medel i så kallade gröna obligationer.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.